Kritiky.cz > Pro ženy > Intimní život se po porodu určitým způsobem změní

Intimní život se po porodu určitým způsobem změní

img a295510 w1731 t1506968160

Intimní život je ve vzta­hu oprav­du důle­ži­tý. Ať už si to chce­me při­znat nebo ne. K vzta­hu to pros­tě pat­ří a je to nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Mnoho mužů si ale stě­žu­je na sexu­ál­ní život po poro­du. Všichni se shod­nou na jed­nom, do poro­du bylo vše napros­to v pořád­ku, uží­va­li si sexu někdy i dva­krát den­ně. Po poro­du nebo již během těho­ten­ství nasta­la rapid­ní změ­na. Jak to tedy je?
šťastné očekávání
Ano, již během těho­ten­ství se může u žen zmír­nit chuť na sex, vět­ši­nou je to z oba­vy o mimin­ko. Po poro­du je nechuť k sexu napros­to nor­mál­ní a pocho­pi­tel­ná. Porod je veli­ce kom­pli­ko­va­nou a slo­ži­tou zále­ži­tos­tí pro naše tělo, tudíž způ­so­bí změ­ny i v této oblas­ti. K zota­ve­ní se z porod­ních pora­ně­ní slou­ží šes­ti­ne­dě­lí, během kte­ré­ho se sou­lo­že­ní vylo­že­ně nedo­po­ru­ču­je. Po uply­nu­tí této doby již může­te začít s nor­mál­ním sexu­ál­ním živo­tem. Samozřejmě, jestli­že byl porod kom­pli­ko­va­něj­ší a pora­ně­ní byla váž­něj­ší­ho cha­rak­te­ru, může se tato doba i pro­táh­nout.

Co ale dělat, kdy chuť na sex stá­le nepři­chá­zí? Uvědomte si, že mimin­ko nemá­te pou­ze vy, ale také váš part­ner. Ano, on sice nemu­sel rodit, ale stal se rov­něž rodi­čem. Určitě vidí, jak jste una­ve­ná, a jak vás sta­rost o dítě zmá­há. Proto se zamys­le­te sama nad sebou. Dítě vám změ­ni­lo život a sta­lo se stře­dem vaše­ho vesmí­ru, ale pro­ží­vá­te tohle všech­no i se svým part­ne­rem? Nebo jej mír­ně odstr­ku­je­te? Mnohdy se totiž stá­vá, že mamin­ka po poro­du vidí pou­ze a jen své dítě, part­ne­ra urči­tým způ­so­bem odmí­tá, čas­to s ním ani pří­liš neko­mu­ni­ku­je a napros­to jej odsu­ne na ved­lej­ší kolej, de fac­to jej odstr­čí. To bývá čas­to pří­či­nou toho, že se páry po něja­ké době od poro­du v mno­ha pří­pa­dech i roz­chá­zí.
těhotenství a miminko
Nezapomínejte, že je zde váš part­ner. Ano, jste mamin­kou, máte spous­tu nových povin­nos­tí a sta­ros­tí, to vše je napros­to pocho­pi­tel­né. Ale bez vaše­ho part­ne­ra by pře­ci dítě ani nevznik­lo, dítě se nena­ro­di­lo pou­ze vám, naro­di­lo se i tatín­ko­vi. Doposud jste urči­tě měli krás­ný vztah, jinak bys­te si pře­ce nepo­ři­zo­va­li dítě. Je důle­ži­té ten­to vztah zacho­vá­vat.

Velice důle­ži­tá je tedy komu­ni­ka­ce. Jestliže nemá­te chuť na sex se svým part­ne­rem, pro­mluv­te si s ním. Komunikace je veli­ce důle­ži­tá. Promluvte si o tom, jaké máte oba­vy. Máte strach z boles­ti? Nebo máte strach z toho, že již pro své­ho part­ne­ra nejste při­taž­li­vá? Mluvte! Pokud vás part­ner milu­je, urči­tě vás ujis­tí o tom, že jste pro něj stá­le ta jedi­ná. Se sexem začí­nej­te poma­lu, zpo­čát­ku sta­čí to, že se jeden k dru­hé­mu upřím­ně při­tu­lí­te, polí­bí­te se kdy­ko­liv během dne jen tak, bez důvo­du, bude­te se maz­lit. To vše při­jde urči­tě zakrát­ko samo. Hlavní je to nevzdá­vat a sna­žit se brát své­ho part­ne­ra stá­le tak, jako jste ho bra­la dří­ve.


Intimní život se po porodu určitým způsobem změní
Hodnocení: 2.6 - ‎9 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah24. prosince 2019 Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah Mnoho žen tvrdí, že sex k životu nepotřebují, že se bez něj obejdou, že na něj ani nemyslí. Je to ale opravdu tak? Nejsou to jen takové hrdinské řeči? Pravděpodobně to jsou pouze […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […]
  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […]
  • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […]
  • V čem spočívá přitažlivost ženy7. listopadu 2019 V čem spočívá přitažlivost ženy Krása a sexuální přitažlivost ženy je zcela určitě relativní pojem. Každému muži se zdá přitažlivá jiná žena, protože každý máme o kráse jinou představu, každému se líbí něco jiného. To […]
  • Vaření pro děti do jednoho roku3. října 2019 Vaření pro děti do jednoho roku Po období kojení přecházejí děti postupně na pevnou stravu. Nebojte se zkoušet různé suroviny již od šesti měsíců věku. Děti do jednoho roku nepotřebují jíst maso každý den, proto jim […]
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […]
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]