Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Intimní past (The Resident)

Intimní past (The Resident)

Děj fil­mu inspi­ro­va­la sku­teč­nost, že kaž­dým rokem se do New Yorských bytů stě­hu­je mno­ho svo­bod­ných nebo roz­ve­de­ných žen. Nevědí, kdo v bytě byd­lel před nimi, nezna­jí domá­cí, kte­ří jim byty pro­na­jí­ma­jí, a neob­tě­žu­jí se tím, že by necha­ly vymě­nit zám­ky. Tento film je pří­bě­hem jed­né tako­vé ženy …Doktorka Juliet Deverauová (Hilary Swank) zaměst­na­ná na chi­rur­gic­ké poho­to­vos­ti v nemoc­ni­ci, kte­rá se prá­vě roz­ved­la se svým man­že­lem, hle­dá pod­ná­jem ve měs­tě kte­rý by une­sl její roz­po­čet. I přes to, že se sna­ží vystu­po­vat sebe­vě­do­mě, je stá­le dosti zra­ni­tel­ná. Její rea­lit­ní mak­léř jí sice nabí­zí spous­tu bytů, ale všech­ny mají něja­ký háček. Jeden je malin­ký, dru­hý je neú­tul­ný a dal­ší je jinak nevy­ho­vu­jí­cí. Jednoho dne, po dal­ším bez­vý­sled­ném hle­dá­ní, se pojed­nou zasta­ví před solid­ně vyhlí­že­jí­cím sta­rým domem, kde je vysta­ven ruč­ně psa­ný nápis: „Byt k pro­najmu­tí v 6. pat­ře“. Juliet vystou­pá po toči­tém scho­diš­ti až do šes­té­ho pat­ra, kde se setká­vá s pohled­ným mla­dým domá­cím Maxem (Jeffrey Dean Morgan). Byt Juliet ihned oslo­ví. Krásný výhled, vyso­ké stro­py a spous­ta vol­né­ho pro­sto­ru. Po roz­ho­vo­ru s Maxem Juliet zjis­tí, že výše nájem­né­ho je zce­la v jejích mož­nos­tech a pro­to se ihned roz­hod­ne si byt pro­najmout. Max je pří­jem­ný muž a dokon­ce pomá­há Juliet nastě­ho­vat se do bytu. Juliet se mu chce odvdě­čit za pomoc a pozve ho k sobě na veče­ři. Ona je svo­bod­ná a Max jí při­ta­hu­je, ale během veče­ře se sblí­ží a málem k něče­mu dojde. Juliet si ale uvě­do­mí, že je je na ní pří­liš brzy si začít romá­nek po roz­pa­du man­žel­ství a roz­hod­ne se při­brz­dit. Max je z toho zma­te­ný a zkla­ma­ný. Maxův děde­ček August (Christopher Lee), kte­rý byd­lí na stej­ném pat­ře jako Juliet, potře­bu­je stá­lou péči, kte­rou mu Max posky­tu­je a kte­rý nesou­hla­sí s cho­vá­ním vnu­ka, mu řek­ne, co si o tom mys­lí a Maxe ješ­tě více raní. Během pár dal­ších týd­nů se v bytě dějí záhad­né udá­los­ti a Juliet dochá­zí k závě­ru, že tam není sama. Divák fil­mu však ví víc, než ona a ví, že za zdmi bytu je blu­diš­tě taj­ných cho­deb, kte­ré vytvo­řil Max a může jí špe­ho­vat kdy­ko­liv a kde­ko­liv a také se může kdy­ko­liv dostat do její­ho bytu. Max je stá­le více na Juliet fixo­ván a čím dál víc ros­te jeho tou­ha sle­do­vat kaž­dý její pohyb. Každodenně dochá­zí k dal­ším nevy­svět­li­tel­ným záha­dám a Juliet si objed­ná tech­ni­ka od kte­ré­ho si nechá nain­sta­lo­vat do bytu bez­peč­nost­ní kame­ry aniž by tuši­la, co by moh­li kama­ry zazna­me­nat. Maxovi zasa­zu­je Juliet dal­ší tvr­dou ránu do srd­ce tím, že pozve na veče­ři své­ho býva­lé­ho muže Jacka (Lee Pace) a toho dne oží­vá jejich vztah a pro­ži­jí spo­lu váš­ni­vou noc. Max je samo­zřej­mě u toho a je žár­li­vos­tí úpl­ně nepří­čet­ný. Když za pár dní pozve Juliet Jacka opět k sobě na veče­ři, při­jde Jack dří­ve do její­ho bytu aby uva­řil a obje­ví v kuchy­ni taj­né poo­tevře­né dve­ře. Po ote­vře­ní dve­ří se setká­vá s Maxem. Nastává honič­ka v blu­diš­ti cho­deb a Max Jacka suro­vě zavraž­dí. Tou dobou je už Max na dně svých psy­chic­kých sil. Když si Juliet uvě­do­mí, že Jack v bytě byl, ale jako by se po něm sleh­la zem, pouš­tí si záznam ze skry­tých kamer, aby našla vysvět­le­ní. Náhle se oci­tá tvá­ří v tvář pra­vé­mu Maxovi, kte­rý se skrý­val v bytě už před jejím pří­cho­dem. Najednou už Juliet není v útul­ném domo­vě, ale ve věze­ní a je nuce­na bojo­vat o svůj život. Závěr fil­mu je mimo­řád­ně napí­na­vý.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51062 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55892 KB. | 24.05.2022 - 02:46:29