Kritiky.cz > Recenze > Interview –

Interview –

Interview – Recenze

15.September.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková

Ve vzta­zích nee­xis­tu­je rov­nost. Když se dva střet­nou, zůsta­ne jen vítěz a pora­že­ný. A o tom to celé je…
Interview je pře­dě­láv­kou stej­no­jmen­né­ho dra­ma­tu Thea van Gogha z roku 2003. Nová ame­ric­ká ver­ze je jakousi poctou tomu­to holand­ské­mu tvůr­ci, kte­rý byl před tře­mi lety zavraž­děn islám­ským tero­ris­tou. Film se ke své­mu před­chůd­ci ote­vře­ně hlá­sí např. nápi­sem van Gogh na dodáv­ce nebo věno­vá­ním, kte­ré píše hrdin­ka své­mu fanouš­ko­vi („Pro Thea, s lás­kou Katja.“). Režie se ujal vyni­ka­jí­cí herec Steve Buscemi, jenž si také zahrál hlav­ní roli, a ostu­du sobě ani ori­gi­ná­lu roz­hod­ně neu­dě­lal.
V Interview se stře­tá­va­jí dva napros­to odliš­ní lidé. Prvním z nich je ambi­ci­óz­ní, lehce aro­gant­ní a nabubře­lý novi­nář Pierre Peters, kte­rý nemů­že pře­nést přes srd­ce, že byl odvo­lán z vel­ké poli­tic­ké kau­zy a mís­to toho má dělat roz­ho­vor s blon­ďa­tou hvěz­dič­kou béč­ko­vých fil­mů. Proti němu sto­jí Katja, krás­ná a hýč­ka­ná celebri­ta, kte­rá dora­zí na domlu­ve­ný roz­ho­vor se znač­ným zpož­dě­ním a nepří­liš skrom­ným cho­vá­ním. Brzy na to však Katja pozná také Pierrovu chy­bu – napros­tou nepři­pra­ve­nost a nepro­fe­si­o­nál­nost, tak­že se dvo­ji­ce záhy roze­jde. Kvůli malé neho­dě se však zno­vu sejdou a pokra­ču­jí v inter­view v Katjině bytě. Najednou ale pře­stá­vá být jas­né, zda je tohle ješ­tě jenom nevin­ný roz­ho­vor a kdo v něm má jakou roli…
Interview je mini­ma­lis­tic­ký film – jeden muž, jed­na žena, jeden byt, a fun­gu­je to výbor­ně. Celou dobu se jen mlu­ví, také dost popí­jí a při­jdou na řadu i něja­ké ty dro­gy, ale co je důle­ži­té těmi­to pros­tý­mi pro­střed­ky se odha­lu­jí cha­rak­te­ry a skry­tá tajem­ství. Zároveň je střet dvou odliš­ných osob­nos­tí neu­stá­lým bojem o vítěz­ství a věz­te, že pre­mi­sa uve­de­ná v úvo­du bude do detai­lu napl­ně­na – na kon­ci Interview zůsta­ne jeden vítěz a jeden pora­že­ný. K tomu, aby tako­vé­to kon­ver­zač­ní dra­ma fun­go­va­lo, je samo­zřej­mě zapo­tře­bí dob­rý scé­nář. Interview má ve scé­ná­ři oprav­du skvě­lé oka­mži­ky, kdy ani nedý­chá­te, a mimo­to pěk­ně gra­du­je, ale jsou tu i chví­le, kdy to celé tro­chu skří­pe. V někte­rých oka­mži­cích mi zkrát­ka děla­lo pro­blém posta­vám jejich momen­tál­ní cho­vá­ní uvě­řit (např. Katjiny rych­lé změ­ny nála­dy a posto­jů k Pierrovi, kdy ve vte­ři­ně změ­ní názor z „líbej mě“ na „nená­vi­dím tě“).
Druhou nut­nos­tí pro pove­de­ný film toho­to typu jsou bez­chyb­ní her­ci. V tom není Interview co vytknout. Představitel Pierra a záro­veň reži­sér Steve Buscemi je skvě­lý jako vždy (Buscemi je přes­ně ten typ her­ce, o kte­rém lidé čas­to říka­jí: „Ano, tenhle obli­čej mi něco říká, už jsem ho viděl ve spous­tě parád­ních rolí, ale jmé­no neznám.“ Je to zkrát­ka tako­vá ta hvězda, kte­rá hra­je v mno­ha kva­lit­ních fil­mech, ale bývá neprá­vem opo­mí­je­na, tak­že je beze­spo­ru nača­se si jeho jmé­no zapa­ma­to­vat.) a Sienna Miller doka­zu­je, že pat­ří k nej­na­děj­něj­ším hereč­kám sou­čas­nos­ti. Oba se zhos­ti­li svých rolí na výbor­nou a jejich vzá­jem­ná kon­fron­ta­ce má přes­ně to, co potře­bu­je k tomu, aby vás dosta­la.
Verdikt: Zajímavá kon­ver­zač­ka se skvě­lý­mi her­ci, ale ved­le oprav­du výbor­ně fun­gu­jí­cích oka­mži­ků jsou tu i chví­le, kdy to ve scé­ná­ři tro­chu zaskří­pe a já mám najed­nou pro­blém hlav­ním posta­vám věřit. Přesto však vzá­jem­né střet­nu­tí sluš­ně gra­du­je a výsled­ný dojem je veli­ce pozi­tiv­ní.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,80445 s | počet dotazů: 232 | paměť: 52844 KB. | 16.06.2021 - 10:48:53