Interstellar – Nolanova devátá symfonie

Interstellad

Na kine­ma­to­gra­fii je krás­né, že nás ješ­tě stá­le doká­že pře­kva­po­vat. I když pod­le upou­tá­vek čeká­te něco jako „Vesmírnou ody­seu“ kří­že­nou s „Gravigací“, „Vetřelcem“ a vět­ši­nou kata­stro­fic­kých fil­mů o záchra­ně svě­ta, nej­no­věj­ší film „Interstellar“ nako­nec pře­kva­pí ve všech ohle­dech, přes­to­že nijak neskrý­vá poctu dří­ve nato­če­ným sci-fi fil­mům.

Int1.jpg

Na kaž­dý fil­mo­vý počin Christophera Nolana se čeká jako na zázrak. Může za to oje­di­ně­lý, spek­ta­ku­lár­ní styl, s jakým ten­to ang­lic­ký gentle­man doká­že reží­ro­vat své fil­my, stej­ně jako zvlášt­ní scé­ná­ře, kte­ré si píše buď sám („Počátek“), pří­pad­ně se svým mlad­ším bra­t­rem Jonathanem („Memento“). Žádný z jeho fil­mů nezkla­mal, za oba zmí­ně­né fil­my byl nomi­no­ván na Oscara za scé­nář a batma­nov­ská tri­lo­gie si zís­ka­la tako­vou pří­zeň divá­ků, že je dnes Christopher Nolan reži­sé­rem s nej­vět­ším počtem fil­mů v nej­lep­ší stov­ce dle ser­ve­ru imdb.com, kde jich má rov­ných šest.

Int2.jpg

Interstellar je Nolanovým devá­tým celo­ve­čer­ním fil­mem a jed­ná se o mis­trov­ské dílo. V rám­ci herec­ké­ho obsa­ze­ní nepo­ne­chal nic náho­dě a tak býva­lé­ho pilo­ta Coopera, kte­rý se vydá zachra­ňo­vat lid­stvo, těž­ce zkou­še­né pra­cho­vý­mi bou­ře­mi a všu­dypří­tomnou rost­lin­nou sně­tí, hra­je Matthew McConaghey, drži­tel Oscara za film „Klub posled­ní nadě­je“. Jeho part­ner­ku na ces­tě k jiným gala­xi­ím dok­tor­ku Brandovou hra­je Anne Hathaway, rov­něž drži­tel­ka Oscara („Bídníci“), kte­rá si spo­lu­prá­ci s Nolanem vyzkou­še­la ve fil­mu „Temný rytíř povstal“. Není čas­té, aby se ve sci-fi sáze obje­vo­va­li her­ci zvuč­ných jmen, je to ovšem výraz­ným kla­dem pře­de­vším prv­ní polo­vi­ny fil­mu, kdy se Nolan nade­chu­je k dlou­hé­mu a vel­ké­mu finá­le.

Int3.jpg

Podobně, jako ve fil­mu „Počátek“ pak ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu nejen postup­ně zvy­šu­je tem­po děje. Zároveň odha­lu­je pra­vý důvod své sci-fi ságy, kte­rým je zce­la pozem­ské zjiš­tě­ní, že pokud si lid­stvo bude chtít pomo­ci, musí se spo­leh­nout na vlast­ní schop­nos­ti a ty nej­pev­něj­ší vzta­hy na svě­tě. Cooperovu dce­ru Murph hra­je Jessica Chastain („30 minut po půl­no­ci“), otce dok­tor­ky Brandové, pro­fe­so­ra Branda, ztě­les­nil Michael Caine, kte­rý hrál ve vět­ši­ně fil­mů Christophera Nolana.

Více na Kritiky.cz
Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usm...
Klasika: Escape from L.A. Asi některým z vás lezu už dost na nervy, neboť jsem ignorantem, který neviděl většinu "kla...
Bígl Bertík a jeho další historky z psího života Jelikož vyprávění bígla Bertíka si čtenáři oblíbili, na trhu se objevilo pokračování s ...
Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Pot...
Pozdě k ránu - Karel Hlaváček Pár slov o autorovi: Karel Hlaváček tvořil v období české dekadence a byl představitel čes...

Int4.jpg

Na své­ho dob­ré­ho zná­mé­ho se Nolan spo­leh­nul i v pří­pa­dě auto­ra fil­mo­vé hud­by. Hans Zimmer ten­to­krát údaj­ně nevě­děl, k jaké­mu fil­mu sklá­dá hud­bu a tak slo­žil sym­fo­nic­kou hud­bu, ze kte­ré chví­le­mi mra­zí a chví­le­mi hla­dí. Divil bych se, kdy­by nebyl Hans Zimmer za svůj opus nomi­no­ván na Oscara.

Int5.jpg

Uveřejnit o fil­mu více infor­ma­cí by bylo pod­vo­dem na divá­ko­vi. Na film bylo před uve­de­ním uva­le­no znač­né infor­mač­ní embar­go a důvo­dem je zce­la jiné, pře­kva­pi­vé vyzně­ní, než, jaké vyplý­vá z důmy­sl­ně uvá­dě­ných upou­tá­vek, či kusých infor­ma­cí, kte­ré se dosta­ly na veřej­nost. Z mého pohle­du se jed­ná zatím o nej­lep­ší film toho­to roku. Velkolepý, krás­ný, důmy­sl­ně vysta­vě­ný, skvě­le zahra­ný a vel­mi pře­kva­pi­vý. Značné ambi­ce, kte­ré si Christopher Nolan před­se­vzal, byly z mého pohle­du napl­ně­ny a před­po­klá­dám, že kaž­dý, kdo má rád své děti, Nolanovy fil­my a jejich oso­bi­tý styl, bude odmě­něn zají­ma­vou podí­va­nou a stej­ně jako v pří­pa­dě fil­mu „Počátek“ bude ješ­tě hod­ně dlou­ho pře­mýš­let.

Moje hod­no­ce­ní: 95%

Autorův blog


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […]
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]