Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana

Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana

Interstellar 035

Interstellar_035Nolanův Interstellar pat­ří mezi fil­my, kte­ré neško­dí vidět na vel­kém moni­to­ru a tele­vi­zi.

Příběh je to jed­no­du­chý, Země je na pokra­ji smr­ti, celou Zemi ohro­žu­jí praš­né bou­ře. Vládnoucí vrst­va zaká­že vesmír­né ces­ty a začne mysti­fi­ko­vat. NASA je zaká­za­ná a vše je věno­vá­no pro záchra­nu plo­din a zdro­jů naší pla­ne­ty.

Farmář Cooper pěs­tu­je jedi­nou plo­di­nu, kte­rou lze v této kri­zi pěs­to­vat. Co mu zbý­va­lo, byl to letec, mož­ná i kos­mo­naut, kte­ré­mu k živo­by­tí sta­čí dce­ra, syn a jeho táta. V jeho domě stra­ší Poltergeist, kte­rý děsí jeho dce­ru. Snaží se to vyře­šit a jeho řeše­ní se týká vesmí­ru a toho, jak by se moh­la Země zachrá­nit.

Více už Vám nepo­vím. Spíše napíšu, že Christopher Nolan si umí své fil­my nato­čit doko­na­le. Právem se říká, že je to jeden z nej­lep­ších fil­mů posled­ní doby. Vezmeme-li tech­nic­kou strán­ku věci. Co by se moh­lo stát, kdy­bychom měli Zemi před záni­kem a sku­pi­na vyho­ze­ných věd­ců z NASA, kte­rá už nee­xis­tu­je, najde řeše­ní, jak lidi na zemi zachrá­nit.

Nolan se sna­žil nato­čit novou Vesmírnou Odyseu, na kte­rou se neza­po­mí­ná. Padesát let sta­rý film je stá­le lep­ší. Neříkám, že Vesmírná Odysea má nad­ča­so­vou myš­len­ku, ale scé­nář Interstellaru bohu­žel má myš­len­ku typic­ky ame­ric­kou. Vše skon­čí spl­ně­ný­mi tuž­ba­mi a shle­dá­ním hlav­ní­ho hrdi­ny s jeho dce­rou, kte­rá vypa­dá o dost star­ší než je on sám.

Interstellar_050Radši budu kou­kat na tech­nic­kou strán­ku fil­mu. Jak obraz, tak zvuk jsou doko­na­lé. Je vidět, že Interstellar je natá­čen ana­lo­go­vý­mi kame­ra­mi. Klasický fil­mo­vý obraz je kaž­dém bitu Blu-ray vidět. Jeden z mála ana­lo­go­vých fil­mů, kte­ré sto­jí vidět v IMAX for­má­tu. Proto  se stří­dá na Blu-ray kla­sic­ký fil­mo­vý obraz 1:2,4 se širo­ko­úh­lým obra­zem 16:9. Je oprav­du vidět, že se oprav­du někte­ré čás­ti jsou nato­če­né na IMAX kame­ry. Tyto čás­ti jsou to nej­lep­ší, co jsem viděl za posled­ních pár let.

Nebudu to porov­ná­vat ale s Gravitací. Oba dva fil­my sto­jí za to, aby jste je vidě­li. Každý film má něco klad­né­ho, něco zápor­né­ho. Každý film si najde své fanouš­ky. Gravitace je krat­ší a celá pro IMAX. Je to krát­ká hodi­na a půl jed­no­hub­ka. Interstellar je nece­lé tři hodi­ny dlou­hý vel­ko­film, kte­rý se sna­ží mít myš­len­ku o ohro­že­ní lid­stva.

Hodnocení: 85 % (40 % za pří­běh)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]