Kritiky.cz > Zajímavosti > Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání

Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání

webovky levne

V dneš­ní době se pouš­tí do něja­ké for­my pod­ni­ká­ní stá­le vět­ší množ­ství lidí. Spousta z nich bohu­žel vel­mi brzy neú­spěš­ně skon­čí. Přitom mož­ná sta­či­lo málo a moh­li se i oni zařa­dit mezi ty, co uspě­li. Klíčovým prv­kem veš­ke­ré­ho pod­ni­ká­ní je zvi­di­tel­ně­ní vaší prá­ce. Velice vhod­ným způ­so­bem pro­pa­ga­ce je poří­ze­ní kva­lit­ní­ho a moder­ní­ho webu.

Propagace na webu je důležitá pro všechny podnikatele

Nezáleží na tom, zda jste živ­nost­ník, OSVČ, drob­ný pod­ni­ka­tel, pří­pad­ně chce­te vybu­do­vat fir­mu vel­ké­ho roz­sa­hu. Ve všech těch­to pří­pa­dech je pro vás důle­ži­té vlast­nit kva­lit­ní webo­vé strán­ky. Pomocí nich je mož­né všem svým poten­ci­o­nál­ním kli­en­tům dát vědět, čím se zabý­vá­te, pre­zen­to­vat svo­ji dosa­vad­ní prá­ci a samo­zřej­mě nabíd­nout návštěv­ní­kům vaše­ho webu kon­takt­ní úda­je, díky nimž vás můžou oslo­vit.

Hlavní pří­nos webo­vé pre­zen­ta­ce pro pod­ni­ka­te­le:

 • Oslovení nových kli­en­tů
 • Propagace své prá­ce
 • Zviditelnění se na Internetu
 • Možnost infor­mo­vat veřej­nost o aktu­a­li­tách
 • Uvedení slu­žeb, kte­ré nabí­zí­te, foto­gra­fií rea­li­za­cí, adre­sy a kon­tak­tů

Pořiďte si také moderní webové stránky

Pořízení vlast­ní webo­vé pre­zen­ta­ce nemu­sí být nijak náklad­nou zále­ži­tos­tí. Mnoho začí­na­jí­cích pod­ni­ka­te­lů se domní­vá, že je tako­vá­to inves­ti­ce vyjde na mini­mál­ně desít­ky tisíc korun. Opak je prav­dou. Profesionálně vytvo­ře­né webo­vé strán­ky se dají zís­kat i za mno­hem niž­ší cenu. Kupříkladu na webu Webovky lev­ně je mož­né je zakou­pit jen za 4 990 Kč.

Součástí je při­tom neje­nom vytvo­ře­ní moder­ní webo­vé pre­zen­ta­ce, ale také úpra­va doda­ných tex­tů a foto­gra­fií, při­způ­so­be­ní zob­ra­ze­ní pro růz­né typy zaří­ze­ní nebo opti­ma­li­za­ce pro vyhle­dá­va­če.

Web za tuto cenu může také obsa­ho­vat foto­ga­le­rii, kon­takt­ní for­mu­lář, inter­ak­tiv­ní mapu s vaší adre­sou a mno­ho dal­ších věcí.

 • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
 • Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku11. června 2021 Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku Patříte mezi ty nešťastníky, co mívají potíže se spaním? Nemůžete dlouho usnout a během noci se budíte a převalujete? A navíc se ráno se při vstávání se cítíte celí rozlámaní? Pak je […] Posted in Články
 • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
 • BANKA VÁS ODMÍTLA?24. dubna 2021 BANKA VÁS ODMÍTLA? V současné době je mnoho možností, jak se dostat z finančních problémů snadno a rychle. U nebankovních poskytovatelů získáte úvěr za velice výhodných podmínek. Nebankovní úvěry – rychlá […] Posted in Peníze
 • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
 • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
 • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
 • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
 • 340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!15. září 2020 340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi! Podnikatelé i domácnosti získali možnost pod vlivem koronavirové krize odložit dosavadní splátky, ale tato benevolence již brzy skončí. Kam se obrátit pokud potřebujete naléhavě půjčku, […] Posted in Peníze
 • TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!26. června 2020 TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět! Westerny patří mezi filmovou klasiku, která má bezpochyby dodnes stále mnoho fanoušků. Po dekády už malí kluci vzhlíželi k neohroženým westernovým hrdinům s kolty u pasu. Je to nepochybně […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,00397 s | počet dotazů: 221 | paměť: 51754 KB. | 14.06.2021 - 11:01:47