Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Internet pro seniory

Internet pro seniory

Internet

Josefa Pecinovského (1946) zna­jí čte­ná­ři hlav­ně jako auto­ra čes­ké lite­rár­ní fan­tas­ti­ky. Základ jeho tvor­by tvo­ří pochmur­né dysto­pic­ké pří­běhy plné akce. Na čes­ké lite­rár­ní sci-fi a fan­ta­sy scé­ně je jed­ním z nej­zku­še­něj­ších auto­rů, kte­ré­ho zejmé­na star­ší čte­ná­ři zna­jí jako auto­ra řady humo­ris­tic­kých i akč­ních poví­dek a romá­nů. Většina jeho krat­ších pra­cí vyšla ve sbír­kách Abbey Road (1991) a Házím ti laso, kama­rá­de (1999). Jakožto roma­no­pi­sec debu­to­val titu­lem Plástev jedu (1990).

Až do své­ho odcho­du do důcho­du v roce 1990 živi­lo Josefa Pecinovského ale hlav­ně uči­tel­ské „řemes­lo“.  Pracoval jako uči­tel v obo­ru infor­mač­ních tech­no­lo­gií. Působil také jeden čas jako správ­ce sítě a vedl počí­ta­čo­vé kur­zy. Svoje vědo­mos­ti a prak­tic­ké zku­še­nos­ti pře­dal čte­ná­řům také v řadě pub­li­ka­cích, napsa­ných pro různá nakla­da­tel­ství. Šlo hlav­ně o kni­hy, zabý­va­jí­cí se oblas­tí kan­ce­lář­ských pro­gra­mů, Windows a pro­gra­mů pro střih videa. Nyní vychá­zí v brněn­ském nakla­da­tel­ství Computer Press jeho nej­no­věj­ší popu­lár­ně nauč­ná pří­ruč­ka s názvem Notebook pro seni­o­ry. Název je tro­chu zavá­dě­jí­cí, pří­ruč­ku lze dopo­ru­čit nejen pro seni­o­ry, ale všem, kte­ří s note­boo­kem, jeho apli­ka­ce­mi, inter­ne­tem a e-mailem začí­na­jí.

Jednoduše, struč­ně a trpě­li­vě vysvět­lu­je Josef Pecinovský čte­ná­řům v kapi­to­le První kro­ky co je to note­book, jak ho zapnout, jak pra­co­vat s tout­ch­pa­dem, myší, s doty­ko­vým dis­ple­jem, okny, klá­ves­ni­cí, ale i jak note­book vypnout. V kapi­to­le Notebook se stá­vá naším pří­te­lem jsou uži­teč­né rady na to, jak při­způ­so­bit note­book naše­mu věku a potře­bám, jak nasta­vit v note­boo­ku bez­ba­ri­é­ro­vý pří­stup, jak úspěš­ně šet­řit ener­gii nebo jak pro­bu­dit pří­stroj ze spán­ku.  Cenné rady při­ná­ší také kapi­to­la Jak při­mět note­book, aby nám slou­žil. Podrobný návod, jak vyzkou­šet pro­gra­my, kte­rý­mi dis­po­nu­je Windows 10, zís­ká­te pročte­ním dal­ší z kapi­tol. Velký důraz je kla­den na inter­net, jemuž je věno­vá­na před­po­sled­ní kapi­to­la nazva­ná Internet, brá­na do svě­ta.

Každá z kapi­tol obsa­hu­je na svém kon­ci reka­pi­tu­la­ci Co jsme se nau­či­li – autor neza­pře kan­to­ra, kte­rý v něm dří­má. Na kon­ci kni­hy je zařa­ze­ná kapi­to­la Často kla­de­né dota­zy. V ní jsou čte­ná­řům vysvět­le­ny pojmy bity a baj­ty, chat nebo SPAM. Zároveň jsou udí­le­ny prak­tic­ké rady – jak za pomo­ci note­boo­ku tele­fo­no­vat, poslech­nout si kon­cert nebo jak naku­po­vat po inter­ne­tu.

Kniha má rejstřík, usnad­ňu­jí­cí hle­dá­ní. Psána je vět­ším pís­mem, což oce­ní hlav­ně krát­kozra­cí seni­o­ři.

Jde o zda­ři­lou pub­li­ka­ci, díky níž zís­ka­jí uži­va­te­lé pře­hled o tom, co všech­no umí jejich pří­stroj a jak s ním lze pra­co­vat, aby dob­ře slou­žil.


  • Hodnocení: 100 %
  • Autor:Josef Pecinovský
  • Žánr:inter­net
  • Nakladatelstvi:COMPUTER PRESS
  • Datum vydá­ní: 29.09.2014

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55678 s | počet dotazů: 224 | paměť: 51619 KB. | 23.10.2021 - 04:16:14