Interiér je potřeba sladit.

img a291993 w1994 t1504203802

Chaos v domác­nos­ti nazna­ču­je také cha­os v živo­tě. Pokud to u vás doma vypa­dá cha­o­tic­ky, nemá­te sla­dě­ný náby­tek, pod­la­hy, bar­vy, deko­ra­ce… Pravděpodobně se zde nebu­de­te cítit úpl­ně nej­lé­pe. Ono i ukli­ze­ný pro­stor kolem nás při­ná­ší poho­du naší duši. Jestliže máme oko­lo sebe pří­liš mno­ho věcí nebo doslo­va nepo­řá­dek, může to na nás vnitř­ně půso­bit vel­mi nega­tiv­ně. Zbavte se pro­to jed­nak pře­by­teč­ných krá­mů, kte­ré vám doma leží již něja­kou dobu a jenom se na ně prá­ší, tak­že je vlast­ně k živo­tu vůbec nepo­tře­bu­je­te, jed­nak se pokus­te vaši domác­nost malin­ko sla­dit.
tmavá jídelna
Domov je mís­to, kde bychom se měli cítit nej­lé­pe. Trávíme zde spous­tu časů s rodi­nou, je to mís­to, kam si cho­dí­me odpo­či­nout. Místo, kde jsme toho hod­ně pro­ži­li. Zkuste se podí­vat, jak by váš inte­ri­ér mohl vypa­dat, jaké vlast­ně exis­tu­jí sty­ly byd­le­ní, a co by vám tak vyho­vo­va­lo. Pokud vás tohle pří­liš nebe­re, sta­čí domov sla­dit pou­ze barev­ně, nebo ale­spoň jed­not­li­vé poko­je.
ložnice do zelené barvy
Jestliže máte tmavší náby­tek, může­te si dovo­lit troš­ku svět­lej­ší pod­la­hu, pro pro­svět­le­ní poko­je a nao­pak, pokud máte svět­lej­ší náby­tek, může­te zvo­lit troš­ku tmavší pod­la­hu. Barvy v poko­ji jsou také veli­ce důle­ži­té. Potřebujete vyma­lo­vat? Bílá vám pro­stor optic­ky doko­na­le zvět­ší a bude vypa­dat mno­hem pro­svět­le­něj­ší. Tmavé bar­vy již nejsou pří­liš moder­ní, a pokud barev­nou zeď, obvykle se malu­je pou­ze jed­na nebo dvě stra­ny. Vymalované tře­ba na čer­ve­no všech­ny čty­ři stra­ny už jsou pasé. Na jed­nu zeď může­te pou­žít také tape­tu, nebo z tape­ty udě­lat pou­ze pruh upro­střed, což také vypa­dá veli­ce zají­ma­vě.
nevšední a jemný obývák
Textilie bychom měli vybí­rat pod­le zvo­le­ných barev na zdech. Je potře­ba vybrat dvě až tři bar­vy, kte­ré se vám líbí, ale kte­ré se k sobě hodí. Co takhle hně­dá s fia­lo­vou, sta­ro­rů­žo­vá a šedá, hně­dá a jar­ní zele­ná… Musíte zvo­lit něco, co se k vám bude hodit a co vám z bytu udě­lá domov. V těch­to bar­vách poté vybí­rá­me také pota­hy na pol­štář­ky, závěsy, běhoun na stůl nebo ubrus.

Dekorace bychom také měli barev­ně sla­dit. Svíčky by měli být ve zvo­le­ných bar­vách, obý­va­cí stě­nu je vhod­né oži­vit živou zele­nou rost­li­nou, rámeč­ky na fot­ky je vhod­né mít také ve stej­ných odstí­nech, vázy, hodi­ny… Stačí troš­ku este­tic­ké­ho cítě­ní, urči­tě to v sobě máte. A pokud bys­te si náho­dou oprav­du nevě­dě­li rady, popros­te o radu kama­rád­ku. Určitě vám někte­rá ráda pora­dí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Zařizujeme pokoj pro školáka7. února 2020 Zařizujeme pokoj pro školáka Nastoupilo vaše dítě do první třídy? Jistě jste již pocítili, co taková změna v jeho životě přináší. A co teprve v tom vašem. Dítěti se školou přibývají nové potřeby. Doposud byl […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Financování bydlení22. ledna 2020 Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými půjčkami a co všechno se do této kategorie zahrnuje. Podíváme se na některá řešení, že nestačí […]