Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Instantní macecha – jak zvládnout cokoli

Instantní macecha – jak zvládnout cokoli

023

Umíte si před­sta­vit, že bys­te se doslo­va ze dne na den sta­li nevlast­ní mat­kou dvou dětí? Ella, pět­a­dva­ce­ti­le­tá asi­s­tent­ka a obchod­ní elév­ka fir­my Steen & Heard Communications, síd­lí­cí na Hanover Street, také ne. A přes­to, když se zami­lu­je do roz­ve­de­né­ho maji­te­le kavár­ny, Dana, a při­stě­hu­je se k němu, musí se kaž­dý víkend spo­lu s ním ujmout výcho­vy osmi­le­té­ho Ethana a dva­nác­ti­le­té Grace.

Jak autor­ka podo­tý­ká, v romá­nu vychá­zí ze svých zku­še­nos­tí prá­vě s tou­to rolí.

V pří­bě­hu se pro­plé­tá něko­lik růz­ných osu­dů, a to Elliny mat­ky a její­ho mlad­ší­ho pří­te­le, bez­sta­rost­né kama­rád­ky Kim, Danovy mámy Pippy, jeho býva­lé man­žel­ky Bryony i její­ho part­ne­ra Vica.

Ella se odpo­věd­ně sna­ží se o oba potom­ky a dům dob­ře posta­rat navzdo­ry mno­ha schvál­nos­tem, jež jí pro­vá­dí nevlast­ní dce­ra i rodin­ný pes Starky.

Přes všech­ny sna­hy o to, aby byla dobrou hos­po­dy­ní i pečo­va­tel­kou, její part­ner věnu­je více pozor­nos­ti býva­lé man­žel­ce a jí vůbec nepo­má­há. Když Dan odje­de vyzved­nout Bryony, zůstá­vá na dív­ce pří­pra­va celé Graciny naro­ze­ni­no­vé osla­vy, na niž je pozvá­no tři­cet hos­tů.

Získá si nako­nec srd­ce obou dětí? Sžije se s Danovou mat­kou, jež se k nim při­stě­hu­je? Zvítězí nad svou soky­ní v podo­bě býva­lé ženy, nebo vše nako­nec vzdá?

To se dozví­me po pře­čte­ní pou­ta­vé­ho romá­nu o mezi­lid­ských vzta­zích, přá­tel­ství, vytr­va­los­ti a sna­ze uspět navzdo­ry pře­káž­kám. Je plný neče­ka­ných situ­a­cí a mís­ty oko­ře­něn humo­rem.

Hlavním smys­lem této roman­tic­ké kome­die je, dle slov Patricie Caliskanové, poba­vit čte­ná­ře. Za sebe mohu říci, že ten­to cíl urči­tě spl­ni­la.


  • AUTOR: Patricia Caliskanová
  • NÁZEV: Instantní mace­cha
  • NAKLADATEL: XYZ
  • DATUM VYDÁNÍ: 24.9.2019
  • ISBN: 978-80-7597-523-2
  • EAN: 9788075975232
  • JAZYK: češ­ti­na
  • POČET STRAN: 304
  • VAZBA: pev­ná vaz­ba
  • HODNOCENÍ: 97 %
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72075 s | počet dotazů: 232 | paměť: 51658 KB. | 24.10.2021 - 01:06:59