Kritiky.cz > Filmové recenze > Insider: Muž, který věděl příliš mnoho

Insider: Muž, který věděl příliš mnoho

200409282117 insider

Pět let sta­ré dra­ma o boji pro­ti tabá­ko­vé­mu prů­mys­lu inspi­ro­va­né sku­teč­nou udá­los­tí. Ve své době nomi­no­ván na sedm Oskarů. V hlav­ních rolích s Russellem CrowemAl Pacinem.

Mužem, kte­rý věděl pří­liš mno­ho a dost si díky tomu pro­tr­pěl, je Dr. Jeffrey Wigand (Russell Crow), býva­lý vyso­ký před­sta­vi­tel jed­né vel­ké ame­ric­ké tabá­ko­vé spo­leč­nos­ti. Díky své pozi­ci měl pří­stup k řadě infor­ma­cí o nega­tiv­ním vli­vu ciga­ret na lid­ské zdra­ví a hlav­ně věděl, jak spo­leč­nost v tom­to ohle­du lže veřej­nos­ti. Poté co byl z fir­my pro své názo­ry pro­puš­těn, byl zavá­zán vel­mi strikt­ním sli­bem mlčen­li­vos­ti. Na scé­nu však při­chá­zí pro­du­cent úspěš­né­ho inves­ti­ga­tiv­ní­ho tele­viz­ní­ho pořa­du Lowell Bergman (Al Pacino) a chce po něm pomoc při sesta­ve­ní odha­lu­jí­cí repor­tá­že o prak­ti­kách podob­ných firem.

Zásadovému Wigandovi se do toho zpr­vu nechce, ale poz­dě­ji svo­lí a stá­vá se klí­čo­vou oso­bou pro repor­táž. Někdejší zaměst­na­va­tel mu však začne vyhro­žo­vat, Wigand váhá, začí­na­jí se vysky­to­vat pro­blémy v jeho rodi­ně. Přesto se však odhod­lá Bergmanovi pomo­ci. Ten, jako před­sta­vi­tel novináře-ideálu, ho vše­mož­ně pod­po­ru­je a hájí ho, jako svůj vele­dů­le­ži­tý zdroj. V oka­mži­ku, kdy je kýže­ná repor­táž nato­če­na, nastá­vá ve fil­mu zvrat. Problémy Wiganda tro­chu ustu­pu­jí do poza­dí a vyplou­vá na povrch pra­vá pova­ha mateř­ské tele­viz­ní sta­ni­ce Bergmana. Ta se zale­ká­vá mož­ných důsled­ků tak­to odha­lu­jí­cí repor­tá­že a nechce ji odvy­sí­lat.

Bergman zapá­le­ný pro prav­du se však nedá zlo­mit. V tom­též oka­mži­ku ale film začí­ná být poně­kud nepře­hled­ný. Najednou se obje­ví pří­liš mno­ho zain­te­re­so­va­ných stran, kte­ré na sebe kují pik­le, při­mí­cha­jí se do toho novi­ny… Po shléd­nu­tých dvou hodi­nách, je už divá­ko­va pozor­nost una­ve­na. To, co si nako­nec z fil­mu zřej­mě odne­se­te, je pří­jem­ná vzpo­mín­ka na cha­risma­tic­ké­ho Bergmana, nesmě­lé­ho Wiganda a pře­svěd­če­ní, že svě­tu vlád­nou jen a jen intri­ky.

Pokud se roz­hod­ne­te si tenhle film půj­čit, mám pro vás dvě zálud­né otáz­ky. Nepřipomíná vám Russell Crow svým výko­nem „své­ho“ pro­fe­so­ra Nasha z Čisté duše? Co ve fil­mu nej­čas­tě­ji dělá Al Pacino?

a) češe se
b) smě­je se
c) tele­fo­nu­je

O filmu:

Rok: 1999
Režie: Michael Mann
Kamera: Dante Spinotti
Hudba: Lisa Gerrard, Pieter Brouke
Předloha: Eric Roth, Michael Mann
V hlav­ních rolích: Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer

Délka fil­mu: 152 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...