Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017

Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017

k i ek
k i ek

Ve čtvr­tek 27. čer­ven­ce se kona­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce fil­mu Křižáček, kte­rý na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech zís­kal Křišťálový gló­bus za nej­lep­ší film. Po pro­jek­ci pak pro­běh­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce, na kte­rou při­ja­li pozvá­ní tvůr­ci fil­mu: reži­sér Václav Kadrnka, scé­náris­té Jiří Soukup a Vojtěch Mašek, herec Aleš Bílík a za Českou tele­vi­zi Jaroslav Sedláček.

Režisér Kadrnka uví­tal, že film Křižáček byl vybrán do hlav­ní sou­tě­že na MFF Karlovy Vary a cení si zís­ká­ní hlav­ní ceny. S oce­ně­ním fil­mu při­šli i dal­ší zájem­ci o jeho uve­de­ní na fes­ti­va­lech, ale zatím ješ­tě podrob­né infor­ma­ce nemů­že zve­řej­nit.

Z pub­li­ka zazně­la pochva­la pro kame­ru, že byl film pěk­ně nato­čen a že byly hez­ké zábě­ry. Tu dělal Jan Baset Střítezský a tvůr­ci slí­bi­li, že mu budou tlu­mo­čit pochva­lu.

Kadrnka dlou­ho řešil vizu­ál fil­mu, jak celou báseň Svojanovský kři­žá­ček od Jaroslava Vrchlického pojmout fil­mo­vě. Skrze dis­ku­se, kame­ro­vé zkouš­ky a rešer­še se při­šlo k for­má­tu 4:3, k užší­mu for­má­tu, barev­né kon­cep­ci, ke kon­cep­ci pro­sto­ru, kte­rý vyví­jel s malí­řem Danielem Pitínem. Od začát­ku vědě­li, že chtě­jí vyprá­vět málo­mluv­ně, spí­še pohy­bem kame­ry, pro­sto­rem a cho­re­o­gra­fií uvnitř zábě­ru.

Film vzni­kal čty­ři roky, spí­še jeho pří­pra­vy, samot­né natá­če­ní pak trva­lo 35 dní. Z natá­če­ní fil­mu odstou­pi­li těs­ně před zahá­je­ním natá­če­ní čeští pro­du­cen­ti a  na posled­ní chví­li nevy­šel ital­ský grant. I přes tyto nemi­lé věci se ale film poda­ři­lo nato­čit.

Jaroslav Sedláček (Česká tele­vi­ze) se s Václavem Kadrnkou setkal před něko­li­ka lety, asi v roce 2012, kdy měl tepr­ve před­sta­vu o tom, co nato­čí za film. Po úspě­chu fil­mu Osmdesát dopi­sů pak neby­lo těž­ké zís­kat pod­po­ru pro film Křižáček v České tele­vi­zi, kte­rá se týka­la hlav­ně lep­ší pří­pra­vy ve vizu­ál­ní a výtvar­né strán­ce. Do scé­ná­ře tele­vi­ze sko­ro neza­sa­ho­va­la, scé­nář měl sice vývoj, ale nijak dra­ma­tic­ký. Od začát­ku bylo jas­né, čeho chtě­jí tvůr­ci dosáh­nout, spí­še se hle­dal způ­sob, jak toho nej­lé­pe dosáh­nout.

Na báseň Svojanovský kři­žá­ček při­šel Václav Kadrnka, kte­rý pře­vy­prá­věl téma scé­náris­tům, a od té doby si klad­li otáz­ky, jak dané téma zpra­co­vat. Nechtěli totiž báseň pře­vést do fil­mu, ale nato­čit film na téma otce, kte­rý hle­dá své­ho ztra­ce­né­ho syna. Kadrnka se k bás­ni dostal tak, že chtěl udě­lat bala­dic­kou lát­ku, a pro­to stu­do­val bala­dy na Valašsku. Ty ho při­ved­ly k sel­ským bala­dám od Jaroslava Vrchlického, kte­ré pře­če­tl, a našel kníž­ku Svojanovský kři­žá­ček. První, co ho na ní zau­ja­lo, byly auten­tic­ké emo­ce otce, kte­ré­mu ode­šel syn, a tak se ho vydá­vá hle­dat. Další, co ho ved­lo ke zfil­mo­vá­ní, byl pohyb bás­ně. Odehrává se na ces­tě, a pro­to se mu zdá­la vhod­ná na fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Kadrnka chtěl, aby film byl hlav­ně o pohy­bu kame­ry, o hud­bě. Tvůrci pra­co­va­li arche­ty­pál­ně s pro­sto­rem, tj. pro­stor má ve fil­mu vývoj. Začíná se v uza­vře­ných pro­sto­rech, v lese, pak se poma­lu ote­ví­rá, až se dosta­ne­me do pouš­tě, s hori­zon­tál­ní­mi pohle­dy.

Ve fil­mu je stej­ně jako v kniž­ní před­lo­ze motiv dět­ské kří­žo­vé výpra­vy, hlav­ní je ale otec, kte­rý dohá­ní své­ho syna. Báseň kon­čí v Brindisi, v Itálii, odkud se kdy­si do Svaté země odplou­va­lo. Dokonce se jed­na z dět­ských kří­žo­vých výprav dosta­la i do Brindisi, kde ale byla pro­dá­na do otroc­tví.

Tvůrci zva­žo­va­li i to, v jakém zně­ní film bude. Děj se ode­hrá­vá ve stře­do­vě­ku, kdy byla hlav­ním doro­zu­mí­va­cím jazy­kem lati­na. Tvůrci se ale roz­hod­li pro češ­ti­nu, kte­rá se jim zdá­la nej­vhod­něj­ší.

Původním zámě­rem bylo začít natá­čet film v Čechách a poté se pře­su­nout na jih. Hledaly se vhod­né loka­li­ty, hlav­ně v Itálii, Apulii. Natáčelo se na polo­ostro­vě Gargano s pra­le­sem Forrestem Umbra, na pouš­ti na Sardinii, pří­stav pak před­sta­vo­va­lo měs­to Le Castella v Kalábrii.

Aleš Bílík (kři­žác­ký rytíř) se pak svě­řil se svý­mi zku­še­nost­mi z natá­če­ní. Tomu před­chá­ze­la půlroč­ní pří­pra­va, hlav­ně tré­nink jízdy na koni. Kvůli pří­pra­vám a samot­né­mu natá­če­ní změ­nil Bílík angaž­má a ode­šel do Prahy. Jeho herec­kým part­ne­rem byl Karel Roden (otec hle­da­né­ho chlap­ce), kte­ré­ho měl Bílík mož­nost sle­do­vat při prá­ci a učit se. Roden, kte­rý jez­dí na koni mno­ho let, mu dával i rady k jízdě na koni.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […] Posted in Filmové recenze
  • Křižáček27. července 2017 Křižáček Podívejte se na tři krátká videa z Tiskové konference filmu Křižáček. https://youtu.be/q4_RXOmAlAk https://youtu.be/EI9W21o8prA https://youtu.be/9e12Ukar8bo Posted in Videa
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […] Posted in Film roku 2017
  • Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále2. července 2017 Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále Rytíř Bořek alias herec Karel Roden, se vydává na cestu po svém ztraceném synkovi, který oblečen do brnění se rozhodne jednoho dne dosáhnout Svaté země. Bořek zažívá cestou velké útrapy v […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové11. května 2022 Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové Minisérie nese prostý název Iveta a mapuje první kroky ke slávě Ivety Bartošové, její kariérní vzestup a vztah se zpěvákem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shlednutí první díl třídílné […] Posted in TV Recenze
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87414 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55833 KB. | 21.05.2022 - 23:37:28