Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Informace z tiskové konference k uvedení 2. řady seriálu Život a doba soudce A.K.

Informace z tiskové konference k uvedení 2. řady seriálu Život a doba soudce A.K.

DSC 0711

V úte­rý 15.srpna pro­běh­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce prv­ní­ho dílu z 2. řady seri­á­lu Život a doba soud­ce A.K. nazva­né­ho Láska. Po pro­jek­ci se pak kona­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce za účas­ti reži­sé­ra Roberta Sedláčka, scé­náris­ty Zdeňka Zapletala, hereč­ky Gabriely Míčové a her­ce Davida Švehlíka.

První řada seri­á­lu se vysí­la­la v roce 2014 a letos, po třech letech, bude uve­de­na dru­há řada seri­á­lu. Stejně jako u prv­ní řady je scé­náris­tou Zdeněk Zapletal, kte­rý se ten­to­krát zamě­řil na trest­né činy a pro­ble­ma­tic­ké trest­ní kau­zy. Druhá řada má ale pro divá­ka jed­nu pod­stat­nou změ­nu: na začát­ku dílu divák uvi­dí pro­ve­de­ní trest­né­ho činu a až násled­ně vyšet­řo­vá­ní a soud­ní pro­ces. Divák vidí a ví tak víc, než samot­ný soud­ce, a může sle­do­vat, jak jsou zlo­čin­ci dopa­de­ni, obža­lo­vá­ni a odsou­ze­ni či pro­puš­tě­ni.

Do hlav­ní úlo­hy soud­ce Adama Klose je opět obsa­zen David Švehlík. Druhá řada se posu­nu­la ne o tři roky, ale o osm let. Adam změ­nil prá­ci, a i v jeho osob­ním živo­tě se sta­ly zásad­ní změ­ny. Oženil se a má dce­ru. Také mu zemřel otec a jeho mat­ka se s novou život­ní situ­a­cí vyrov­ná­vá vel­mi obtíž­ně. Do role mat­ky byla opět obsa­ze­na Daniela Kolářová a její vnuč­ku si zahrá­la mla­dič­ká Daniela Byrtusová. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak Adam žije se svou mat­kou a dce­rou, a jak se jejich vzta­hy vyví­jí. Adamovi zůstal však kama­rád, poli­cis­ta Igor Kubiš, kte­ré­ho hra­je Marek Daniel. Jejich kama­rád­ství je však podro­be­no zkouš­ce, ve kte­ré se odha­lí jejich sku­teč­né cha­rak­te­ry. Dalšími her­ci, kte­ří se v seri­á­lu obje­ví, je Gabriela Míčová, Lenka Vlasáková, Jaroslav Plesl, Zuzana Stivínová, atd.

Druhou řadu nato­či­li čty­ři reži­sé­ři: Robert Sedláček, Bohdan Sláma, Radim Špaček a nově i Petr Marek. Opět bude 13 dílů a seri­ál vzni­kl za pod­po­ry České tele­vi­ze. První díl se bude vysí­lat v pon­dě­lí 28.srpna 2017 od 20 hodin na ČT 1, dal­ší díly pak po týd­nu kaž­dé pon­dě­lí.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44173 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53214 KB. | 02.12.2021 - 23:08:46