Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!

img a296200 w1682 t1507391085

V momen­tě, kdy si zři­zu­je­te pojist­ku a neu­ve­de­te všech­ny infor­ma­ce přes­ně nebo je nějak papí­ro­vě vylep­ší­te či nao­pak někte­ré úda­je zase sní­ží­te, může­te si při­pra­vit vel­ké budou­cí sta­ros­ti. Protože se agen­ti, mak­lé­ři či finanč­ní porad­ci sou­stře­dí na oka­mži­tý vyso­ký zisk v podo­bě pro­vi­ze, vět­ši­nou nepře­mýš­lí o dlou­ho­do­bém pro­spě­chu kli­en­ta z pojist­ky, tedy od počát­ku zří­ze­ní do kon­ce jeho živo­ta. Většina z nich se pak objek­tiv­ně nevě­nu­je všem důle­ži­tým fak­to­rům.
poradna při pojištění
Velmi čas­to se setká­vá­me potom se zkres­le­ný­mi infor­ma­ce­mi ve zdra­vot­ním dotaz­ní­ku, neo­zná­me­ním sou­bě­hu pojist­ných smluv, umě­le vylep­še­né­ho sta­vu vozi­del, nemo­vi­tos­tí či prů­mys­lo­vé­ho majet­ku.
Toto všech­no je však HRUBÝM PORUŠENÍM POJISTNÉ SMLOUVY!
Pojišťovna pro­to má potom prá­vo zce­la odmít­nout plně­ní a samo­zřej­mě zru­šit i pojist­ku od její­ho počát­ku a tím chtít všech­na vypla­ce­ná pojist­ná plně­ní zpět.
To je jed­na z nepří­jem­ných kom­pli­ka­cí, ale může také násle­do­vat ze stra­ny pojiš­ťov­ny obvi­ně­ní z pojist­né­ho pod­vo­du pod­le trest­ní­ho záko­ní­ku.
Jak se vyva­ro­vat chyb?
•    uvá­děj­te prav­di­vé a kom­plet­ní infor­ma­ce
•    při pod­pi­su zno­vu zkon­t­ro­luj­te smlou­vy
Může se stát, že také uza­vře­te i se správ­ný­mi infor­ma­ce­mi chyb­nou smlou­vu. Například pojist­ku na život, kde bude­te pojiš­tě­ni v pří­pa­dě úmr­tí na hod­no­tu pat­náct tisíc korun, jako se tomu stá­vá čas­to. Proto vždy peč­li­vě vybí­rej­te nejen porad­ce, pojiš­ťov­nu, ale také smlou­vy. Jak se roz­hod­nout, že je smlou­va oprav­du pro vás vhod­ná?
siluety a komunikace
•    Potřebuji na toto rizi­ko pojist­ku?
•    Jaká ško­da se může stát a v jakém roz­sa­hu?
•    Jaký to bude mít pří­pad­ně dopad na moje rezer­vy a domá­cí roz­po­čet?
•    Proti jakým rizi­kům se kry­ji já, rodi­na, pod­nik či maje­tek?
•    Jaké jsou pojist­né část­ky?
Pokud si nejste jis­ti, spo­lé­hej­te v této věci na ově­ře­né porad­ce. Ale věř­te, že kaž­dý porad­ce je výbor­ným ško­le­ným pro­dej­cem, kte­rý pro­to, aby zís­kal pro­vi­zi ze smlou­vy umí ve vás vyvo­lat i poci­ty stra­chu. Proto nikdy nepod­lé­hej­te nátla­ku, ale nech­te si pod­pis smlou­vy vždy s odstu­pem něja­ké času.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Rekonstrukce není žádná legrace29. února 2020 Rekonstrukce není žádná legrace Nejen stavba celého domu, ale i následná rekonstrukce po několika letech, si žádá dohled odborníka. Ten nejprve připraví koncepci budoucích oprav. Pokud jde o rekonstrukci, která je […]
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […]
  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
  • Vlna doma krášlí i léčí5. prosince 2019 Vlna doma krášlí i léčí Vlněné doplňky a dekoracedo bytu jsou pro své skvělé vlastnosti prostě stálicemi. Pojďme si o nich něco připomenout, možná vám to usnadní výběr. Koberce z vlny Jsou takovou nestárnoucí […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […]