Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Inferno - O TVŮRCÍCH

Inferno - O TVŮRCÍCH

Inferno 1
Inferno 1

TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, pro­du­cent a reži­sér, poctě­ný mno­ha význam­ný­mi oce­ně­ní­mi. Je jed­ním z pou­hých dvou her­ců v his­to­rii, kte­rým se poda­ři­lo zís­kat Oscara za nej­lep­ší herec­ký výkon dva roky po sobě. Svého prv­ní­ho Oscara zís­kal v roce 1994 za svou půso­bi­vou roli práv­ní­ka Andrewa Becketta, trpí­cí­ho AIDS, kte­ré­ho ztvár­nil ve fil­mu Jonathana Demmeho Philadelphia. Následujícho roku si tuto význam­nou cenu odne­sl podru­hé, ten­to­krát za svůj neza­po­me­nu­tel­ný výkon v titul­ní roli fil­mu Roberta Zemeckise Forrest Gump. Současně za oba fil­my zís­kal také Zlatý glo­bus a za dru­hý zmí­ně­ný film pak také cenu SAG.
Hanks byl tak­též poctěn nomi­na­ce­mi na Oscara za výkon ve fil­mu Penny Marshall Velký, za sní­mek Stevena Spielberga Zachraňte vojí­na Ryana a za film Roberta Zemeckise Trosečník, při­čemž za fil­my Velký a Trosečník obdr­žel také Zlatý glo­bus.
Hanks byl zatím napo­sle­dy k vidě­ní ve fil­mu Stevena Spielberga Most špi­o­nů, ve sním­ku Toma Tykwera Hologram pro krá­le a ve fil­mu Clinta Eastwooda Sully: Zázrak na řece Hudson. Mezi jeho chys­ta­né sním­ky pat­ří napří­klad film Jamese Ponsoldta The Circle.

FELICITY JONES (Sienna Brooksová) je zná­má pře­de­vším díky své roli po boku Eddieho Redmaynea ve fil­mu Jamese Marshe Teorie vše­ho, za kte­rou byla nomi­no­vá­na na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý glo­bus. Snímek, kte­rý se inspi­ro­val paměť­mi Jane Hawking Cesta do neko­neč­na: Můj život se Stephenem, popi­su­je milost­ný vztah Stephena Hawkinga, stu­den­ta kos­mo­lo­gie na uni­ver­zi­tě v Cambridge, a Jane Wilde, stu­dent­ky umě­ní, do kte­ré se Hawking v šede­sá­tých letech zami­lo­val.
Záhy poté Jones zís­ka­la hned něko­lik pres­tiž­ních rolí v řadě fil­mů, kte­ré se v sou­čas­né době chys­ta­jí na své uve­de­ní do kin, mimo jiné ve fil­mu spo­leč­nos­ti Disney Rogue One: Star Wars Story v režii Garetha Edwardse, kte­rý bude do kin uve­den v pro­sin­ci toho­to roku, a ve fil­mu J. A. Bayony Volání netvo­ra: Příběh živo­ta s Liamem Neesonem, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru v led­nu 2017. K vidě­ní bude také ve fil­mu Collide s Nicholasem Houltem a Benem Kingsleym.
Mezi její před­cho­zí sním­ky pat­ří napří­klad film Vášeň mezi řád­ky, kte­rý popi­su­je pří­běh taj­né milen­ky Charlese Dickense a ve kte­rém si zahrá­la spo­leč­ně s Ralphem Fiennesem, kte­rý film tak­též reží­ro­val, film Ruperta Goolda Pravdivý pří­běh s Jonahem Hillem a Jamesem Francem, sní­mek Breathe In, na kte­rém zno­vu spo­lu­pra­co­va­la s reži­sé­rem Drakem Doremusem, a film Marca Webba Amazing Spider-Man 2 s Andrew Garfieldem a Emmou Stone.
Americké divá­ky na sebe popr­vé význam­ně­ji upo­zor­ni­la v roce 2011 coby hvězda sním­ku Drakea Doremuse Zamilovaní, v němž si zahrá­la spo­leč­ně s Antonem Yelchinem. Snímek debu­to­val na fes­ti­va­lu Sundance a skli­dil u kri­ti­ky vel­ké ohla­sy – zís­kal zde mimo jiné hlav­ní cenu poro­ty v kate­go­rii Americké dra­ma a Jones samot­ná pak zís­ka­la zvlášt­ní cenu poro­ty za svůj herec­ký výkon v tom­to fil­mu. Při udí­le­ní Gotham Awards byl její výkon tak­též oce­něn jako pře­lo­mo­vý a stej­nou cenu zís­ka­la i od National Board of Review.

IRRFAN KHAN (Harry Sims) je uzná­va­ný kri­ti­kou i zbyt­kem svě­ta jako jeden z nej­lep­ších her­ců sou­čas­nos­ti. Pochází z Indie. Narodil se a vyrůs­tal v Džajpuru ve feu­dál­ní rodi­ně a ačko­liv se nikdo jiný z rodi­ny zábav­ní­mu prů­mys­lu nevě­no­val, jeho váš­ní se již od útlé­ho dět­ství sta­lo herec­tví. Zatímco stu­do­val vyso­kou ško­lu, zís­kal sti­pen­di­um ke stu­diu na pres­tiž­ní Národní dra­ma­tic­ké ško­le v Novém Dillí. Jakožto špič­ko­vé­mu her­ci, kte­rý krá­čí po vlast­ní ces­tě a odmí­tá se držet kon­venč­ních zvyk­los­tí indic­ké­ho zábav­ní­ho prů­mys­lu, se mu poda­ři­lo změ­nit tvář míst­ní­ho fil­mo­vé­ho prů­mys­lu a dát zce­la nový význam pojmu „hrdin­ství“. Díky jeho fil­mům se indic­ká mlá­dež vra­cí do kin, aby zde vyhle­dá­va­la alter­na­tiv­ní zába­vu a měla na fil­mo­vou tvor­bu mno­hem vyš­ší náro­ky než dopo­sud.

SIDSE BABETT KNUDSEN (Elizabeth Sinskeyová) je pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­lep­ších dán­ských here­ček své gene­ra­ce jak na diva­del­ních prk­nech, tak i na tele­viz­ních obra­zov­kách a plát­nech kin.
V letech 1987 až 1992 Knudsen stu­do­va­la herec­tví v Theater De L’Ombre v Paříži. Po návra­tu do Dánska ztvár­ni­la vel­ké množ­ství hlav­ních rolí v kodaň­ských diva­dlech, napří­klad v diva­dle Dr. Dante, v diva­dle Betty Nansenové či v Dánském krá­lov­ském diva­dle.
Knudsen na fil­mo­vých plát­nech debu­to­va­la v roce 1997 v impro­vi­zač­ní kome­dii Let’s Get Lost dán­ské­ho reži­sé­ra Jonase Elmera, za kte­rou zís­ka­la ceny Robert Award a Bodil Award za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon. Knudsen ve fil­mu ztvár­ni­la hlav­ní posta­vu Julie – jako scé­nář fil­mu poslou­ži­la pou­ze základ­ní kost­ra, kte­rá vyža­do­va­la, aby her­ci své dia­lo­gy impro­vi­zo­va­li. Kritika ozna­či­la výkon Knudsen za pod­ma­ni­vý. Filmový kri­tik Kim Skotte z maga­zí­nu Politiken napsal, že se Knudsen „s její výji­meč­nou schop­nos­tí zachy­tit nejis­to­ty i sil­né strán­ky moder­ní ženy poda­ři­lo dosáh­nout zce­la nových rovin.“
Na mezi­ná­rod­ním poli byl prv­ním zahra­nič­ním poči­nem Knudsen brit­ský sní­mek Pestrobarvec petrklí­čo­vý reži­sé­ra Petera Stricklanda, po kte­rém násle­do­val film Hologram pro krá­le němec­ké­ho reži­sé­ra Toma Tykwera. V říj­nu se obje­ví v tele­viz­ním seri­á­lu sta­ni­ce HBO Westworld.
Zahrála si také ve dvou fran­couz­ských celo­ve­čer­ních fil­mech: ve fil­mu Talár, za kte­rý zís­ka­la fran­couz­skou cenu César, a La Fille de Brest, kte­rý zahá­jil letoš­ní fes­ti­val v Torontu.

BEN FOSTER (Betrand Zobrist) je v sou­čas­né době k vidě­ní po boku Chrise Pinea a Jeffa Bridgese v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném fil­mo­vém hitu Davida Mackenzieho Hell or High Water. Před nedáv­nem skon­čil své půso­be­ní v roli Stanleyho Kowalskiho v diva­del­ní hře Tramvaj do sta­ni­ce tou­ha v diva­dle St. Ann’s Warehouse v Brooklynu, ve kte­ré si v nastu­do­vá­ní diva­dla Young Vic zahrál po boku Gillian Anderson. V posled­ním roce jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu reži­sé­ra Craiga Gillespie Do posled­ní­ho dechu spo­leč­nos­ti Disney, a v roli Lance Armstronga byl k vidě­ní ve fil­mu Stephena Frearse The Program: Pád legen­dy. V roce 2013 Foster debu­to­val na Broadwayi v obno­ve­né pre­mi­é­ře hry Lylea Kesslera Orphans po boku Aleca Baldwina a Toma Sturridge. Mezi jeho dal­ší význam­né fil­my pat­ří napří­klad fil­mo­vý hit Petea Berga Na život a na smrt s Markem Wahlbergem, sní­mek Johna Krokidase Zbav se svých miláč­ků, v němž si zahrál bás­ní­ka Williama Burroughse, kri­ti­kou vel­mi ceně­ný celo­ve­čer­ní debut Davida Loweryho Ain’t Them Bodies Saints s Rooney Marou a Caseym Affleckem, sní­mek Orena Movermana The Messenger s Woody Harrelsonem, film Fernanda Mereillese 360, sní­mek Nicka Cassavetese Alpha Dog, film Bradena Kinga Tady, film Baltasara Kormakura Kontraband, Ratnerův sní­mek X-Men: Poslední vzdor a film Jamese Mangolda 3:10 Vlak do Yumy s Christianem Balem a Russellem Crowem. Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val v hlav­ní roli fil­mu Barryho Levinsona Nespoutaná vol­nost. Televizní divá­ci si ho mohou pama­to­vat zejmé­na v roli Russella Corwina v seri­á­lu sta­ni­ce HBO Odpočívej v poko­ji. V roce 2011 se cho­pil pro sebe zce­la nové úlo­hy pro­du­cen­ta sním­ku Orena Movermana Rampart a ztvár­nil v něm také vel­mi neza­po­me­nu­tel­nou roli po boku Woodyho Harrelsona. Počátkem toho­to roku reží­ro­val nový video­klip zpě­vač­ky Emily Wells ke sklad­bě Pack of Nobodies. Foster před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku Hostiles v režii Scotta Coopera, ve kte­rém se zno­vu obje­vu­je po boku Christiana Balea.

RON HOWARD (režie, pro­duk­ce) je osca­ro­vý reži­sér, kte­rý je sou­čas­ně jed­ním z nej­po­pu­lár­něj­ších reži­sé­rů své gene­ra­ce. Má na svém kon­tě jed­ny z nej­pa­mát­něj­ších fil­mů, jaké kdy v Hollywoodu vznik­ly, ať už hovo­ří­me o kri­ti­kou ceně­ných dra­ma­tech, jakým byly napří­klad sním­ky Čistá duše či Apollo 13, nebo o veli­ce úspěš­ných kome­di­ích Rodičovství či Žbluňk.
Howard reží­ro­val a pro­du­ko­val film Těžká váha s drži­te­lem Oscara Russellem Crowem, se kte­rým v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val již na sním­ku Čistá duše, za kte­rý Howard zís­kal Oscara za režii a kte­rý kro­mě toho tuto cenu zís­kal také v kate­go­ri­ích Nejlepší film, Nejlepší scé­nář a Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Kromě toho ten­to sní­mek zís­kal také cel­kem čty­ři Zlaté gló­by včet­ně jed­no­ho za Nejlepší celo­ve­čer­ní dra­ma. Kromě toho za ten­to film Howard zís­kal také oce­ně­ní Režisér roku od Directors Guild of America. Howard a pro­du­cent Brian Grazer zís­ka­li za ten­to film i prv­ní cenu Awareness Award, udě­lo­va­nou v rám­ci národ­ní kam­pa­ně pro poro­zu­mě­ní paci­en­tů s dušev­ní­mi cho­ro­ba­mi.

DAN BROWN (autor před­lo­hy) se pro­střed­nic­tvím svých romá­nů opa­ko­va­ně oci­tl na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku best­selle­rů maga­zí­nu New York Times, ať už je řeč o romá­nech Šifra mis­tra Leonarda, Inferno, Ztracený sym­bol, Andělé a démo­ni, Pavučina lží či Digitální pev­nost. Celosvětově bylo vytiš­tě­no přes 200 mili­o­nů výtis­ků jeho romá­nů a byly pře­lo­že­ny do 56 jazy­ků. Žije v Nové Anglii se svou ženou a je absol­ven­tem Amherst College a Phillips Exeter Academy, kde strá­vil jis­tý čas jako uči­tel ang­lič­ti­ny, než se začal plně věno­vat psa­ní. Navštívit ho může­te na strán­kách www.danbrown.com a na Twitteru ho je mož­no sle­do­vat na @AuthorDanBrown.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Inferno


  • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu […] Posted in Zajímavosti
  • Inferno - Obsah/O filmu25. října 2016 Inferno - Obsah/O filmu             OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o […] Posted in Speciály
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jurský svět - důstojné pokračování klasiky4. května 2019 Jurský svět - důstojné pokračování klasiky Tentokrát je to úspěšný film. Producentům v čele s neznámým režisérem Coline Trevorrowem se naštěstí podařilo složit dostatečně zajímavý příběh s vynikajícími dinosaury. Nepotřebovali […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […] Posted in Filmové premiéry
  • Jurský svět - screeny z CZ Traileru26. listopadu 2014 Jurský svět - screeny z CZ Traileru Posted in Články
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55900 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56866 KB. | 29.06.2022 - 05:54:20