Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Indiana Jones na Blu-ray

Indiana Jones na Blu-ray

01 729685
01 729685

Všechny čty­ři díly jsou na moder­ním nosi­či digi­tál­ně vyčiš­tě­ny a při­ná­ší doko­na­lý obraz všech sním­ků. Na někte­rých jsou sice vidět zuby času, ale je to pou­ze v mini­mech pří­pa­dů. Originální zvuk je per­fekt­ní a je sly­šet kaž­dé švih­nu­tí biče.

Bohužel pro čes­ký dabing není zvo­le­na nej­lep­ší vari­an­ta. V čes­kém dabin­gu oče­ká­vej­te ver­zi VHS. To zna­me­ná, že v prv­ních třech dílech se hlav­ní hlas hlav­ní posta­vy mění. První díl: Ladislav Frej, dru­hý: Ladislav Županič a tře­tí: Jiří Štěpnička. Zvuk je půvo­dem ana­lo­go­vý, a tak je z něho sly­šet kla­sic­ký šum tech­no­lo­gie.

Pro čtvr­tý díl je naštěs­tí pou­ze jedi­ná čes­ká ver­ze, a tak je nej­lep­ší. Pro prv­ní díl bohu­žel při vzni­ku dabin­gu je pře­klad veli­ce nepřes­ný a poplat­ný době vzni­ku. A tak jsou někte­ré věci z ori­gi­ná­lu vyne­chá­ny a veli­ce pozmě­ně­ny, je tedy veli­ce fanouš­ky kri­ti­zo­ván. Je ško­da, že se nepo­da­ři­lo na blu-ray sehnat dabing, kte­rý vzni­kl pro tele­vi­zi, kdy všech­ny prv­ní dily dabu­je Jiří Štěpnička a ve všech třech dílech je pone­cha­ná všech­na ter­mi­no­lo­giě ame­ric­ké ver­ze a žád­né infor­ma­ce nejsou skry­ty.

Bonusový pátý disk ke kaž­dé­mu fil­mu při­ná­ší doko­na­lé infor­ma­ce o vzni­ku kaž­dé­ho fil­mu. Jak se točil, ces­to­vá­ní, tri­ky a dal­ší infor­ma­ce, kte­ré sta­čí k dopl­ně­ní infor­ma­cí o tom, jak celá tetra­lo­gie vzni­ka­la. Většina bonu­sů je pře­vza­ta z nosi­čů DVD, kte­ré vyšli před něko­li­ka lety, ale něko­lik bonu­sů je i v HD roz­li­še­ní, pro­to­že se nato­či­li prá­vě k nové­mu vydá­ní.

Přes něko­lik zápo­rů, jako je hlav­ně dabing, dopo­ru­ču­ji kou­pit si celý kom­plet, člo­věk se dozví mno­ho infor­ma­cí v bonusech, a pokud si nepus­tí čes­ké zně­ní, tak si i pochut­ná na zvu­ku původ­ní­ho ori­gi­ná­lu.

Recenzi jsem sepsal pro StudentPoint.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00892 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56662 KB. | 02.07.2022 - 15:42:46