Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Indiana Jones DVD kolekce

Indiana Jones DVD kolekce

V lis­to­pa­du k nám při­jde kolek­ce DVD Indiana Jonese, a tak při­ná­ší­me tako­vé struč­né infor­ma­ce co všech­no bude tato kolek­ce obsa­ho­vat.Datum dis­tri­buce: 
4.11.2003
Distribuce: 
Hollywood Classic Entertainment
Režie: 
Steven Spielberg

Žánr: 
Akční
Zvuk: 
Dolby Digital 5.1:anglicky, Dolby Digital 2.0:česky
Titulky: 
čes­ky
Hrají: 
Harrison Ford

Legendární fil­mo­ví tvůr­ci Steven Spielberg a George Lucas spo­ji­li své talen­ty a vytvo­ři­li Indiana Jonese, arche­o­lo­ga doved­ně se ohá­ně­jí­cí­ho bičem. Konečně ho máte šan­ci zís­kat na DVD. V bale­ní 4 dis­ků krom fil­mů zís­ká­te spe­ci­ál­ní bonu­so­vý disk navíc...

Indiana Jones: Dobyvatelé ztra­ce­né archy
Indy je pově­řen vlá­dou Spojených stá­tů, aby našel Archu úmlu­vy se zvlášt­ní mystic­kou silou, kte­rou chtě­jí pro své neka­lé cíle zís­kat také nacis­té! Indy uza­ví­rá spo­je­nec­tví s Marion Ravenwoodovou a tato dvo­ji­ce spo­leč­ně pro­ží­vá jed­no str­hu­jí­cí dob­ro­druž­ství za dru­hým.

Indiana Jones a Chrám zká­zy
Indiana Jones, odváž­ný arche­o­log, dob­ře zná­mí z prv­ní­ho dob­ro­druž­ství se opět vra­cí v úspěš­ném pokra­čo­vá­ní kte­ré se sta­lo s jed­ním z nej­vět­ších kasov­ních hitů. Tentokrát se Indy vydá­vá hle­dat slav­ný Sankarův kámen a při­tom se mu poda­ří vysvo­bo­dit z otroc­tví stov­ky dětí, Uvidíte mis­trov­ské dílo akč­ně dob­ro­druž­né­ho fil­mu, kte­rý je tak nabi­tý napě­tím i zvlášt­ní­mi efek­ty, že se při jeho sle­do­vá­ní urči­tě nebu­de­te nudit! Tento film se natá­čel na třech kon­ti­nen­tech a Harrison Ford se podal sku­teč­ně mimo­řád­ný herec­ký výkon.

Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va
Pokud máte pocit, že Jonesova dob­ro­druž­ství jsou vzru­šu­jí­cí, zkus­te někte­rá pro­žít hned se dvě­ma Jonesy najed­nou!
Indiana Jones (Harrison Ford) si potře­tí nasa­zu­je svůj pomač­ka­ný klo­bouk, jenomže ten­to­krát se k němu v napí­na­vé kome­dii při­dá­vá i jeho nezvlád­nu­tel­ný tatí­nek (Sean Connery). Tvůrci fil­mu Steven Spielberg a George Lucas se posta­ra­li o  to, aby duo otec - syn netr­pě­lo nedo­stat­kem dob­ro­druž­ných situ­a­cí. Oba Jonesové se vydá­va­jí hle­dat Tajuplný „Svatý grál“. Jen o vlá­sek se jim daří v nebez­peč­ných honič­kách uni­kat před zálud­ný­mi nepřá­te­li.
Film „Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va“ je víc než pou­hým vyvr­cho­le­ním Indyho pozo­ru­hod­ných pří­bě­hů. „Je to nej­vět­ší dob­ro­druž­ství fil­mo­vé his­to­rie“.

Disky obsa­hu­jí:
1-3 disk obsa­hu­jí fil­my Indiana Jones (Dobyvatelé ztra­ce­né archy, Chrám zká­zy, Poslední kří­žo­vá výpra­va)

4 disk obsa­hu­je nové bonu­sy:
Bonusy jsou opat­ře­ny CZ titul­ky!
Bonusy - Nově vypro­du­ko­va­né doku­men­ty; Rozhovory s tvůr­ci a her­ci včet­ně Spielberga, Lucase a Forda. Tyto i dal­ší bonu­sy budou v prubě­hu času „odta­j­ňo­vá­ny“ (stunts, visu­al affects, women of IJ atd.)

THX remas­te­red
Audio Dolby Digital 2.0: čes­ky (zatím není jis­té)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58049 s | počet dotazů: 240 | paměť: 55774 KB. | 23.05.2022 - 16:07:28