Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
word image 336434 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě tře­ba bláz­ni­vá, ale sta­čí, když je pros­tě a jed­no­du­še vtip­ná,“ říká reži­sér česko-slovensko-polské novin­ky Indián, kte­rá má ten­to čtvr­tek pre­mi­é­ru v čes­kých kinech.

Komedie Indián před­sta­vu­je hlav­ní­ho hrdi­nu ztvár­ně­né­ho Karlem Rodenem, do kte­ré­ho vstou­pí duch indi­án­ské­ho náčel­ní­ka a změ­ní mu život po všech strán­kách.

„Karel Roden je vel­ká herec­ká per­so­na. A jako tako­vá ke kaž­dé své roli při­stu­pu­je. Když si to pře­čte běž­ný člo­věk, tak ho napad­ne: Jé to bude legra­ce! Karel k tomu ale při­stu­pu­je jinak,“ pochva­lu­je si výji­meč­nost Karla Rodena reži­sér fil­mu a pokra­ču­je: „Jeho při­či­ně­ním ten humor dostá­vá úpl­ně jiný level a to mě na tom hroz­ně baví.“

Video najde­te zde:


Tomáš Svoboda debu­to­val úspěš­nou kome­dií Hodinový man­žel (2014) a kome­di­ím zůstá­vá od té doby ve své fil­mo­gra­fii věr­ný. Film Indián rea­li­zo­val pod pro­du­cent­skou zášti­tou Patrizia Genteho, kte­rý má na kon­tě nespo­čet komerč­ních i neko­merč­ních TV a onli­ne spo­tů a pořa­dů pro tele­viz­ní obra­zov­ky.

„Chtěl jsem oslo­vit sce­náris­tu a reži­sé­ra, kte­rý píše kome­die, a dostal jsem dopo­ru­če­ní na Tomáše, “ popsal začát­ky spo­lu­prá­ce autor námě­tu a spo­lusce­náris­ta Patrizio Gente. „Chtěl jsem kome­dii jinou, kva­lit­ní, s humo­rem, kte­rý vychá­zí ze situ­a­ce při­ro­ze­ně. Komedii, kte­rá vás při­nu­tí se i zamys­let. A prá­vě indi­á­ni mají zása­dy, pra­vi­dla a hod­no­ty už po sta­le­tí,“ dodal Gente.

V kopro­dukč­ní kome­dii Indián se kro­mě Vicy Kerekes a Karla Rodena před­sta­ví také Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Štěpánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Zdeněk Maryška, Tomáš Matonoha, Eva Landlová, Zuzana Kraváriková, Oliver Oswald, Daniel Olbrychski, Marta Zmuda Trzebiatowska, Magdalena Niec či Przemyslav Kapsa.

Za kame­ru se posta­vil na Českého lva nomi­no­va­ný David Ployhar (Fotograf, 2015).

 

Komedie Indián vyprá­ví o hek­tic­kém živo­tě zane­prázd­ně­né­ho finanč­ní­ka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodi­ny, do kte­ré­ho vstou­pí duch umí­ra­jí­cí­ho indi­án­ské­ho náčel­ní­ka (Daniel Olbrychski).

Ondřej je tvr­dý obchod­ník a aro­gant­ní wor­ko­ho­lik. V Praze vede vel­kou, úspěš­nou fir­mu. Smyslem jeho živo­ta jsou pení­ze. Ondřej prá­vě v Nebrasce dojed­nal život­ní obchod s boha­tým inves­to­rem, kte­rý na okra­ji Prahy zafi­nan­cu­je výstav­bu luxus­ních rezi­den­cí. Na ces­tě z Ameriky leta­dlo pře­lé­tá­na nad rezer­va­cí, kde prá­vě pro­bí­há pohřeb indi­án­ské­ho náčel­ní­ka. Duch indi­á­na stou­pa­jí­cí k nebi nara­zí do leta­dla a nedo­pat­ře­ním se vtě­lí do Ondřeje. A ten­to duch má o Ondřejově živo­tě a jeho hod­no­tách roz­hod­ně odliš­né před­sta­vy. Ráno doma Ondřeje pro­bu­dí vel­mi neod­byt­ný hlas v jeho hla­vě. Hlas, kte­rý se roz­ho­dl mu pomo­ci a změ­nit ho. Ondřej se však nezva­né­mu návštěv­ní­ko­vi nehod­lá jen tak vzdát. Každodenní pra­cov­ní a rodin­né pro­blémy dostá­va­jí nový roz­měr nejen pro Ondřeje, ale i pro jeho rodi­nu a kole­gy. Mezi Ondřejem a duchem začí­ná neú­pros­ný, divo­ký sou­boj plný situ­ač­ní komi­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,83053 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61489 KB. | 01.12.2022 - 15:26:46