Kritiky.cz > Kritický Klub > Independence Day: Resurgence

Independence Day: Resurgence

independence day resurgence
Roland Emmerich se po třech letech opět vrá­til do kin. A návrat to byl vskut­ku vel­ko­le­pý a mega­lo­man­ský, pros­tě přes­ně v jeho sty­lu. Když jsem popr­vé viděl jed­nič­ku toho­to skvě­lé­ho kata­stro­fic­ké­ho sci-fi, nechá­pal jsem, jak mohl něco tak extrém­ně ame­ric­ké­ho nato­čit stutt­gart­ský rodák :D. No, a u seque­lu si mys­lím to samé. Ale i tak je super vidět jed­no­ho z nej­bom­bas­tič­těj­ších reži­sé­rů zpát­ky v prv­ní lize. Roland totiž po letech strá­dá­ní, kdy nás mučil hrůza­mi typu 2012 či White House Down, koneč­ně nato­čil film, kte­rý ctí jeho původ­ní deva­de­sát­ko­vou tvor­bu.
Jo, jas­ně. Film nemá téměř žád­ný smys­lu­pl­ný děj, chy­bí v něm hlav­ní posta­va z minu­lé­ho dílu, ale stej­ně, když jsem popr­vé uvi­děl pre­zi­den­ta expre­zi­den­ta Whitmora (Bill Pullman), ukáp­la mi pověst­ná nos­tal­gic­ká slza. Spolu s ním se samo­zřej­mě vrá­ti­li dal­ší bor­ci z prv­ní­ho dílu, napří­klad David Levinson (Jeff Goldblum) či Dr. Okun (Brent Spiner). Doplněni mla­dou krví, kte­rá sice před­sta­vu­je slab­ší část ansám­blu toho­to fil­mu, vyrá­ží hrdi­no­vé zno­vu do akce pro­ti emzác­ké inva­zi. A invaz­ní armá­da je mno­ho­ná­sob­ně vět­ší, než byla minu­le.
Bill Pullman opět nezkla­mal
Film nemá pro mě, fajnšme­k­ra žán­ru sci-fi téměř žád­nou sla­bi­nu, tro­chu mě roz­či­lo­val jen Liam Hemsworth, kte­ré­ho moc nemu­sím, a kte­rý se snad v posled­ní době vysky­tu­je v kaž­dém dru­hém sním­ku. A konec­kon­ců ani posta­va Dylan Hillera (Jesse T. Usher) není úpl­ně nej­lep­ší, kam se hra­be na své­ho fil­mo­vé­ho otce. To však budiž jedi­né váž­něj­ší výtky.
Liam Hemsworth
Film se poved­lo skvě­le dopl­nit inter­ne­to­vou strán­kou „War of 1996“, kte­rá slou­ží jako pro­po­je­ní prv­ní­ho fil­mu s Resurgence a popi­su­je nej­zá­sad­něj­ší oka­mži­ky vál­ky. Za tuto pro­pa­ga­ci dávám tvůr­cům palec naho­ru. Odkaz zde: http://www.warof1996.com/
Celkově vza­to je tedy sní­mek vel­mi pove­de­ný a vypa­dá to, že Roland Emmerich chy­til dru­hý dech a vra­cí se k osvěd­če­ným žánrům. Příští rok při­jde do kin tře­tí a závě­reč­ný díl Independence Day a napřesrok oče­ká­vej­me rema­ke kul­tov­ní StarGate. Je tedy vidět že němec­ký rodák opouš­tí noru, do kte­ré po pro­pad­nu­tí White House Down zale­zl a chys­tá se zno­vu dobý­vat Hollywood. Můžeme jen dou­fat, že i v budouc­nu vli­je do našich srd­cí tolik rados­ti, jako se mu to poved­lo v podo­bě Independence Day: Resurgence.
Hodnocení: 80%
zdroj obráz­ků: cinemablend.com, ripitup.com.au

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,37241 s | počet dotazů: 239 | paměť: 46711 KB. | 06.03.2021 - 12:38:48