Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > In my father’s den – 85%

In my father’s den – 85%

in my fathers den 20050808150305
in my fathers den 20050808150305

Co je to přá­tel­ství? Jak a mezi kým může vznik­nout? Za jakých okol­nos­tí vydr­ží? Do novozéland­ské­ho zapa­dá­ko­va při­jíž­dí po sedm­nác­ti letech váleč­ný repor­tér Paul, kvů­li majet­ko­vé­mu vypo­řá­dá­ní po smr­ti své­ho otce. Setkává se se svým bra­t­rem a jeho rodi­nou, lás­kou z puber­ty Jax. Prochází se po zaprá­še­ných zákou­tích vlast­ní­ho zapo­me­nu­té­ho dět­ství a jed­no­ho dne nara­zí ve svém býva­lém taj­ném dou­pě­ti na roz­cu­cha­nou tee­nager­ku. Shodou okol­nos­tí se sta­ne poslé­ze uči­te­lem její tří­dy a obě nepo­cho­pe­né osa­mě­lé bytos­ti poma­lu zjiš­ťu­jí, že si rozu­mí víc a víc.

Dějová linie pří­bě­hu nikam nepo­spí­chá, odkrý­vá jeden díl sklá­dan­ky poma­lu za dru­hým, bizar­nost a prázd­no­tu jed­not­li­vých postav. A hlav­ně všech­ny hří­chy minu­los­ti, kte­ré přes veš­ke­rou sna­hu nás lidí pře­svěd­čo­vat sami sebe a hlav­ně naše oko­lí, že je vše v nej­lep­ším pořád­ku, že jsme šťast­ní, spo­řá­da­ní obča­né, vypla­vou na povrch v celé své síle a posta­ra­jí se o to, že ten­to film hap­pyen­dem neskon­čí.

Hlavní muž­ské role se zhos­til Matthew MacFadyen, kte­ré­ho šir­ší divác­ká veřej­nost moh­la zazna­me­nat díky roli podi­vín­ské­ho morou­se pana Darcyho ve fil­mu Pýcha a před­su­dek, a nut­no uznat, že se ctí. Zatímco výše zmí­ně­ná posta­va mu pří­liš herec­ké­ho pro­sto­ru nepo­sky­tu­je, tady mohl uplat­nit svůj talent napl­no. A on toho kaž­do­pád­ně vyu­žil. Věříte mu kaž­dé slo­vo, pohled, ges­to. Jeho mla­dá herec­ká kole­gy­ně Emily Barclay mu zdár­ně sekun­du­je.

O tom, že svět není čer­no­bí­lý, žád­ný z nás není bez viny, o tom, že nás naše minu­lost za všech okol­nos­tí dostih­ne, o boles­ti, pře­tvář­ce, zma­ru, před­sud­cích. Ale taky o nadě­ji, přá­tel­ství, tou­ze, snech. A to je jen část toho, co In my father´s den nabí­zí. Dostane se vám pod kůži, roz­pitvá vás až na kost a nako­nec vás donu­tí zpy­to­vat vlast­ní svě­do­mí. Je obrov­ská ško­da, že se tohle neko­merč­ní díl­ko k prů­měr­né­mu divá­ko­vi nikdy nedo­sta­ne.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07362 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56120 KB. | 26.05.2022 - 06:39:35