Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > ILUZE. Mentalista 1

ILUZE. Mentalista 1

296229362 10220241426937955 7511912058910897442 n
296229362 10220241426937955 7511912058910897442 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kni­hu ILUZE od auto­rů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, kte­ré vyda­la GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těši­la. Anotace zně­la vel­mi zají­ma­vě a roz­sah kni­hy o počtu 575 stran byl pro mě oprav­du vel­kou výzvou. 

Tato kni­ha úpl­ně před­či­la mé oče­ká­vá­ní a už nyní se moc těším na dru­hý díl a na dal­ší setká­ní s oblí­be­ný­mi hlav­ní­mi hrdi­ny tj. men­ta­lis­tou Vincentem a poli­cej­ní vyšet­řo­va­tel­kou Minou.

Celý pří­běh začí­ná popi­sem bru­tál­ní vraž­dy mla­dé dív­ky Tuvy, svo­bod­né mat­ky malé­ho syna Linuse, a pra­cu­jí­cí v malé kavár­ně. Její mrt­vé tělo je nale­ze­no před zábav­ním par­kem ve Stockholmu v kou­zel­nic­ké bed­ně pro­bo­da­né meči. Jedná se o nepo­ve­de­ný kou­zel­nic­ký trik, ane­bo je to nao­pak úklad­ná vraž­da?

Ze dvou stran bed­ny čně­ly ruko­je­ti mečů. Na opač­ných stra­nách vyču­ho­va­ly jejich špi­ce. A uvnitř bed­ny byla mla­dá žena, zavě­še­ná na mečích jako něja­ká per­verz­ní lout­ka. 

Totožnost této prv­ní obě­ti však zůstá­vá dlou­hou dobu záha­dou a samot­né vyšet­řo­vá­ní tak sto­jí na mrt­vém bodu. Není pro­to divu, že se poli­cist­ka Mina uchy­lu­je k dosti netra­dič­ní meto­dě vyšet­řo­vá­ní a na pomoc si při­zve Vincenta Waldera, kou­zel­ní­ka a men­ta­lis­tu v jed­né oso­bě.

Mentalista je člo­věk, kte­rý pou­ží­vá psy­cho­lo­gic­ké prin­ci­py, suges­ci a taj­né tri­ky, aby vytvo­řil ilu­zi, že má napří­klad jas­no­vi­dec­ké schop­nos­ti nebo že umí číst myš­len­ky... 

Vincent pro­fi­lo­vá­ní osob nikdy nestu­do­val. Naučil se hod­ně o tom, jak lidé fun­gu­jí a své závě­ry sta­ví čis­tě na zákla­dech psy­cho­lo­gie, na vlast­ním pozo­ro­vá­ní a obec­né sta­tis­tic­ké prav­dě­po­dob­nos­ti. Navíc měl obrov­ský pře­hled o ilu­zi­o­nis­mu a o lidech v této bran­ži, což bylo vel­kým plu­sem při samot­ném vyšet­řo­vá­ní a hle­dá­ní vra­ha.

Stejně jako se Vincent v celé kni­ze vypo­řá­dá­vá se svý­mi vzpo­mín­ka­mi z dět­ství, tak i Mina má své spe­ci­fic­ké zvlášt­nos­ti, kte­ré se sna­ží před svým oko­lím skrýt, aby se jí nepo­smí­va­li a nemě­li uště­pač­né poznám­ky. Možná i prá­vě kvů­li tomu se tito dva (hlav­ně díky svým vlast­ním démo­nům) nachá­ze­jí k sobě ces­tu.

Díky jejich spo­leč­né prá­ci máme mož­nost sle­do­vat, jak se mezi nimi vytvá­ří dosti spe­ci­fic­ký vztah, plný respek­tu a tole­ran­ce, s názna­ky, že si mož­ná jed­nou budou i mno­hem blíž, než by chtě­li...

Pro svo­bod­nou Minu před­sta­vu­je zada­ný Vincent tak tro­chu zapekli­tý oří­šek. Mina moc dob­ře ví, že jí ne vždyc­ky říká úpl­ně všech­no, že něco před ní tají....  a i když se oba vzá­jem­né che­mii brá­ní, tuší, že to může v budouc­nu ohro­zit jejich dal­ší spo­lu­prá­ci.

Mezitím při­bý­va­jí dal­ší vraž­dy spácha­né jako zpac­ka­ná kou­zel­nic­ká před­sta­ve­ní, kde vrah navíc zane­chá­vá záhad­ná zna­me­ní a šif­ry. Je zřej­mé, že pokud chtě­jí vypá­t­rat pacha­te­le, musí pocho­pit jeho myš­len­ko­vé pocho­dy, a mož­ná tepr­ve potom pocho­pí, kdo tohle mohl udě­lat a jaký k tomu měl důvod. Podaří se jim nako­nec vra­ha dopad­nout a zasta­vit tak jeho krva­vé běs­ně­ní dřív, než zno­vu ude­ří?

Vzhledem k tomu, že se na kni­ze podí­le­li dva auto­ři a z toho jeden, kte­rý bra­vur­ně ovlá­dá kouz­la, ilu­ze a men­ta­lis­tic­ké schop­nos­ti, se čte­nář roz­hod­ně nebu­de mít čas nudit. Dost mě bavi­li nej­růz­něj­ší čísel­né kom­bi­na­ce ve všed­ním živo­tě, čísel­né a slov­ní hříč­ky, to vše pře­po­čí­tá­va­né na šif­ry a luš­tě­ní, psy­cho­lo­gic­ké roz­bo­ry osob a jejich cho­vá­ní a v nepo­sled­ní řadě i vše, co se týká jed­not­li­vých kou­zel­nic­kých tri­ků tj. struč­ná his­to­rie a prin­cip jed­not­li­vých kou­zel a ilu­zí.

Navíc se do základ­ní dějo­vé lin­ky pro­lí­ná i linie z dáv­né minu­los­ti, kte­rá se týká dív­ky Jane a její­ho mlad­ší­ho bra­t­ra, kte­rý straš­ně moc milo­val kouz­la a luš­tě­ní šifer. Do samot­né­ho závě­ru ovšem nemá­me tuše­ní, kdo to je, může­me se pou­ze domní­vat....

Kniha se mi moc dob­ře čet­la, a než jsem se nadá­la, byl už konec. Doslova jsem ji hlta­la strán­ku po strán­ce. U obou auto­rů si vel­mi cením, že kro­mě doko­na­le pro­pra­co­va­né­ho pří­bě­hu, plné­ho napě­tí a s neče­ka­ným kon­cem, doká­za­li pří­běh odleh­čit i vklá­dá­ním nej­růz­něj­ších odbor­ných infor­ma­cí a moud­rých myš­le­nek, o kte­ré se kaž­dý čte­nář obo­ha­tí a vne­se do své­ho živo­ta.

Chcete-li si pře­číst kni­hu, kte­rá vás oslo­ví nejen skvě­lým pří­bě­hem, ale i obo­ha­tí, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze ILUZE, nebu­de­te toho lito­vat! Právě nao­pak!

Kniha: ILUZE. Mentalista 1

Napsali: Camilla Lackberg, Henrik Fexeus

Přeložila: Vendula Nováková

Vydala: GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 575

ISBN: 978-80-7625-170-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Přísně tajná24. června 2022 Přísně tajná Pevně věřím, že všichni milovníci detektivních příběhů si rádi přečtou oddychovku s názvem Přísně tajná od Janet Evanovich, kterou vydalo nakladatelství DOBROVSKÝ s.r.o., protože si u ní, […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven26. července 2022 LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven Tuhle knihu "Lovci šifer. Bojovky na ven." od autora Lukáše Záleského si zamilují všichni, kdo propadli únikovým hrám a luštění nejrůznějších šifer a hlavolamů. Ale pozor! Svou složitostí […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,92257 s | počet dotazů: 261 | paměť: 66710 KB. | 03.10.2022 - 22:32:29