Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Illumináti

Illumináti

Copyright © 2007 Marvel Characters, Inc.
Copyright © 2007 Marvel Characters, Inc.

Ilumináti jsou fik­tiv­ní taj­ná spo­leč­nost super­hr­di­nů vystu­pu­jí­cí v ame­ric­kých komik­sech vydá­va­ných nakla­da­tel­stvím Marvel Comics. Postavy spo­ji­ly své síly a taj­ně pra­cu­jí v záku­li­sí. Existence Iluminátů byla zalo­že­na (pro­střed­nic­tvím pří­bě­ho­vé­ho ret­co­nu) v jejich prv­ním pub­li­ko­va­ném vystou­pe­ní v New Avengers #7 (čer­ve­nec 2005), jehož auto­rem je Brian Michael Bendis. Jejich his­to­rie byla roze­brá­na ve spe­ci­á­lu New Avengers: Illuminati (kvě­ten 2006). Bylo odha­le­no, že sku­pi­na vznik­la vel­mi krát­ce po vál­ce Kree-Skrullů. čle­no­vé

Tvůrce Bendis o čle­nech sku­pi­ny říká:

Každý z nich před­sta­vu­je něco, co je pro Marvel Universe vel­mi zvlášt­ní:

-Namor je král Atlantidy a Sedmi oce­á­nů a před­sta­vu­je anti­hr­din­ské smýš­le­ní.

-Tony Stark před­sta­vu­je typ hrdi­ny Avengera, kte­rý chá­pe a oce­ňu­je, že hrdi­na může spo­lu­pra­co­vat s vlá­dou, niko­liv mimo ni. Představuje také oby­čej­né­ho člo­vě­ka, pro­to­že nemá žád­né při­ro­ze­né nad­lid­ské schop­nos­ti.

-Reed Richards: Vůdce Fantastické čtyř­ky. Představuje vědec­ky zalo­že­nou část komu­ni­ty super­hr­di­nů.

-Black Bolt: Je to před­sta­vi­tel super­hr­di­nů, kte­ří jsou schop­ni vynik­nout ve svých schop­nos­tech: Král Inhumans, kte­ří jsou důle­ži­tou sou­čás­tí his­to­rie Marvelu a hra­jí důle­ži­tou roli v udá­los­tech, kte­ré se ješ­tě neu­sku­teč­ni­ly. Představuje také arche­typ vládce/krále, kte­rý napl­nil i Namor.

-Doktor Stephen Strange: Strange Stephen: Nejvyšší čaro­děj ze Země. Zastupuje mystickou/nevědeckou strán­ku mar­ve­lov­ské­ho vesmí­ru.

-Profesor Charles Xavier:

Všichni s sebou při­ná­še­jí jedi­neč­ný pohled a per­spek­ti­vu, kte­rou ostat­ní nesdí­le­jí.

Skupina se for­mu­je někdy v době po vál­ce Kree-Skrullů a prav­dě­po­dob­ně po vál­ce Avengers/Defenders. Iron Man si uvě­do­mu­je, že kaž­dý z jed­not­li­vých čle­nů měl infor­ma­ce o těch­to mimo­zem­ských rasách již dří­ve a moh­li je spo­leč­ně zasta­vit. Spojí Ilumináty s Černým pan­te­rem ve Wakandě a navrh­ne jim, aby vytvo­ři­li vlá­du nad­li­dí. Namor odmí­tá s odů­vod­ně­ním, že pří­liš mno­ho super­hr­di­nů jsou násil­ní out­si­de­ři (napří­klad Hawkeye a Quicksilver, oba býva­lí zlo­čin­ci). Xavier odmí­tá s odů­vod­ně­ním, že mutan­ti jsou už teď obá­va­ní a nená­vi­dě­ní, a pokud si Iron Man mys­lí, že pro­ti tomu může bojo­vat s iko­nic­ký­mi super­hr­di­ny, pove­de to k tomu, že hrdi­no­vé budou obá­va­ní a nená­vi­dě­ní stej­ně jako mutan­ti. Doctor Strange odmí­tá s odů­vod­ně­ním, že pří­liš mno­ho hrdi­nů je pro­ti estab­lishmen­tu a že sku­pi­na, kte­rou Iron Man sesta­vil, aby vytvo­ři­la řídí­cí orgán, by neby­la „pro­ti estab­lishmen­tu“, ale spí­še for­mou „pro­ti estab­lishmen­tu“. Reed Richards odmí­tá s tím, že tako­vá orga­ni­za­ce by byla pří­liš vel­ká na to, aby moh­la být efek­tiv­ně říze­na, a že by hrdi­no­vé trá­vi­li více času byro­kra­cií než sku­teč­nou pomo­cí lidem. Skupina však sou­hla­sí s tím, že se bude pra­vi­del­ně schá­zet a vymě­ňo­vat si infor­ma­ce. Jediný pří­tom­ný jedi­nec, kte­rý se vylo­že­ně odmí­tá schá­zet nebo se dokon­ce účast­nit s ostat­ní­mi, je Černý pan­ter, kte­rý se obá­vá, že sdru­že­ní skon­čí ne zrov­na altru­is­tic­ký­mi činy.

První setkání

Iron Man (zastu­pu­jí­cí Avengers), Mister Fantastic (zastu­pu­jí­cí Fantastickou čtyř­ku), Namor (zastu­pu­jí­cí Atlantidu), Black Bolt (zastu­pu­jí­cí Inhumans), Profesor Xavier (zastu­pu­jí­cí X-Meny), Black Panther (zastu­pu­jí­cí Wakandu) a Doctor Strange (Nejvyšší čaro­děj Země) se setká­va­jí ve Wakandě, po vál­ce Kree-Skrullů, kte­rá zpus­to­ši­la Zemi. Iron Man zdů­raz­ňu­je sku­teč­nost, že řada hrdi­nů dis­po­nu­je infor­ma­ce­mi, kte­ré by moh­ly vál­ce zabrá­nit, kdy­by se spo­ji­ly, a také fakt, že pozemští hrdi­no­vé jsou jedi­nou obra­nou pro­ti úto­ku tako­vé­ho roz­sa­hu. Z toho vyvo­zu­je, že by měl být mezi hrdi­ny zalo­žen zastu­pi­tel­ský orgán podob­ný Organizaci spo­je­ných náro­dů. Ostatní pří­tomní dis­ku­tu­jí o efek­ti­vi­tě tako­vé­ho orgá­nu a pou­ka­zu­jí na pro­blémy s důvě­rou mezi hrdi­ny a byro­kra­cií, kte­rá by z toho vyply­nu­la; vět­ši­na se však sho­du­je, že pokra­ču­jí­cí taj­ná setká­ní, jako je toto, by moh­la v budouc­nu pomo­ci vypo­řá­dat se s vět­ší­mi hroz­ba­mi. Všichni s tím sou­hla­sí, kro­mě Černého pan­tera, kte­rý nesou­hla­sí s jejich samo­li­bým posto­jem a před­po­ví­dá kata­stro­fu, když s ním nesou­hla­sí.

Skrullská říše

Ilumináti ces­tu­jí na domov­skou pla­ne­tu Skrullů, kte­ří se stá­le vzpa­ma­to­vá­va­jí z poráž­ky během Kree-Skrullské vál­ky na Zemi. Skupina varu­je Impérium, aby na Zemi zno­vu neú­to­či­lo, ale poté není schop­na unik­nout. Skrullové ana­ly­zu­jí své zajat­ce (fyzi­o­lo­gie, gene­ti­ka, tech­no­lo­gie atd.) a zís­ká­va­jí infor­ma­ce z jejich cho­vá­ní, dokud Iron Man není scho­pen vést útěk. Ilumináti pozna­jí, že dal­ší útok je nevy­hnu­tel­ný, zatím­co Skrullí impé­ri­um začne vyu­ží­vat shro­máž­dě­né úda­je. Pomocí klo­nu Černého Bolta a tech­no­lo­gie od Richardse se Skrullům poda­ři­lo být super­hr­di­ny neod­ha­le­ni.

Boj s Pýchou

Když se Tony Stark pře­stě­ho­val do Los Angeles poté, co Obadiah Stane pře­vzal jeho spo­leč­nost, ostat­ní čle­no­vé Iluminátů ho necha­li na poko­ji poté, co Namor pou­ká­zal na to, že Stark nikdy nepři­jme cha­ri­tu a potře­bu­je ten­to čas, aby doká­zal, že je hoden své­ho člen­ství. Při zaklá­dá­ní nové spo­leč­nos­ti se Tony setkal s Pýchou - šes­ti rodi­na­mi, kte­ré ovlá­da­ly zlo­čin ve měs­tě, rodi­či budou­cí­ho pro­vi­zor­ní­ho super­hr­din­ské­ho „týmu“ Runaways - a dozvě­děl se o Gibborech, kte­ré uctí­va­li, což ho při­mě­lo kon­tak­to­vat Doktora Strange, aby zís­kal infor­ma­ce o Gibborech. To ved­lo ke krát­ké­mu boji mezi Ilumináty a šes­ti rodi­na­mi Pride, ale přes­to­že Ilumináti vyhrá­li a Pride byli dočas­ně uvěz­ně­ni - ačko­li kvů­li jejich „medi­ál­ně pří­vě­ti­věj­ší­mu“ obra­zu byli zatče­ní pří­tomni pou­ze Tony a Reed -, Tony věděl, že Pride mají pří­liš dob­ré kon­tak­ty na to, aby je udr­žel pod zám­kem na dlou­ho. S tím­to vědo­mím Tony opus­til Los Angeles poté, co zane­chal Pýše varov­ný vzkaz, v němž je infor­mo­val, že se vrá­tí, pokud bude mít jaký­ko­li důvod k pode­zře­ní, že jed­na­jí pro­ti jeho nové spo­leč­nos­ti.

Beyonder

Během úvod­ních oka­mži­ků prv­ních „Tajných válek“ se Profesor X a Mister Fantastic neú­spěš­ně poku­si­li pomo­cí tele­pa­tic­kých schop­nos­tí Profesora X při­vést une­se­né hrdi­ny a padou­chy, kte­ří byli nuce­ni se Tajných válek zúčast­nit, do bez­vě­do­mí. Jejich neú­spěš­ný plán byl zdů­vod­něn tím, že by tím Beyondera při­pra­vi­li o potě­še­ní sle­do­vat boj obou stran pou­ze pro svou zába­vu. V čís­le se také tvr­dí, že Ilumináti kon­fron­to­va­li Beyondera během udá­los­tí Tajných válek II, dějo­vé linie s vel­ký­mi chy­ba­mi v kon­ti­nu­i­tě (Tony Stark zmi­ňo­va­ný jako účast­ník prv­ních Tajných válek, zatím­co v čís­le 9 se uká­za­lo, že to byl ve sku­teč­nos­ti James Rhodes ve Starkově brně­ní Iron Mana. Beyonder je pro­hlá­šen za Inhumana, kte­rý byl mutan­tem před­tím, než byl vysta­ven Terrigenovým mlhám, stej­ně jako je nazna­če­no, že udá­los­ti Tajných válek II se nikdy ve sku­teč­nos­ti nesta­ly a ode­hrá­ly se v aste­ro­i­do­vé repli­ce Země, kte­rou Beyonder vytvo­řil, a že Black Bolt pod rouš­kou Beyonderova „krá­le“ ho pře­svěd­čil, aby ode­šel do exi­lu v jiné dimen­zi).

Marvel Boy

Ilumináti oslo­ví Noh-Varra, kre­es­ké­ho váleč­ní­ka, kte­rý se poku­sil ovlád­nout Zemi, v jeho věze­ní s odů­vod­ně­ním, že je lep­ší ho pře­svěd­čit, aby se změ­nil sám, než se ho jen poku­sit při­mět ke změ­ně pomo­cí svých schop­nos­tí. Demonstrují tak spo­je­ní Kree s Inhumans a jejich tou­hu chrá­nit Zemi. Demonstrují pri­mi­tiv­nost lid­stva, ale také poten­ci­ál rasy vyví­jet se a zlep­šo­vat se. Nakonec se s pomo­cí Captain Marvel (zesnu­lé super­hr­din­ky naro­ze­né u Kree) sna­ží pře­svěd­čit Noh-Varra, aby vyu­žil své schop­nos­ti k ochra­ně Země a vedl lidi k tomu, aby se zlep­ši­li.

Sentry

Iron Man infor­mu­je Ilumináty o vytvo­ře­ní nové­ho týmu Avengers ve svět­le útě­ku z Raftů. Všichni kro­mě Namora mu v jeho sna­ze popře­jí hod­ně štěs­tí a Iron Man pře­chá­zí k otáz­ce Sentryho. Ačkoli si na něj nikdo z Iluminátů nevzpo­mí­ná, pan Fantastic zjis­tí, že má na Sentryho slož­ky, a pro­fe­sor Xavier zjis­tí, že s jeho mys­lí bylo mani­pu­lo­vá­no. Pan Fantastic je scho­pen se pomo­cí těch­to sou­bo­rů dostat k Robertu Reynoldsovi ali­as Sentrymu a pomo­ci mu zvrá­tit to, co mu bylo pro­ve­de­no. Iron Man sku­pi­ně řek­ne, že Avengers pře­bí­ra­jí plnou odpo­věd­nost za Sentryho, pokud by nad ním někdy ztra­til kon­t­ro­lu, ale vyhne se jejich otáz­kám ohled­ně dal­ších nedáv­ných dota­zů Avengers.

Hulk

Maria Hillová, ředi­tel­ka S.H.I.E.L.D.u, oslo­ví Iron Mana ohled­ně Hulka, kte­rý nedáv­no zni­čil Las Vegas. Iron Man před­lo­ží Iluminátům (vyjma nepří­tom­né­ho Profesora X) řeše­ní pro­blé­mu s Hulkem a navrh­ne jim, aby ho vystře­li­li do vesmí­ru smě­rem k neo­byd­le­né­mu svě­tu. Sám Namor s tím­to plá­nem od počát­ku nesou­hla­sí. Tvrdí, že nema­jí prá­vo vyhnat své­ho spo­jen­ce ze Země, a obvi­ní je, že nepo­moh­li Bruce Bannera vylé­čit pod­le svých nej­lep­ších schop­nos­tí. Ostatní čty­ři čle­no­vé hla­su­jí pro plán a Namor po krát­ké potyč­ce s Iron Manem pod vlna­mi odlé­tá (Namorovi se poda­ří strh­nout Iron Manovi mas­ku z obli­če­je, než je oba Doctor Strange vrá­tí na povrch). Při odcho­du řek­ne, že Černý pan­ter měl prav­du, a Namor před­po­ví (správ­ně), že Hulk se nako­nec vrá­tí, aby se opráv­ně­ně pomstil.

Přestože se Iron Man roz­ho­dl, že se už nese­tká, svo­lá Ilumináty (kro­mě Profesora X, kte­rý je po udá­los­ti „Den M“ v exi­lu ve Skotsku), aby je sezná­mil se záko­nem o regis­tra­ci nad­li­dí. Ten názor­ně uka­zu­je, že nedáv­né udá­los­ti vyvo­la­ly pode­zře­ní vůči všem jedin­cům a sku­pi­nám se super­schop­nost­mi a že jedi­ný špat­ný krok ze stra­ny hrdi­ny vyvo­lá kata­stro­fu.

Hrdina, prav­dě­po­dob­ně mla­dý... Jeden z Young Avengers nebo z těch dětí v Los Angeles... Nějaký bez­sta­rost­ný hap­py go-lucky, dob­ře míně­ný mla­dý člo­věk s těmi nej­lep­ší­mi úmys­ly udě­lá něco špat­ně. Bude se sna­žit něko­ho zachrá­nit, udě­lá něco hrdin­ské­ho, ale udě­lá chy­bu. Odbočí vle­vo mís­to vpra­vo a lidé kvů­li tomu při­jdou k úra­zu nebo budou zabi­ti. A sta­ne se to v pří­mém pře­no­su nebo to bude nahra­né... a jako Rodney King se to bude pře­hrá­vat pořád doko­la. Po celém svě­tě. Dokud se nepo­ko­je, kte­ré už teď bubla­jí, nepře­houp­nou... a kaž­dý poli­tik, kte­rý si bude chtít udě­lat jmé­no, pobě­ží rov­nou do tele­vi­ze a bude Americe vyklá­dat, jak zachrá­ní svět před těmi nekon­t­ro­lo­va­tel­ný­mi kos­tý­mo­va­ný­mi posta­va­mi, kte­ré si mys­lí, že pro ně záko­ny nepla­tí. A polo­vi­na z nás s tím bude sou­hla­sit a polo­vi­na ne. A kvů­li této mini vzpou­ře budou naši záko­no­dár­ci nuce­ni udě­lat z něko­ho exem­plár­ní pří­pad. Někoho, jako je náš pří­tel Spider-Man. Někoho, z koho mohou udě­lat oprav­do­vé diva­dlo. Někoho, koho mohou v tele­vi­zi demas­ko­vat, zni­čit mu man­žel­ství a rodi­nu a při­psat mu jeden nebo dva zlo­či­ny! A to vše před zra­ky celé­ho svě­ta. A země se roz­pad­ne. Strany se posta­ví na jed­nu stra­nu a lidem bude ublí­že­no. Přítel pro­ti pří­te­li. Lidé, kte­ří byli dří­ve pro­tiv­ní­ky, se spo­jí pro­ti spo­leč­né věci. Přátelé zemřou rukou býva­lé­ho spo­jen­ce nebo spo­lu­hrá­če. To se sta­ne.

Pokud zákon pro­jde, vznik­ne vál­ka mezi hrdi­ny, kte­rá způ­so­bí nevý­slov­né ško­dy. Aby se jí pře­de­šlo, Iron Man zopa­ku­je svou myš­len­ku o repre­zen­ta­tiv­ním orgá­nu super­hr­di­nů a vyzve sku­pi­nu, aby se před kata­stro­fou vyslo­vi­la pro regis­tra­ci. Zatímco Namor tuto zále­ži­tost odmí­tá jako věc, do kte­ré Atlantidě nic není, a Doctor Strange a Black Bolt s ní zásad­ně nesou­hla­sí, pan Fantastic s Tonym sou­hla­sí. Škoda je však napáchá­na a Ilumináti se roz­pouš­tě­jí.

Rukavice nekonečna

Mistr Fantastic sku­pi­ně pro­zra­dí, že sbí­rá Nekonečné dra­ho­ka­my a dou­fá, že je s pomo­cí Iluminátů shro­máž­dí všech­ny. I přes vše­o­bec­né oba­vy se sku­pi­ně poda­ří zís­kat všech šest dra­ho­ka­mů. Když jsou dra­ho­ka­my shro­máž­dě­ny, poku­sí se Mister Fantastic vůlí dra­ho­ka­my vyma­zat z exis­ten­ce, ale nepo­da­ří se mu to. Tváří v tvář tomu­to neú­spě­chu a výt­ce od Uatu Strážce uči­ní kon­tro­verz­ní roz­hod­nu­tí dát kaž­dé­mu čle­no­vi Iluminátů jeden dra­ho­kam, kte­rý ukry­je, aby je už nikdy nemohl spo­jit a pou­žít.

Občanská válka

Ačkoli se Ilumináti během Občanské vál­ky nikdy nese­šli a nefun­go­va­li jako sku­pi­na, jejich činy v kon­flik­tu odrá­že­jí jejich reak­ce na posled­ním setká­ní. Iron Man a pan Fantastic se sta­li dvě­ma před­ní­mi čle­ny stra­ny pod­po­ru­jí­cí regis­tra­ci a úzce spo­lu­pra­co­va­li s vlá­dou Spojených stá­tů a S.H.I.E.L.D.em. Doctor Strange zůstal mimo kon­flikt, medi­to­val a postil se, ačko­li poz­dě­ji, poté co se při­po­jil k New Avengers a našel novou lás­ku, při­zná­vá, že litu­je své neú­čas­ti. Poté se při­po­jí k New Avengers, kte­ří nadá­le půso­bí v ile­ga­li­tě, aniž by se zare­gis­tro­va­li. Black Bolt a Inhumans zůsta­li mimo kon­flikt, ale zahá­ji­li vlast­ní stu­de­nou vál­ku se Spojenými stá­ty. Namor se zapo­jil jen do té míry, do jaké to slou­ži­lo jeho zájmům. Patřila k nim pomsta za smrt jeho bra­tran­ce při stam­ford­ské tragé­dii a pří­chod na pomoc jed­notkám jeho pří­te­le Kapitána Ameriky v závě­reč­né bitvě. Profesor X během kon­flik­tu na Zemi nebyl.

Světová válka Hulka

Během Občanské vál­ky kon­tak­tu­je Reeda Amadeus Cho, kte­rý ho infor­mu­je, že Hulk nepři­stál na zamýš­le­né pla­ne­tě. Když se Hulk nako­nec vrá­tí na Zemi, chce se pomstít Iluminátům, jak Namor varo­val. Stal se krá­lem pla­ne­ty, na kte­ré při­stál, než se loď sama zni­či­la a zni­či­la mili­o­ny oby­va­tel spo­lu s Hulkovou ženou a nena­ro­ze­ným dítě­tem. Jeho prv­ním činem je útok a poráž­ka Black Bolta v nelid­ské osa­dě na Měsíci. Hulk dora­zí na Zemi a vyšle vysí­lač­ku, aby mu pře­dal Doctora Strange, Iron Mana a Mister Fantastic, a záro­veň poskyt­ne oby­va­te­lům New Yorku čas na eva­ku­a­ci. Poté, co poskyt­ne New Yorku čty­ři­a­dva­ceti­ho­di­no­vou lhů­tu na pře­dá­ní zby­lých tří Iluminátů, Hulk oslo­ví Profesora X v jeho síd­le, aby zjis­til, zda by plán Iluminátů pod­po­řil, kdy­by byl pří­to­men. Po ske­no­vá­ní Hulkovy mys­li Profesor X potvr­dí, že by s plá­nem sou­hla­sil, ale pou­ze do doby, než by se našel způ­sob, jak zabrá­nit tomu, aby Hulk ohro­žo­val ostat­ní. Bojuje s X-Meny. Poté, co se Hulk dozví o nedáv­ných těž­kých ztrátách mutant­ské popu­la­ce v důsled­ku „Dne M“, roz­hod­ne se, že X-Meni už trpě­li dost, a ode­jde. Poté, co ovlád­ne ost­rov Manhattan, je Hulk napa­den Iron Manem v novém brně­ní „Hulkbuster“, aby byl pora­žen a Stark Tower zni­če­na. I přes pomoc ostat­ních čle­nů Fantastické čtyř­ky, včet­ně dočas­ných čle­nů Black Panthera a Storm, potká stej­ný osud i pana Fantastického. Dr. Strange se poku­sí vstou­pit do Hulkovy mys­li, ale Hulk Strange obelstí a před­sta­ví se mu ve fyzic­ké podo­bě, na kte­rou po svém obje­ve­ní zaú­to­čí. Strange poz­dě­ji vyvo­lá démo­nic­ké­ho ducha Zoma a je jím posed­lý v nadě­ji, že by mohl Hulka zasta­vit, než bude poz­dě. Ztratí však kon­t­ro­lu nad svou nově naby­tou mocí a během boje s Hulkem málem způ­so­bil smrt něko­li­ka civi­lis­tů. Hulk je sice zachrá­ní, ale díky tomu­to činu Strange ztra­tí důvě­ru ve své schop­nos­ti a sta­ne se zra­ni­tel­ným pro Hulka, kte­rý ho pora­zí.

Hulk poté implan­tu­je čle­nům Iluminátů dis­ky posluš­nos­ti a donu­tí je bojo­vat pro­ti sobě ve svém pro­vi­zor­ním gla­di­á­tor­ském rin­gu v Madison Square Garden. Hulk je však ušet­řil vzá­jem­né­ho zabí­je­ní a uká­zal jim, že svě­tu doká­zal, že má prav­du. Střetnutí pře­ži­li díky Hulkově milo­sr­den­ství a včas­né­mu zása­hu Sentryho, kte­rý vyús­tí v dlou­hou bitvu, v níž se Hulk i Sentry vrá­tí zpět do své lid­ské podo­by a Bruce Banner posled­ním úde­rem omrá­čí Roberta Reynoldse. Stark tak zís­ká dosta­tek času na to, aby pomo­cí pro­to­ty­pu obran­ných sate­li­tů zne­škod­nil Hulkovy schop­nos­ti. Ilumináti jsou také čás­teč­ně očiš­tě­ni od odpo­věd­nos­ti za zni­če­ní Sakaaru, když Miek při­zná, že viděl, jak síly Rudého krá­le pro­nik­ly do war­po­vé­ho jádra lodi, a mlčel, aby zahá­jil to, co Miek pova­žo­val za Hulkův osud „lama­če svě­ta“.

Namor, jedi­ný člen Iluminátů, kte­rý byl od počát­ku pro­ti vystře­le­ní Hulka do vesmí­ru, byl ušet­řen Hulkovy pomsty a zůstal po celou dobu kon­flik­tu nezú­čast­ně­ný.

Tajná invaze

Iron Man svo­lá Ilumináty ješ­tě jed­nou, aby jim uká­zal tělo Skrulla, kte­rý se vydá­val za Elektru. Domnívá se, že Skrull před­sta­vu­je taj­nou inva­zi na Zemi a že za ni může prá­vě tato sku­pi­na (poté, co před lety ces­to­va­la na domov­ský svět Skrullů). Jeho pode­zře­ní se uká­že jako správ­né, když se Black Bolt odha­lí jako pře­vle­če­ný Skrull. Pět zbý­va­jí­cích čle­nů je sotva schop­no pora­zit jej i jeho dva kra­ja­ny a začnou spřá­dat plá­ny na odha­le­ní a pora­že­ní zbý­va­jí­cích Skrullů. Brzy si však uvě­do­mí, že je to zby­teč­né, pro­to­že si nemo­hou věřit a kaž­dý jde svou vlast­ní ces­tou, v dob­rém i zlém, když si uvě­do­mí, že ztra­ti­li mno­hem víc než jen svět: ztra­ti­li vzá­jem­nou důvě­ru a posled­ní nadě­ji na sjed­no­ce­ní super­hr­di­nů pro­ti Skrullům.

V Tajné inva­zi, stej­ně jako v Občanské vál­ce, i když z rozum­ně odliš­ných pohnu­tek (nemoh­li si navzá­jem věřit kvů­li svým vlast­ním činům během vál­ky a nemoh­li si věřit kvů­li činům vněj­ších nepřá­tel během inva­ze), Ilumináti nikdy nespo­lu­pra­co­va­li jako sku­pi­na a Ilumináti jako tako­ví budou s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí trva­le roz­bi­ti. Nicméně všech šest z nich bylo během inva­ze něja­kým způ­so­bem zasa­že­no, stej­ně jako všich­ni oby­va­te­lé a spo­jen­ci Země.

Iron Man a Mister Fantastic byli dva hlav­ní bojov­ní­ci Tajné inva­ze, kte­ří se uja­li hlav­ních rolí v hlav­ních bitvách a byli klí­čem ke koneč­né­mu neú­spě­chu inva­ze, ačko­li ani jeden z nich nepře­žil bez úho­ny. Iron Man při­ne­sl mrt­vo­lu Skrullů nej­lep­ším svě­to­vým moz­kům a povo­lal Critiho Nolla (v podo­bě Henryho Pyma) a Mister Fantastic, aby tělo pro­zkou­ma­li a roz­pitva­li. Stark byl brzy, jak Skrullové plá­no­va­li, povo­lán spo­lu se svý­mi Mighty Avengers do Savage Land, kde se ode­hrá­la jed­na z prv­ních a nej­vý­znam­něj­ších bitev inva­ze. Začalo to tím, že tam hava­ro­va­la vesmír­ná loď, vystou­pi­lo něko­lik desí­tek super­hr­di­nů a na scé­nu dora­zi­li i New Avengers. Právě ve chví­li, kdy Mister Fantastic důmy­sl­ně odha­lí způ­sob skrý­vá­ní, kte­rý Skrullové vyu­ží­va­jí k tomu, aby se sta­li prak­tic­ky neod­ha­li­tel­ný­mi, zasáh­ne Criti Noll, kte­rý pomo­cí spe­ci­ál­ní, Skrully navr­že­né zbra­ně zkro­tí Reeda Richardse a zabrá­ní mu v udr­že­ní pev­nos­ti; zbý­va­jí­cí čle­no­vé Fantastické čtyř­ky jsou po vět­ši­nu inva­ze také rych­le vyřa­ze­ni jin­de, i když všich­ni pře­ži­jí, i když jen stě­ží. Agentka Abigail Brandová ze S.W.O.R.D. osvo­bo­dí Mistra Fantastica a pře­vez­me kon­t­ro­lu nad skrullov­skou lodí, v níž byl držen, do Země divo­chů, ale bohu­žel až poté, co se Skrullovi poda­ří naka­zit Iron Mana mimo­zem­ským virem, kte­rý vyřa­dí z pro­vo­zu jeho samot­né­ho, jeho brně­ní i samot­ný S.H.I.E.L.D.-. Veranke, pře­vle­če­ná za Spider-Woman, se také pokou­ší roz­dr­tit a desta­bi­li­zo­vat zbyt­ky Starkovy morál­ky, vůle a víry tím, že se ho sna­ží pře­svěd­čit, že je ve sku­teč­nos­ti spí­cím agen­tem Skrullů, ale Černá vdo­va ho ale­spoň tro­chu pře­svěd­čí o opa­ku. Richards a Brand dora­zí, při­čemž Reed pomo­cí vlast­no­ruč­ně zkon­stru­o­va­né­ho stro­je odha­lí upro­střed bitvy v Zemi divo­chů Skrully, kte­ré hrdi­no­vé rych­le zlik­vi­du­jí. Reed a Tony vedou ostat­ní hrdi­ny zpět do nyní cha­o­tic­ké­ho New Yorku k závě­reč­né bitvě, v níž Reed odha­lí Skrully a v níž je hlav­ním cílem. Reed pře­ži­je a Tony, přes­to­že jeho pou­ži­té a poměr­ně pri­mi­tiv­ní brně­ní, kte­ré si nechal rych­le zkon­stru­o­vat, utr­pí dosta­teč­né poško­ze­ní, aby byl nucen zpo­čát­ku z mís­ta bitvy ustou­pit, pou­ži­je náhrad­ní sta­ré Iron Manovo brně­ní, kte­ré mu umož­ní pomo­ci v boji pro­ti Skrullům a osvo­bo­dit věz­ně, včet­ně Pyma a Jarvise.

Quest of the Hood

Ilumináti se zno­vu setka­li se zaklá­da­jí­cí­mi čle­ny Iron Manem, Misterem Fantasticem, Doktorem Strangem a vra­ce­jí­cím se pro­fe­so­rem Xavierem. Ke sku­pi­ně se při­da­la i Medúza (zaska­ku­jí­cí za prav­dě­po­dob­ně zesnu­lé­ho Black Bolta) poté, co se dozvě­dě­la, že se na ně Hood zamě­řu­je kvů­li Drahokamům neko­neč­na, sna­ží se refor­mo­vat Rukavici neko­neč­na a zís­kat zpět moc, kte­rou ztra­til po oblé­há­ní Asgardu. Když byl Hood opět pora­žen, byly Drahokamy neko­neč­na zno­vu roz­dě­le­ny mezi čle­ny Iluminátů, při­čemž šes­tý dra­ho­kam v nepří­tom­nos­ti Black Bolta zís­kal Kapitán Amerika.

Zrušené setkání

Kapitán Amerika uspo­řá­dal dal­ší setká­ní Iluminátů během vál­ky mezi Avengers a X-Meny ve sna­ze pro­mlu­vit si s Namorem poté, co byl posed­lý Fénixovou silou, ale setká­ní se rych­le roz­padlo; Profesoru X vadi­lo, že ho ostat­ní čty­ři čle­no­vé pod­vě­do­mě obvi­ňu­jí ze sou­čas­né­ho zmat­ku, Mister Fantastic měl pocit, že Fénixova pěti­ce vlast­ně nedě­lá nic špat­né­ho, pro­to­že všech­ny jejich činy byly v zása­dě pro­spěš­né, a Doktor Strange a Tony Stark měli pocit, že schůz­ka je zby­teč­ná, pro­to­že pochy­bo­va­li, že se Namor obje­ví. Když Namor při­šel do míst­nos­ti poté, co ostat­ní ode­šli, Kapitán Amerika ho požá­dal, aby odstou­pil, ale Namor odmí­tl, i když uznal, že si Kapitána Ameriky stá­le váží jako pří­te­le a spo­jen­ce.

Kolise vesmírů

Když Black Panther obje­vil hroz­bu pro celý Marvel Universe, nevi­děl jinou mož­nost, než zno­vu svo­lat Ilumináty, včet­ně býva­lé­ho čle­na Black Bolta a poz­dě­ji i mutant­ní­ho věd­ce Beasta, aby se s hroz­bou vypo­řá­da­li. Profesor X se toho­to svo­lá­ní neú­čast­ní, pro­to­že byl zabit na kon­ci vál­ky mezi Avengers a X-Meny. Toto nové svo­lá­ní Iluminátů je nyní slo­že­no z týmu New Avengers.

Před setká­ním s Ilumináty se Black Panther sou­kro­mě střet­ne s Namorem (kte­rý před­tím zabil stov­ky Wakandanů) v zamče­né a stře­že­né míst­nos­ti. Jejich roz­ho­vor je krát­ký, ale napí­na­vý, při­čemž Namor, stá­le ješ­tě král Atlantidy, se před Černého pan­tera přís­ně kon­t­ro­lo­va­ným hně­vem nesklo­ní. Černý pan­ter Namora infor­mu­je, že jakmi­le bude sou­čas­ná kri­ze vyře­še­na, Černý pan­ter ho zabi­je.

Když se Kapitán Amerika poku­sí pomo­cí Rukavice neko­neč­na odsu­nout srá­že­jí­cí se pla­ne­ty o něja­ký čas zpět, vyna­lo­ží sta­teč­né úsi­lí, ale dra­ho­ka­my jsou zni­če­ny, s výjim­kou dra­ho­ka­mu času, kte­rý zmi­zí nezná­mo kam. Poté Kapitán Amerika tvr­dí, že Ilumináti nema­jí prav­du, když uva­žu­jí o sestro­je­ní zbra­ně ničí­cí svět, kte­rá by pomoh­la zachrá­nit Zemi, a že je to zka­zí. Iron Man již před­po­klá­dal, že Kapitán Amerika bude tak­to rea­go­vat, a pro­to Doctor Strange při­pra­vil kouz­lo, kte­rým Kapitánovi Americe vyma­že z pamě­ti schůzku Iluminátů.

Během dějo­vé linie „Prvotní hřích“, po vraž­dě Uatu Strážce, Kapitán Amerika po vysta­ve­ní Uatuovu oku během stře­tu s Orbem obno­ví svou paměť. Poté, co jsou Captain America a Avengers pomo­cí dra­ho­ka­mu času pře­ne­se­ni do budou­cích rea­lit, Captain America ozná­mí, že Ilumináti mají být zatče­ni.

Čas běží

Později se Ilumináti utka­jí s Velkou spo­leč­nos­tí, týmem hrdi­nů z posled­ní para­lel­ní Země, kte­rá se zapo­ji­la do Invaze. Černý pan­ter má původ­ně v úmys­lu zni­čit svět Velké spo­leč­nos­ti pomo­cí anti­hmo­to­vé bom­by, ale na posled­ní chví­li ustou­pí, když si uvě­do­mí, že nemů­že spáchat maso­vou vraž­du. Namor však Černému pan­te­ro­vi ukrad­ne spoušť a sám zni­čí pla­ne­tu, což má za násle­dek jeho vylou­če­ní ze Společenstva. Později vyjde naje­vo, že Namor se spo­jil se sku­pi­nou padou­chů a vytvo­řil novou Kabalu, aby zni­čil para­lel­ní svě­ty, kte­ré by se moh­ly zapo­jit do Inkvizice.

Osm měsí­ců poz­dě­ji se uká­že, že Avengers spo­lu­pra­cu­jí se S.H.I.E.L.D.em na vypá­t­rá­ní a dopa­de­ní Iluminátů. Amadeus Cho, Kapitán Británie a Hank Pym se při­po­ji­li k týmu po Namorově vyhná­ní a pra­cu­jí pro­ti Avengers, aby ochrá­ni­li Zemi vše­mi pro­střed­ky.

Přestože Namorova Kabala dosáh­la legi­ti­mi­ty ochrán­ců Země, Namora omr­ze­lo maso­vé vraž­dě­ní, kte­ré pro­vá­dě­li ve jmé­nu ochra­ny své­ho vesmí­ru. Přestože spo­lu­pra­co­val s Ilumináty na plá­nu zni­čit Kabalu tím, že je uvěz­ní na dal­ší Zemi, kte­rá má být zni­če­na, Black Panther a Black Bolt ho necha­li zemřít s Kabalou, zne­chu­ce­ni jeho dří­věj­ší­mi činy. Na tom­to svě­tě však došlo k dru­hé­mu sou­běž­né­mu Vtržení, což umož­ni­lo Namorovi a Kabale unik­nout na tře­tí Zemi, do Ultimátního vesmí­ru.

Avengers a Ilumináti se dozvě­dě­li, že Hank Pym zjis­til, že za Vtržení do vesmí­ru, kte­rá sužu­jí Multivesmír, jsou zod­po­věd­ní Beyonders a že vyhla­di­li vesmír­né enti­ty v celém Multivesmíru.

Když během dějo­vé linie Tajné vál­ky dojde k posled­ní­mu vpá­du, v jehož důsled­ku se všech­ny rea­li­ty zhrou­tí do jed­né Země, Mister Fantastic a Černý pan­ter spo­lu s něko­li­ka dal­ší­mi hrdi­ny pře­ži­jí vpád ve spe­ci­ál­ně zkon­stru­o­va­ném „záchran­ném modu­lu“, zatím­co Strange pro­jde vpá­dem a záro­veň se ujme role „šeri­fa“ Doktora Dooma a pomá­há Doomovi vlád­nout nové­mu „Bitevnímu svě­tu“ vytvo­ře­né­mu z více rea­lit. Mezitím Namor pře­žil spo­lu s Kabalou a ulti­mát­ním Reedem Richardsem, když unik­li z ulti­mát­ní­ho mar­ve­lov­ské­ho vesmí­ru během závě­reč­né­ho vpá­du. Jakmile se obě sku­pi­ny pro­bu­di­ly na Battleworldu a čeli­ly Doomově hroz­bě, Namor a Black Panther odlo­ži­li své pro­blémy z minu­los­ti a zača­li spo­lu­pra­co­vat a shro­maž­ďo­vat zbra­ně, aby se posta­vi­li Doomovi na úrov­ni boha poté, co Strange obě­to­val svůj život, aby poslal hrdi­ny do bez­pe­čí. Zatímco Reed zkou­mal zdroj Doomovy moci, Namor a T’Challa sle­do­va­li sto­py zane­cha­né Strangem, aby zno­vu sesta­vi­li Rukavici neko­neč­na (Strange zma­ni­pu­lo­val udá­los­ti tak, že Doomův hrad byl posta­ven v jedi­né oblas­ti, kde ješ­tě exis­to­va­la kom­plet­ní sada Drahokamů neko­neč­na), kte­rou T’Challa pou­žil pro­ti Doomovi v závě­reč­né bitvě, zatím­co Richards našel způ­sob, jak naru­šit Doomovu moc a vzít si ji pro sebe, aby obno­vil mul­ti­vesmír.

Kabal

Kabal (komiks)

Kabal byl zlo­vol­něj­ší a anti­hr­din­štěj­ší pro­těj­šek Iluminátů, kte­rý se sklá­dal ze super­pa­dou­chů a anti­hr­di­nů Normana Osborna, Doktora Dooma, Hooda, Lokiho, Emmy Frost a Namora.

Namor poz­dě­ji vytvo­ří dru­hou inkar­na­ci Kabalu pro boj s inva­zí, kte­rou tvo­ří on sám, Thanos, Maximus Šílený, Terrax, Černá labuť a čle­no­vé Černého řádu Corvus Glaive a Proxima Midnight.

Hoodovi Ilumináti

V rám­ci akce All-New, All-Different Marvel Hood vytvo­ří svou ver­zi Iluminátů, aby zís­kal moc a stal se sou­čás­tí „prv­ní ligy“ super­pa­dou­chů. Kromě Hooda tvo­ří čle­ny pře­sta­vě­ný Black Ant (Life Model Decoy Erica O’Gradyho, kte­rý byl vytvo­řen Otcem), Sylvie Lushton (sou­čas­ná Enchantress), Mad Thinker, Thunderball a Titania.

Během Avengers: Když baron Helmut Zemo a Fixer obno­ví vzpo­mín­ky tam­ních věz­ňů, Hood a Titania pře­pad­nou Pleasant Hill, aby zís­ka­li Absorbing Mana. Absorbing Man se posta­ví na stra­nu Iluminátů, kte­ří s dal­ší­mi naver­bo­va­ný­mi věz­ni, jako je Whirlwind, plá­nu­jí pomstu S.H.I.E.L.D.u.

Wikipedia con­tri­bu­tors. (2022, kvě­ten 3). Illuminati (comics). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:05, kvě­ten 4, 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Illuminati_(comics)&oldid=1085894284


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 228. května 2022 Obi-Wan Kenobi - Epizoda 1 + Epizoda 2 Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se během svého vyhnanství na pouštní planetě Tatooine snaží vyhnout pozornosti Impéria, v osudný moment ovšem nastává moment, kdy se Obi-Wan Kenobi bude […] Posted in TV Recenze
  • Sexmise27. května 2022 Sexmise Sexmise je polská vědeckofantastická komedie z roku 1983, kterou režíroval Juliusz Machulski. Hlavními hrdiny filmu jsou Maks (Jerzy Stuhr) a Albert (Olgierd Łukaszewicz), hibernovaní v […] Posted in Speciály
  • Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022)27. května 2022 Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022) Se skupinou Los Bitchos jsem se setkal díky algoritmu stránky youtube, která mi nabídla jejich song Pista. Ten mi přišel zajímavý, vyhledal jsem si další tvorbu (které tedy tehdy bylo […] Posted in Hudba
  • Adelheid27. května 2022 Adelheid Jsou filmy, které se člověku vyhýbají, a v mém případě neznám lepší příklad než Adelheid, další mistrovské dílo režiséra Františka Vláčila. Zatímco Markétu Lazarovou nebo Údolí včel jsem […] Posted in Filmová klasika
  • Dům u jezera27. května 2022 Dům u jezera  Pokud si vzpomínáte na hlavní duo filmu Nebezpečná rychlost a máte k němu kladný vztah, určitě budete potěšeni obsazením nového filmu, neznámého režiséra Alejandra Agresti, Dům u jezera. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dvanáct rozhněvaných mužů27. května 2022 Dvanáct rozhněvaných mužů Dobrý film má mnoho podob, většina z nich je již notně okoukaná, což se často přisuzuje tomu, že film jako řemeslo má za sebou už poměrně dlouhou historii a zkrátka není jednoduché přijít […] Posted in Filmová klasika
  • Mads Mikkelsen natáčí film Králova země v České republice27. května 2022 Mads Mikkelsen natáčí film Králova země v České republice Dánský herec Mads Mikkelsen se podle včerejšího oznámení na filmovém festivalu v Cannes vrátí do České republiky, aby zde natočil dobové drama King's Land režiséra Nikolaje Arcela. […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Top Gun: Maverick: opožděné pokračování s Tomem Cruisem stoupá k obloze26. května 2022 Top Gun: Maverick: opožděné pokračování s Tomem Cruisem stoupá k obloze Tom Cruise se vrací na oblohu ve filmu Top Gun: Maverick, dokonalé pokračování, které přináší vše, co si lze od pokračování hitu z roku 1986 přát... a ještě něco navíc. Nečekaně dojemný […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu 'The Gray Man'24. května 2022 Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu 'The Gray Man' Do očekávaného uvedení The Gray Man na Netflixu zbývají dva měsíce a po zhruba 15 sekundách záběrů, které se v lednu mihly v propagační ukázce Netflixu z roku 2022, právě vyšel první […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39647 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56370 KB. | 29.05.2022 - 11:47:36