Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček

Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček

Photo © Pilot Film
Photo © Pilot Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český skla­da­tel Josef Mysliveček nemá za sebou kari­é­ru zázrač­né­ho uměl­ce jako  W.A.Mozart, ale jeho dílo ani život není u nás pří­liš zná­mý. To všech­no se sna­ží napra­vit reži­sér Petr Václav, kte­rý se roz­ho­dl o Myslivečkovi nato­čit film. Zaujal ho pří­běh syna praž­ské­ho mly­ná­ře, kte­rý se vydal za svým snem do Itálie a doká­zal se pro­sa­dit a dosáh­nout hvězd­né kari­é­ry. Mysliveček musel mít talent, zdra­vou cti­žá­dosti­vost i jis­tou míru štěs­tí, bez nichž by se mu jen těž­ko poda­ři­lo pro­sa­dit v umě­lec­kém svě­tě ital­ské ope­ry. Intriky, vzta­hy s vliv­ný­mi lid­mi i styl živo­ta se nej­spíš hod­ně odli­šo­val od rela­tiv­ně poklid­né­ho spo­le­čen­ské­ho dění v Praze. Václav při pří­pra­vě fil­mu hle­dal v archi­vech a sna­žil se o živo­tě Myslivečka i oper­ní his­to­rii nalézt co nej­ví­ce infor­ma­cí, ale scé­nář pro film potře­bo­val i nos­ný pří­běh. Ten začí­ná pří­jez­dem Myslivečka do Benátek v roce 1763, kdy jako začí­na­jí­cí skla­da­tel dou­fá, že se mu poda­ří nějak pro­sa­dit. Je mla­dý a nebrá­ní se vzta­hům s žena­mi. Zatímco jed­na si pro něho sáh­ne na život, jiná ho vta­hu­je do pochyb­né spo­leč­nos­ti, kde se však obje­vu­jí i vliv­ní lidé z umě­lec­ké­ho svě­ta. Mysliveček vyu­ží­vá nabíd­nu­té pří­le­ži­tos­ti a sou­čas­ně sklá­dá. Již tři roky po pří­jez­du do Itálie má pre­mi­é­ru jeho prv­ní ope­ra Semiramis a je to úspěch. Další ope­ru již sklá­dá pro sopra­nist­ku Caterinu Gabrielli, kte­rá byla vel­mi uzná­va­ná a slav­ná. Mysliveček nava­zu­je zná­mos­ti nejen s lid­mi z umě­lec­ké bran­že, ale také s těmi, kdo se na ope­ru cho­dí dívat a mohou mít vliv na dal­ší zakáz­ku. Je to vel­mi pes­t­rá spo­leč­nost, kte­rá má růz­né zvy­ky a způ­so­by jed­ná­ní. Pro mla­dé­ho skla­da­te­le je to obdo­bí úspě­chů, kte­ré mu nebrá­ní uží­vat si živo­ta. To se mu ale sta­ne osud­ným a ve svých 43 letech umí­rá.

Režisér vyu­žil v pří­bě­hu zná­mé his­to­ric­ké úda­je, ale moti­va­ce jed­ná­ní, pova­ho­vé vlast­nos­ti i osu­dy postav jsou fik­tiv­ní. Ve fil­mo­vém pří­bě­hu se také sna­žil zachy­tit spo­le­čen­skou atmo­sfé­ru, kde se Mysliveček pohy­bo­val a pone­chal vel­ký pro­stor pro ukáz­ky z nej­zná­měj­ších oper­ních děl. Na hudeb­ní slož­ce fil­mu měl urču­jí­cí vliv diri­gent a zakla­da­tel špič­ko­vé­ho barok­ní­ho orchest­ru Collegium 1704 Václav Luks. O doko­na­lé a auten­tic­ké pro­ve­de­ní Myslivečkových oper­ních árií se ve fil­mu zaslou­ži­li před­ní svě­to­ví oper­ní sólis­té, jako napří­klad Philippe Jaroussky, Simona Šaturová, Raffaella Milanesi, Emőke Baráth či Krystian Adam. Hudba ve fil­mu výraz­ně domi­nu­je a pod­tr­hu­je atmo­sfé­ru pří­bě­hu. Podařilo se také pro natá­če­ní nalézt výbor­né loka­ce a vel­mi dob­ře jsou zachy­ce­ny drob­né reá­lie teh­dej­ší­ho svě­ta, až už to jsou kos­týmy, mas­ky či rekvi­zi­ty.

Líbily se mi scé­ny v diva­dlech i deka­dent­ní benát­ské pro­stře­dí. Pro vět­ší spád fil­mu bych ože­le­la někte­ré scé­ny věno­va­né pla­to­nic­ké lás­ce Anně Fracassati. Chápu, že infor­ma­cí o živo­tě skla­da­te­le neby­lo mno­ho a to kom­pli­ko­va­lo vyjá­d­řit pova­ho­vé vlast­nos­ti skla­da­te­le, ale přes veš­ke­rou sna­hu auto­ra postrá­dá posta­va vývoj a pro Vojtěcha Dyka, kte­rý ztvár­ňu­je Myslivečka, bylo asi dost nesnad­né. Nejen ve scé­nách, kdy v osa­mo­ce­ní sklá­dá, je posta­va čas­to bez ener­gie a sebe­vě­do­mí. To má smy­sl zpo­čát­ku poby­tu v Itálii, ale postup­ně musel nabý­vat sebe­vě­do­mí a také musel mít cha­risma, kte­ré půso­bi­lo na ženy. Jen v dra­ma­tic­kých scé­nách s hereč­kou Barbarou Tonchi, kte­rá hra­je zpě­vač­ku Gabrielli, půso­bí Dyk  ener­gic­ky a výraz­ně. Nedokážu posou­dit, proč ve scé­nách, kdy posta­va skla­da­te­le zaží­vá úspě­chy, půso­bí utlu­me­ně a nejis­tě. K hereč­kám důle­ži­tých žen­ských postav byl scé­nář pří­vě­ti­věj­ší a ty svou pří­le­ži­tost se zvi­di­tel­nit dob­ře vyu­ži­ly.

Hudební kva­li­tu fil­mu si netrou­fám posu­zo­vat, ale byla jsem pří­jem­ně pře­kva­pe­na. Nechtěla bych srov­ná­vat film Il Boemo s Formavovým Amádeem, i když se to nabí­zí a děj se ode­hrá­vá ve stej­né době. Oba fil­my vyu­ží­va­jí zachy­ce­ní dobo­vé atmo­sfé­ry, dobo­vých reá­lií i scé­nu, kde se pro­sa­zu­je geni­ál­ní Mozart. Jde však o jiné pří­běhy. Oceňuji prá­ci tvůr­ců pře­de­vším pro­to, že se jim poda­ři­lo zpro­střed­ko­vat tvor­bu a dílo skla­da­te­le, kte­rý není u nás pří­liš zná­mý.

Hodnotím: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Il Boemo – Recenze – 70 %4. listopadu 2022 Il Boemo – Recenze – 70 % Výpravné historické české drama Il Boemo, natočené v koprodukci s Itálií a Slovenskem, se zaobírá osudy českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka, jenž žil v letech 1737 až 1781, tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Il Boemo - 75 %15. října 2022 Il Boemo - 75 % Josef Mysliveček (Vojtěch Dyk) -  jeden z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století. Ve slunné Itálii  Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v […] Posted in Filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Běžná selhání – 80 %15. října 2022 Běžná selhání – 80 % Český koprodukční snímek sestávající z příběhů tří žen, vyprávěných během jednoho dne na pozadí jakési blížící se katastrofy, měl premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, odkud si jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Indián4. října 2022 Indián Každý člověk má osud napsaný ve hvězdách a nejinak je to i s hlavním hrdinou ve filmu Indián. Je to úspěšný podnikatel Ondřej Jonáš, jehož firma se skvěle rozvíjí a vše se mu daří. […] Posted in Filmové recenze
  • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu.13. září 2022 Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu. O začátcích českého hrdiny a jednoho z největších vojenských stratégů historie vypráví film Jan Žižka , který tento víkend vstoupil do kin po celém světě s rozhodně smíšenými výsledky. […] Posted in Filmové recenze
  • Neznámá tvář vojevůdce Žižky8. září 2022 Neznámá tvář vojevůdce Žižky Jan Žižka se svou skupinou se odvážně vrhá do boje, když dostane zaplaceno nebo je přesvědčen, že jeho boj je spravedlivý. Husité jsou ještě v nedohlednu, ale ve společnosti se stále něco […] Posted in Filmové recenze
  • Nový film představuje zrod silného vojevůdce5. září 2022 Nový film představuje zrod silného vojevůdce O dnešní novinářskou projekci nového filmu Žižka od režiséra Petra Jákla byl velký zájem. Jan Žižka byl dosud vnímán veřejností jako jeden z představitelů husitského hnutí, ale současný […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20340 s | počet dotazů: 281 | paměť: 60581 KB. | 23.03.2023 - 10:16:06