Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Il Boemo – Recenze – 70 %

Il Boemo – Recenze – 70 %

Photo © Pilot Film
Photo © Pilot Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výpravné his­to­ric­ké čes­ké dra­ma Il Boemo, nato­če­né v kopro­duk­ci s Itálií a Slovenskem, se zao­bí­rá osu­dy čes­ké­ho hudeb­ní­ho skla­da­te­le Josefa Myslivečka, jenž žil v letech 1737 až 1781, tedy na pře­lo­mu pozd­ní­ho baro­ka a rané­ho kla­si­cis­mu. Stejně jako jeho otec a bra­tr se Josef vyu­čil mly­nář­ské­mu řemeslu, avšak coby talen­to­va­ný hudeb­ník poté odces­to­val žít do Itálie, kde se pro­sla­vil jako autor řady oper. Jeho dílo bylo vel­kou inspi­ra­cí samot­né­mu Mozartovi, přes­to dnes ale jen málo­kdo zná jeho jmé­no, natož jeho hud­bu.

Il Boemo – Recenze
Photo © Pilot Film

 

Režisér a sce­náris­ta Petr Václav, tvůr­ce oce­ňo­va­ných soci­ál­ních dra­mat Cesta ven nebo Nikdy nejsme sami, nato­čil v roce 2015 o Myslivečkovi doku­ment Zpověď zapo­me­nu­té­ho. Nyní o něm ve svém zda­le­ka nej­vět­ším a nejam­bi­ci­óz­něj­ším fil­mu vyprá­ví od jeho kari­ér­ních počát­ků, kdy začí­nal jako uči­tel hud­by, až po jeho nešťast­ný konec, kdy pod­lehl syfi­li­su. Přes deset let při­pra­vo­va­ný pro­jekt se natá­čel v Itálii a v ital­šti­ně, při­čemž před­sta­vi­tel hlav­ní role Vojtěch Dyk se musel nau­čit odří­ká­vat své repli­ky zpa­mě­ti, pro­to­že ital­sky neu­mí. Je nut­no před ním smek­nout, pro­to­že na výsled­ku to vůbec není poznat – mlu­ví stej­ně ply­nu­le a při­ro­ze­ně jako jeho ital­ští hereč­tí kole­go­vé a kole­gy­ně figu­ru­jí­cí v mezi­ná­rod­ním obsa­ze­ní.

Film i díky zvo­le­né­mu ital­ské­mu zně­ní (se spo­ra­dic­kou češ­ti­nou), auten­tic­kým loka­cím Benátek a Neapole a sta­ro­svět­ské­mu ztvár­ně­ní kos­tým­ní­ho dobo­vé­ho fil­mu odka­zu­jí­cí­mu na žánro­vě spří­z­ně­né sním­ky, jako je Amadeus, Casanova nebo Barry Lyndon, půso­bí na pomě­ry čes­ké kine­ma­to­gra­fie nebý­va­le vzne­še­ně. Současně jde o film vel­mi seri­óz­ní, umě­lec­ký, uni­ver­zál­ně sro­zu­mi­tel­ný a s poten­ci­á­lem oslo­vit na zahra­nič­ním trhu. Vybrat Il Boemo jako domá­cí­ho repre­zen­tan­ta do osca­ro­vé­ho klá­ní se zpět­ně jeví jako smys­lu­pl­ný tah, těž­ko by se letos našel vhod­něj­ší kan­di­dát.

Il Boemo – Recenze
Photo © Pilot Film

 

Ke všem aspek­tům, jež se podí­le­jí na utvá­ře­ní výraz­né audi­o­vi­zu­ál­ní slož­ky fil­mu, jako je scé­no­gra­fie, mas­ky, zajiš­tě­ní kos­tý­mů a rekvi­zit, prá­ce s hud­bou a špič­ko­vé nazpí­va­ní pěvec­kých par­tů, auten­ti­ci­ta růz­ných pro­stře­dí, sou­hra kame­ry a sví­ce­ní či zachy­ce­ní dobo­vých reá­lií, při­stou­pi­li tvůr­ci se zjev­ným zápa­lem a nesmír­nou peč­li­vos­tí. Obdobně peč­li­vě byl utvá­řen i pří­běh fil­mu, v němž byla docho­va­ná fak­ta o Myslivečkově živo­tě dopl­ně­na o fik­tiv­ní linie a scé­ny, kte­ré vychá­ze­jí čás­teč­ně z fan­ta­zie Petra Václava a čás­teč­ně z nazna­če­ných zmí­nek v růz­ných lite­rár­ních zdro­jích (včet­ně např. Mozartovy dopi­so­vé kore­spon­den­ce). Navzdory for­mál­ní vel­ko­le­posti je ale film svým obsa­hem spí­še skrom­ný a intim­ní, vyprá­vě­ný v pozvol­ném tem­pu. Jeho pří­běh napl­ňu­je rela­tiv­ně pří­mo­ča­ré sché­ma o vze­stu­pu a pádu, jehož absen­ce dra­ma­tič­nos­ti ješ­tě pod­tr­hu­je ta sku­teč­nost, že je zhus­ta pro­klá­dán dlou­hý­mi sta­tic­ký­mi zábě­ry z oper, v nichž zní Myslivečkovy árie, a kte­ré tem­po sním­ku ješ­tě více roz­vol­ňu­jí.

Samotný děj fil­mu je posou­ván kupře­du téměř výhrad­ně pro­střed­nic­tvím vzta­hů Josefa Myslivečka s růz­ný­mi žena­mi, kte­ré jsou pro­spěš­né pro jeho pro­fes­ní růst. Milostné plet­ky s těmi správ­ný­mi hra­běn­ka­mi a pěv­ky­ně­mi mu totiž dopo­má­ha­jí k ces­tě mezi sme­tán­ku, odkud už zbý­vá jen krů­ček k ředi­te­lům oper a dal­ším význam­ným osob­nos­tem ital­ské kul­tu­ry. K vět­ši­ně svých vzta­hů tudíž skla­da­tel při­stu­pu­je se zjev­nou vypo­čí­ta­vos­tí, zatím­co v těch, kdy jej moti­vu­je pro změ­nu lás­ka či vášeň, se stá­vá obě­tí ško­do­li­bé iro­nie. Když se zami­lu­je, tak zrov­na do ženy, kte­rá je již pro­vda­ná za žár­li­vé­ho hru­bi­á­na. Syfilisem se zas Mysliveček naka­zí para­dox­ně od slu­žeb­né, kte­rá od něj chví­li před­tím prá­vě kvů­li oba­vám z pohlav­ních nemo­cí ode­že­ne dvo­ji­ci pro­sti­tu­tek.

Il Boemo – Recenze
Photo © Pilot Film

 

Přestože se Mysliveček stal v Itálii navzdo­ry sil­né kon­ku­ren­ci jed­ním z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších hudeb­ních skla­da­te­lů své doby, tak nikdy nezbo­ha­tl, a když one­moc­něl, tak se pro­pa­dal do čím dál vět­ší chu­do­by, ačko­li i ve špat­né fyzic­ké kon­di­ci a s mas­kou zakrý­va­jí­cí nemo­cí zne­tvo­ře­ný obli­čej dál sklá­dal ope­ry a sám je diri­go­val. Petr Václav tudíž ani zde neo­pouš­tí soci­ál­ní téma­ta, pro­čež zdů­raz­ňu­je zejmé­na pro­past­né roz­dí­ly mezi lid­mi růz­ných spo­le­čen­ských tříd. Šlechtu uka­zu­je jako pový­še­nou sebran­ku, kte­rá se vyží­vá v drbech a pomluvách, pořá­dá orgie, v oper­ních ložích hodu­je a hra­je kar­ty a vůči níže posta­ve­ným si nevá­há lec­cos dovo­lit, což doklá­dá tře­ba i absurd­ní fekál­ní scén­ka s nea­pol­ským krá­lem. Neurození to nao­pak mají těž­ké, i když jsou úspěš­ní. Myslivečka sice všich­ni chvá­lí a pějí ódy na jeho talent, jeho pro­fe­se se ale nikdy dob­ře pla­ce­nou nesta­ne. I ta nej­pro­slu­lej­ší a nej­ta­len­to­va­něj­ší oper­ní uměl­ky­ně se musí v lep­ší spo­leč­nos­ti potý­kat s odsud­ky a pohr­dá­ním.

Tento roz­por mezi bohat­stvím a chu­do­bou Petru Václavovi slou­ží k vytvá­ře­ní dal­ších pro­ti­kla­dů, mimo jiné mezi krás­ným umě­ním a ošk­li­vým umí­rá­ním (tře­ba hned v úvo­du jsou zábě­ry s postup­ně ocha­bu­jí­cím a kola­bu­jí­cím Myslivečkem pro­klá­dá­ny se scé­na­mi z ope­ry, v nichž kame­ra zabí­rá obli­čej hlav­ní pěv­ky­ně v detai­lu). Další moti­vy se týka­jí zejmé­na Myslivečkovy hud­by a jeho pří­stu­pu k ní. Dle jeho mod­li­teb ji sklá­dá pro potě­chu Boha, záro­veň jej ale žene i tou­ha po uzná­ní a úspě­chu u lidí. Film jej uka­zu­je více jako talen­to­va­né­ho auto­ra, jenž se sna­ží ve své tvor­bě vyho­vět tren­dům, než jako své­hla­vé­ho génia, kte­rý by sám tren­dy udá­val. Kdo má jed­no­znač­ně navrch se ostat­ně uká­že ve výbor­né scé­ně (odka­zu­jí­cí prá­vě na Formanova Amadea), v níž se Mysliveček setká s teh­dy ješ­tě nepl­no­le­tým Mozartem, kte­rý bez mrk­nu­tí oka pomo­cí impro­vi­za­ce pový­ší jeho roz­pra­co­va­nou prů­měr­nou sklad­bu na mis­trov­ské dílo.

Il Boemo – Recenze
Photo © Pilot Film

Vojtěch Dyk v hlav­ní roli před­vá­dí sym­pa­tic­ky umě­ře­ný a sou­stře­dě­ný výkon, kte­rým zdat­ně pod­tr­há­vá tvůr­čí záměr pojmout posta­vu Josefa Myslivečka nepro­nik­nu­tel­ně a záhad­ně, aby jeho men­tál­ní stav a vnitř­ní moti­va­ce zůsta­ly v co nej­vět­ší míře tajem­stvím, kte­ré je odha­lo­vá­no v podo­bě tlu­me­ných emo­cí jen vzác­ně. V jeho podá­ní jsou nesmír­ně půso­bi­vé i ty sek­ven­ce, kdy hra­je s mas­kou na obli­če­ji, kte­rá mu zakrý­vá roz­pa­da­jí­cí se tvář. Hereckým pro­ti­kla­dem mu je zejmé­na Barbara Ronchi v roli slav­né a psy­chic­ky labil­ní oper­ní pěv­ky­ně, jejíž výkon je nao­pak hor­ko­krev­ný až vznět­li­vý. Kromě toho si Petr Václav do fil­mu obsa­dil své oblí­ben­ce – her­ci jako Karel Roden, Lenka Vlasáková nebo Zdeněk Godla se v něm nicmé­ně všich­ni mih­nou sotva na pár sekund.

Il Boemo je fil­mem tvůr­ce, kte­rý k němu při­stou­pil zod­po­věd­ně, pře­mýš­li­vě a s jas­nou umě­lec­kou vizí, kte­rou se mu poda­ři­lo napl­nit. Portrét polo­za­po­me­nu­té­ho skla­da­te­le je v něm uple­ten z mno­ha témat a moti­vů, kte­ré nicmé­ně dohro­ma­dy nevy­tvá­ře­jí nato­lik sil­nou a str­hu­jí­cí výpo­věď, aby výsle­dek mohl být srov­ná­ván s něko­li­krát zmí­ně­ným Amadeem, k němuž se Il Boemo sice sám vzta­hu­je, leč na jeho úro­veň nedo­sáh­ne. Avšak jako na čes­ké pomě­ry nad­stan­dard­ně zda­ři­lý a divác­ky nároč­něj­ší živo­to­pis­ný film, kte­rý se zdat­ně vyhý­bá kýči a prvo­plá­no­vé líbi­vos­ti, obsto­jí i v zahra­nič­ní kon­ku­ren­ci.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček14. listopadu 2022 Il Boemo - Vojtěch Dyk jako Josef Mysliveček Český skladatel Josef Mysliveček nemá za sebou kariéru zázračného umělce jako  W.A.Mozart, ale jeho dílo ani život není u nás příliš známý. To všechno se snaží napravit režisér Petr […] Posted in Filmové recenze
  • Il Boemo - 75 %15. října 2022 Il Boemo - 75 % Josef Mysliveček (Vojtěch Dyk) -  jeden z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století. Ve slunné Itálii  Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v […] Posted in Filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Běžná selhání – 80 %15. října 2022 Běžná selhání – 80 % Český koprodukční snímek sestávající z příběhů tří žen, vyprávěných během jednoho dne na pozadí jakési blížící se katastrofy, měl premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, odkud si jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Indián4. října 2022 Indián Každý člověk má osud napsaný ve hvězdách a nejinak je to i s hlavním hrdinou ve filmu Indián. Je to úspěšný podnikatel Ondřej Jonáš, jehož firma se skvěle rozvíjí a vše se mu daří. […] Posted in Filmové recenze
  • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu.13. září 2022 Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu. O začátcích českého hrdiny a jednoho z největších vojenských stratégů historie vypráví film Jan Žižka , který tento víkend vstoupil do kin po celém světě s rozhodně smíšenými výsledky. […] Posted in Filmové recenze
  • Neznámá tvář vojevůdce Žižky8. září 2022 Neznámá tvář vojevůdce Žižky Jan Žižka se svou skupinou se odvážně vrhá do boje, když dostane zaplaceno nebo je přesvědčen, že jeho boj je spravedlivý. Husité jsou ještě v nedohlednu, ale ve společnosti se stále něco […] Posted in Filmové recenze
  • Nový film představuje zrod silného vojevůdce5. září 2022 Nový film představuje zrod silného vojevůdce O dnešní novinářskou projekci nového filmu Žižka od režiséra Petra Jákla byl velký zájem. Jan Žižka byl dosud vnímán veřejností jako jeden z představitelů husitského hnutí, ale současný […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,92760 s | počet dotazů: 261 | paměť: 58817 KB. | 05.02.2023 - 09:21:16