Kritiky.cz > Filmové recenze > Ikarie XB 1 (1963)

Ikarie XB 1 (1963)


Ikarie XB 1. Do jis­té míry oje­di­ně­lý film v čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fii. Skutečně, žánr sci-fi nepat­ří zrov­na mezi ty, kte­ré by měly v našich pod­mín­kách ustlá­no na růžích. Pokud však už něco na tom­to poli vznik­ne, tak se obvykle jed­ná (i když jsou výjim­ky typu nevkus­né­ho fil­mu Nexus) o věc kva­lit­ní. Krom Ikarie bych mohl jme­no­vat ješ­tě seri­ál Návštěvníci, Krakatit, Zemanovy fil­my a ....tím je výčet sko­ro u kon­ce (nechcete-li tam počí­tat i díla, kte­rá ale více než sci-fi jsou jen kome­di­e­mi ve vědecko-fantastickém pro­stře­dí).Naše čes­ko­slo­ven­ská Ikarie před­běh­la tako­vé fil­my, jako byly např. Vesmírna odys­sea od Kubricka, či fil­my ze svě­ta StarTrek. To vše při­šlo až po Ikarii. Režisér Jindřich Polák (ano, to je ten, co stvo­řil Nebeské jezd­ce) si dal na fil­mu zále­žet. Trikové efek­ty jsou vzhle­dem k době vzni­ku fil­mu na vyni­ka­jí­cí úrov­ni. Stejnou pochva­lu bych mohl rov­něž dát i hud­bě, za kte­rou sto­jí geni­ál­ní Zdeněk Liška (a věř­te, že slo­víč­kem geni­ál­ní mno­ho nepře­há­ním).
Film je i dob­ře herec­ky obsa­zen. V rolích kos­mo­nau­tů tak má divák mož­nost vidět např. Zdeňka Štěpánka, Radovana Lukavského, Františka Smolíka, či Danu Medřickou.

Důkazem kva­lit toho­to fil­mu je pak beze­spo­ru to, že sní­mek obdr­žel v roce 1963 cenu na fes­ti­va­lu v Terstu a pro­mí­tal se násled­ně i v mno­ha jiných stá­tech (a dokon­ce i ve stá­tech kapi­ta­lis­tic­kých!). Např. v USA ale film doznal jis­tých úprav, byl zkrá­cen o posled­ních 26 minut a vytvo­řen mu tak byl alter­na­tiv­ní konec s pří­le­tem pod sochu svo­bo­dy. Zajímavé, ale dnes již asi prak­tic­ky nemož­né někde sehnat. Koneckonců i s obsta­rá­ním samot­né­ho fil­mu Ikarie XB 1 (kle­no­tu mezi čes­ko­slo­ven­ský­mi sním­ky) jsem měl vel­ké obtí­že, jež mi nako­nec roz­ře­šil fas­ci­nu­jí­cí ser­ver rapid­sha­re, kde je mož­nost si jej obsta­rat (což samo­zřej­mě nedě­lej­te, pro­to­že se to nemá :-)).
Děj fil­mu se ode­hrá­vá v roce 2163, kdy je k sou­hvězdí Alfy Centaury vyslá­na loď Ikarie XB 1 se čty­ři­ce­ti­čle­nou posád­kou, aby tam zjis­ti­la pří­pad­nou exis­ten­ci živo­ta. Film byl inspi­ro­ván romá­nem pol­ské­ho spi­so­va­te­le Stanislawa Lema (jehož román Nepřemožitelný ve mně ješ­tě i teď vyvo­lá­vá sil­ný pocit čte­nář­ské váš­ně) a nese mno­ho zna­ků jeho tvor­by.
Jen tak pro zají­ma­vost, film stál na teh­dej­ší dobu neu­vě­ři­tel­ných 6 000 000 korun. A zkus­te hádat, jaký film dal název popu­lár­ní­mu čes­ké­mu časo­pi­su pro fanouš­ky sci-fi Ikarii?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick11. října 2019 Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick Sci-fi bez mnoha prvků inovace, ovšem dovedená takřka k dokonalosti. Klasický příběh, kvalitní vizuální efekty, velmi dobrá hudba, zajímavé použití kamery a hlavně perfektní herecké […]
  • Miami Vice - recenze17. srpna 2006 Miami Vice - recenze Michael Mann nám přinesl skvělou podívanou už v jeho minulém snímku Collateral. Ten byl protkán opravdu originálním a poutavým příběhem. 17.8 (což je tento čtvrtek) má přijít do kin jeho […]
  • PlayAllspoluprace192. prosince 2006 LOVECKÁ SEZÓNA 3D Pokud jste chtěli vzít své ratolesti doImaxu na nějaký ten 3D snímek, ale připadalo vám, že za cenu vstupenky toho film nabídne zhola málo, tak mám pro vás dobrou zprávu. Na poli 3D filmů […]
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Chappie [50%]13. března 2015 Chappie [50%] Už dlouho se mi nestalo, aby ve mě film zanechal tak rozporuplné emoce. Nový talent Neil Blomkamp, který byl před lety spojován s adaptací herní série Halo aniž by se předvedl jakýmkoliv […]
  • Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…17. října 2006 Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava… Už jsme se společně s hrdiny z nul a jedniček vydali do Doby ledové, zjistili jsme, že strašení je tvrdý business (Příšerky, s.r.o.), že ani v pohádkové říši to není zrovna ideální […]
  • Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie.8. června 2006 Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie. Psal se jeden z pozdních zimních večerů, když se mi poštěstilo zapnout televizi (znáte to - letmé otření o spínač) a narazit v ní na jednu obzvláště vypečenou parodii. Přestože jsem […]