Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ikarie XB 1 (1963)

Ikarie XB 1 (1963)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ikarie XB 1. Do jis­té míry oje­di­ně­lý film v čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fii. Skutečně, žánr sci-fi nepat­ří zrov­na mezi ty, kte­ré by měly v našich pod­mín­kách ustlá­no na růžích. Pokud však už něco na tom­to poli vznik­ne, tak se obvykle jed­ná (i když jsou výjim­ky typu nevkus­né­ho fil­mu Nexus) o věc kva­lit­ní. Krom Ikarie bych mohl jme­no­vat ješ­tě seri­ál Návštěvníci, Krakatit, Zemanovy fil­my a ....tím je výčet sko­ro u kon­ce (nechcete-li tam počí­tat i díla, kte­rá ale více než sci-fi jsou jen kome­di­e­mi ve vědecko-fantastickém pro­stře­dí).Naše čes­ko­slo­ven­ská Ikarie před­běh­la tako­vé fil­my, jako byly např. Vesmírna odys­sea od Kubricka, či fil­my ze svě­ta StarTrek. To vše při­šlo až po Ikarii. Režisér Jindřich Polák (ano, to je ten, co stvo­řil Nebeské jezd­ce) si dal na fil­mu zále­žet. Trikové efek­ty jsou vzhle­dem k době vzni­ku fil­mu na vyni­ka­jí­cí úrov­ni. Stejnou pochva­lu bych mohl rov­něž dát i hud­bě, za kte­rou sto­jí geni­ál­ní Zdeněk Liška (a věř­te, že slo­víč­kem geni­ál­ní mno­ho nepře­há­ním).
Film je i dob­ře herec­ky obsa­zen. V rolích kos­mo­nau­tů tak má divák mož­nost vidět např. Zdeňka Štěpánka, Radovana Lukavského, Františka Smolíka, či Danu Medřickou.

Důkazem kva­lit toho­to fil­mu je pak beze­spo­ru to, že sní­mek obdr­žel v roce 1963 cenu na fes­ti­va­lu v Terstu a pro­mí­tal se násled­ně i v mno­ha jiných stá­tech (a dokon­ce i ve stá­tech kapi­ta­lis­tic­kých!). Např. v USA ale film doznal jis­tých úprav, byl zkrá­cen o posled­ních 26 minut a vytvo­řen mu tak byl alter­na­tiv­ní konec s pří­le­tem pod sochu svo­bo­dy. Zajímavé, ale dnes již asi prak­tic­ky nemož­né někde sehnat. Koneckonců i s obsta­rá­ním samot­né­ho fil­mu Ikarie XB 1 (kle­no­tu mezi čes­ko­slo­ven­ský­mi sním­ky) jsem měl vel­ké obtí­že, jež mi nako­nec roz­ře­šil fas­ci­nu­jí­cí ser­ver rapid­sha­re, kde je mož­nost si jej obsta­rat (což samo­zřej­mě nedě­lej­te, pro­to­že se to nemá :-)).
Děj fil­mu se ode­hrá­vá v roce 2163, kdy je k sou­hvězdí Alfy Centaury vyslá­na loď Ikarie XB 1 se čty­ři­ce­ti­čle­nou posád­kou, aby tam zjis­ti­la pří­pad­nou exis­ten­ci živo­ta. Film byl inspi­ro­ván romá­nem pol­ské­ho spi­so­va­te­le Stanislawa Lema (jehož román Nepřemožitelný ve mně ješ­tě i teď vyvo­lá­vá sil­ný pocit čte­nář­ské váš­ně) a nese mno­ho zna­ků jeho tvor­by.
Jen tak pro zají­ma­vost, film stál na teh­dej­ší dobu neu­vě­ři­tel­ných 6 000 000 korun. A zkus­te hádat, jaký film dal název popu­lár­ní­mu čes­ké­mu časo­pi­su pro fanouš­ky sci-fi Ikarii?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78732 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58174 KB. | 13.08.2022 - 14:12:11