Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > IGOR OROZOVIĆ

IGOR OROZOVIĆ

Igor Orozovič  (nar. 1984, Praha) stu­do­val po gym­ná­ziu dva roky Konzervatoř J. Ježka, pak pře­sel na DAMU. Poté  byl v angaž­má v Národním diva­dle morav­sko­slez­ském v  Ostravě. Hrál tam např. ve hrách Donaha!, Amadeus, Její pas­tor­ky­ně, Marguerite, Pygmalion, Kuřačky, Balada pro ban­di­tu, Její pas­tor­ky­ně, Marguerite, Smrtihlav,). V sou­čas­né době je v angaž­má v Národním diva­dle v Praze,  kde se uve­dl  titul­ní rolí ve Strakonickém dudá­ko­vi. Hraje tam napří­klad v dra­ma­tu Les, ve hře brat­ří Čapků Ze živo­ta hmy­zu, v pohád­ce Deváté srd­ce, ve hře Audience u krá­lov­ny, V ryt­mu swin­gu buší srd­ce mé  nebo v Othellovi.

V roce 2011 byl nomi­no­ván na Cenu Alfréda Radoka 2011 v kate­go­rii TALENT. Byl nomi­no­ván na Thálii v kate­go­rii muzi­kál za Faraona v Josef a jeho úžas­ný pes­t­ro­ba­rev­ný
plášť. Je spo­luza­kla­da­te­lem spol­ku Cabaret Calembour, roz­ví­je­jí­cí­ho poe­ti­ku diva­del malých forem a lite­rár­ní­ho kaba­re­tu. Kromě herec­ké­ho účin­ko­vá­ní pro Cabaret píše tex­ty a rov­něž sklá­dá hud­bu.

Filmografie (výběr): Laputa (2015, režie Jakub Šmíd)), Fotograf (2015, režie Irena Pavlásková),  Zakázané uvol­ně­ní ( 2014, režie Jan Hřebejk), Bella Mia (2013, režie Marin Duba), Nepravděpodobná roman­ce (2013, režie Ivan Vojnár)

Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val svého hrdi­nu Merlota a jeho vztah k ústřední ženské hrdin­ce fil­mu Johance?

Dost tež­ko, pro­to­že sám Merlot se v tom pěk­ně plá­cá. A kdy­bys­te se zepta­li pří­mo jeho, nej­spíš by odpo­vě­děl jed­no­slov­ným vul­gár­ním slo­vem, aby se vyhnul upřím­né odpo­vě­di, ve kte­ré by musel říct, že je to vztah fatál­ní, osu­do­vý, zou­fa­lý, nena­pl­ně­ný, podě­la­ný...
Točit téměř celý film v kuli­se kavárny či spíš jakési klu­bové hos­po­dy má pro her­ce asi své kouz­lo. Bavilo vás takové mini­ma­lis­tické“ natáčení?

To byl skvě­lý aspekt natá­če­ní. Hned jak jsme popr­vé do Laputy vstou­pi­li, jed­no­hlas­ně jsme vzdech­li. To neby­la dekorace...bylo to zhmot­ně­ní pod­ni­ku, o kte­rém se píše ve scé­ná­ři. Včetně zhmot­ně­ní jeho ducha a atmo­sfé­ry. Prostě jsme tam zača­li exis­to­vat... Pro her­ce ráj. Mám pros­tě pocit, že někde za Prahou exis­tu­je kafe­bar Laputa, kde jsme pro­ži­li nád­her­né obdo­bí plné pro­pi­tých, pro­ke­ca­ných i pro­ml­če­ných dnů a nocí s par­tou kama­rá­du a mrš­kou
lás­kou.

Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s debu­tujícím režisérem?

Superlativy vždyc­ky zní neu­přím­ně ... ale bylo to váž­ně skvě­lé. Z jeho cho­vá­ní a pří­stu­pu bych v živo­tě neti­po­val, že je debu­tant. Naopak. Měl to nej­dů­le­ži­těj­ší, co reži­sér má pod­le mne mít. I ve chví­lích, kdy tře­ba nevě­děl, co s kon­krét­ní situ­a­cí nebo tex­tem, z něj vyza­řo­va­la ener­gie člo­vě­ka, kte­rý má jas­nou před­sta­vu o výsled­ku. To mi jako her­ci dáva­lo jis­to­tu, tím pádem uvol­ně­ní a chuť spo­lu­pra­co­vat a řešit kon­krét­ní pro­blémy. Nebo zby­teč­ně neke­cat, což bývá můj pro­blém. Ale Jakub byl trpělivý...Velmi dbal na něco, co mi čas­to chy­bí a po čem tou­žeb­ně volám. A to je - prá­ce s her­cem. Pomáhal nám sta­vět posta­vy, držet cha­rak­te­ry, nic mu neu­nik­lo a nic neod­pus­til. Paráda!

O čem pod­le vás příběh Laputy je především?

O Johance. Což byl, tuším, i jeden z prv­ních názvů fil­mu. Ale při­znám se, že jsem celé natá­če­ní dost vní­mal skr­ze svou postavu...takže se sám těším do kina. A uvi­dí­me.

  • Laputa - O příběhu/O tvůrcích8. října 2015 Laputa - O příběhu/O tvůrcích Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách […] Posted in Speciály
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Národní třída - ROZHOVOR SE ŠTĚPÁNEM ALTRICHTEREM, režisérem a spoluscenáristou27. září 2019 Národní třída - ROZHOVOR SE ŠTĚPÁNEM ALTRICHTEREM, režisérem a spoluscenáristou Debutoval jste poměrně úspěšným česko-německým filmem Schmitke o německém inženýrovi, který přijede opravit do Krušných hor starou větrnou elektrárnu. V tomto na mezinárodních festivalech […] Posted in Rozhovory
  • Jan Cina17. října 2016 Jan Cina Vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři a poté absolvoval katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU. Před kamerou se poprvé objevil ve filmu Zdeňka Tyce […] Posted in Rozhovory
  • Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu si své manželky moc nevšímáte, máte ji, jak se říká, jistou. Co děláte vy osobně ve svém skutečném manželství pro to, aby vám nezevšednělo? S mojí ženou jsme spolu z mého pohledu […] Posted in Rozhovory
  • VÁCLAV NEUŽIL8. ledna 2015 VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším divadle Polárka, účinkoval na jevištích Národního divadla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku […] Posted in Rozhovory
  • ZUZANA VEJVODOVÁ5. ledna 2015 ZUZANA VEJVODOVÁ Zuzana Vejvodová (nar. 19. 9. 1980, Praha) vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Řadu let byla členkou souboru Divadla Na Fidlovačce, v současné době je její […] Posted in Rozhovory
  • MARIKA PROCHÁZKOVÁ8. ledna 2015 MARIKA PROCHÁZKOVÁ Marika Procházková (nar. 1974 ve Zlíně). Vyrůstala v rodině s bohatou hereckou tradicí (otec herec Bořík Procházka, matka herečka Marika Procházková – Skopalová). Po absolvování Střední […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...