Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem

Bares

Ve fil­mu si své man­žel­ky moc nevší­má­te, máte ji, jak se říká, jis­tou. Co dělá­te vy osob­ně ve svém sku­teč­ném man­žel­ství pro to, aby vám neze­všed­ně­lo?

S mojí ženou jsme spo­lu z mého pohle­du krát­ce. Deset let. Pro něko­ho to může být dlou­há doba, pro mě ne. Během té doby se nám naro­di­ly dvě děti, nyní osmi­le­tá hol­čič­ka a čtyř­le­tý kluk, tak­že je kolem nich pořád co dělat. Na dru­hou stra­nu si uvě­do­mu­ju, že ta situ­a­ce může nastat a je tře­ba jí před­chá­zet. Snažím se, aby ten vztah byl atrak­tiv­ní po všech strán­kách. Samozřejmě je důle­ži­tá cito­vá nevy­prah­lost, ale i ten běž­ný pro­za­ic­ký život uspo­řá­dat tak, aby se neje­vil nud­ným.

Vzpomenete si ješ­tě na svo­ji let­ní lás­ku?

První let­ní lás­ka byla na cha­tě. Jsem ze sever­ní Moravy, přes­ně­ji z Olomouce, a rodi­če tam měli kou­sek od Olomouce tako­vou malou cha­tič­ku a kaž­dé léto se v té sou­sed­ní cha­tě vysky­to­va­la jis­tá Renata Kadlecová, do kte­ré jsem byl v deví­ti dese­ti letech zami­lo­ván, ale jak říkám, jenom pla­to­nic­ky a vždyc­ky jenom přes prázd­ni­ny.

 

Ve fil­mu máte zvlášt­ní­ho koníč­ka, jak je to ve sku­teč­nos­ti? Jste manu­ál­ně zruč­ný?

Ne. Přestože mám střed­ní zemědělsko-technickou ško­lu a měl bych doká­zat udě­lat něco ruka­ma, tak já neu­mím vůbec nic. A tím se oblou­kem vra­cím ke své milo­va­né ženě, kte­rá nao­pak doká­že úpl­ně všech­no. Takže já dělat nic nemu­sím, pro­to­že ona by to muse­la po mně stej­ně pře­dě­lat. Tak je lep­ší, když to udě­lá rov­nou ona.

 

V jed­né scé­ně pro­hra­je­te v kar­tách doslo­va kalho­ty, co vy a hazard, říká vám to něco?

Nikdy v živo­tě jsem neho­dil ani koru­nu do hra­cí­ho auto­ma­tu. Tím se nechlubím, tím jenom zdů­raz­ňu­ju to, že mi tyhle zába­vy nejsou blíz­ké. Samozřejmě, kar­ty jsme hrá­va­li s rodi­či, v kru­hu rodin­ném, to jo, ale tam jsme skon­či­li v žolí­kách a ten se o pení­ze nehra­je. Zkoušeli jsme hrát čáru, ta se taky dá hrát o pení­ze, ale vždyc­ky to bylo v polo­ze zábav­né.

Bylo pro vás na natá­če­ní něco nej­ná­roč­něj­ší?

Já cel­kem blbě sná­ším ta ved­ra, kte­rá zrov­na pano­va­la při natá­če­ní, ale to natá­če­ní bylo za odmě­nu. Já jsem před­tím asi tři čtvr­tě roku nic neto­čil a zno­vuse­tká­ní s panem Adamcem a panem Hanzlíkem bylo pro mě, když to řek­nu úpl­ně diet­ně, radost­né. Ale to není to správ­né slo­vo. Mně tam s nimi bylo oprav­du dob­ře, byly to prázd­ni­ny, nemu­sel jsem spě­chat na před­sta­ve­ní do Prahy. Kdyby bylo o deset stup­ňů míň, mož­ná by to bylo pří­jem­něj­ší, ale bylo by to taky mož­ná na tom fil­mu vidět, a je to pře­ce jenom let­ní film, tak mož­ná je dob­ře, že bylo tolik stup­ňů, kolik bylo.

 

Myslíte si, že lás­ka má jinou podo­bu v mlá­dí a jinou ve star­ším věku? Nebo si mys­lí­te, že zůstá­vá stej­ná?

Určitě má jinou podo­bu. Jak se člo­věk indi­vi­du­ál­ně mění, jak zís­ká­vá zku­še­nos­ti, tak samo­zřej­mě, že to jis­tým vývo­jem pro­jde. To je logic­ká odpo­věď. V mlá­dí se člo­věk zami­lo­vá­vá na zákla­dě vzhle­du a ten je asi pri­már­ní, poz­dě­ji odha­lu­je jiné kva­li­ty, dal­ší kva­li­ty, vyš­ší kva­li­ty. Neumím si před­sta­vit, že kdy­bych já v sedm­de­sá­ti osa­měl, že bych si hle­dal part­ner­ku, asi bych radě­ji zůstal sám.

 

Máte něja­ký svůj nej­ob­lí­be­něj­ší roman­tic­ký film?

Pokud se dají za roman­tic­ký film pova­žo­vat tře­ba Tři muš­ke­tý­ři, tak roz­hod­ně bych asi tenhle film pre­fe­ro­val. A z čes­kých fil­mů roman­tic­ký? Já si ani nevzpo­mí­nám, že bych něja­ký viděl.

 

A kdo je pod­le vás nej­vět­ší gentle­man čes­ké­ho fil­mu?

Mně úpl­ně prv­ní jmé­no jako odpo­věď na tuhle otáz­ku napa­dl Jiří Kodet, ale pak jsem si uvě­do­mil, že on byl spíš spo­jo­ván s pojmem hochšta­pler, tak bych asi řekl Svatopluk Beneš.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]
  • Nový detektivní seriál na České televizi16. února 2018 Nový detektivní seriál na České televizi Ve čtvrtek 15.února proběhla novinářská projekce k novému detektivnímu seriálu Inspektor Max, který poběží od 21.února na České televizi. Na projekci přivítala novináře paní Tereza […]
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […]
  • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna27. srpna 2019 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. […]
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
Další naše články...