Ideální dům vnímáme všemi smysly

img a301359 w1994 t1511428438

Prostředí, v kte­rém žije­me, půso­bí na všech­ny naše smys­ly. Jistě se tedy všich­ni shod­ne­me v tom, že byd­let tak, aby to bylo pří­jem­né všem našim smys­lům, je více než důle­ži­té. Architekt se při svém úko­lu vytvo­řit sku­teč­ný domov musí zají­mat nejen o půso­be­ní našich základ­ních smys­lů, ale musí brát v úva­hu i smy­sl pro tep­lo­tu, pro­sto­ro­vý smy­sl, sta­tic­ký, ale i vní­má­ní boles­ti či potře­bu spán­ku.
garáže v domě 
Architekturní vní­má­ní
Díváme-li se na stav­bu z růz­ných úhlů, vypa­dá vždy odliš­ně. Vnímání archi­tek­tur­ní nám umož­ňu­je i do domu vstou­pit, pro­jít jej zven­čí i zvnitř­ku. Tehdy vidí­me vzá­jem­ný úči­nek, nej­víc půso­bi­vý.
Zásadní vliv na to, jak objekt vní­má­me, má roz­hod­ně náš zrak, kte­rý je ze všech smys­lů nej­ob­jek­tiv­něj­ší. Protože zdro­jem svět­la je slun­ce, při­ve­de okno na sever dovnitř jen 64 % svět­la opro­ti oknu na jih. Protože během dne se osvět­le­ní znač­ně mění, můžou tma­vé deko­ra­ce a fasáda půso­bit nevý­raz­ně a mdle. Velmi zále­ží také na odra­že­ném svět­lu, tedy stojí-li dům pro­ti zasně­že­né­mu pro­sto­ru, lesu nebo pro­ti dal­ším domům v poza­dí.
sníh u domu
Architekt může optic­ké vlast­nos­ti dob­ře vyu­žít zná­mý­mi sku­teč­nost­mi, že blíz­ká stě­na vypa­dá svět­lej­ší než ta vzdá­le­ná nebo že tu tmavší ved­le svět­lej­ší bude­me vždy pova­žo­vat za vzdá­le­něj­ší. Vliv na to samo­zřej­mě mají i bar­vy, kte­ré jsou zase vlast­ně jen svět­lem.
lampy nad stolem 
Stavební akus­ti­ka
K dušev­ní poho­dě oby­va­tel domu vel­kou měrou při­spí­váúči­nek zvu­ku, tedy jak se šíří pro­sto­rem a pro­stu­pu­je zdmi. Také je nepří­jem­né, když v pří­ze­mí je sly­šet kaž­dý krok z hořej­ší­ho pat­ra nebo splách­nu­tí toa­le­ty. Proto se na sta­veb­ní akus­ti­ku kla­de stá­le vět­ší důraz. Používají se akus­tic­ké izo­la­ce obvo­do­vých zdí a pod­kla­do­vé vrst­vy pod­la­ho­vých kri­tin. Větší míst­nos­ti, s tvr­dý­mi povrchy, je nut­né vyba­vit závěsy, pře­ho­zy nebo nástěn­ný­mi kober­ci, aby se z nich nesta­ly akus­tic­ky nepří­jem­né míst­nos­ti, kde se kaž­dé slo­vo a zvuk hla­si­tě odrá­ží.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]
  • Chraňme si své soukromí6. března 2020 Chraňme si své soukromí Berme v potaz, že vaše domácnost je pojištěná, ale stejně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohyboval někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochránit si soukromí jde a že možností je […]
  • Dětské hřiště na vaší zahradě10. ledna 2020 Dětské hřiště na vaší zahradě Vyberte si z široké nabídky atrakcí, které můžete snadno u místit i na svou terasu nebo zahradu. Nebude vás to stát tolik, jako pravidelná návštěva dětských hracích center či poutí, a […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]