Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > IAN McKELLEN

IAN McKELLEN

IANMcKELLEN
IANMcKELLEN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

IAN McKELLEN  byl během své půl sto­le­tí trva­jí­cí kari­é­ry oce­něn více než pade­sá­ti mezi­ná­rod­ní­mi herec­ký­mi cena­mi za své fil­mo­vé i diva­del­ní role. Je svě­to­vě pro­slu­lý jako Magneto ve sním­ku „X-Men“ a Gandalf z tri­lo­gie „Pán prs­te­nů“.

V tri­lo­gii „Hobit“ ztvár­nil opět Gandalfa Šedého, posta­vu, kte­rá mu vynes­la nomi­na­ci na Oscara® za nej­lep­ší­ve­d­lej­ší roli a cenu Screen Actors Guild (SAG) za roli ve sním­ku “Pán prs­te­nů: Společenstvo prs­te­nu” reži­sé­ra Petera Jacksona. Jako Gandalf Bílý v dal­ších dvou dílech „Pána prs­te­nů“ se spo­lu­po­dí­lel na zís­ká­ní ceny SAG® v kate­go­rii Outstanding Motion Picture Cast Performance.

Jako homose­xu­ál­ní reži­sér James Whale v „Bohové a mon­stra“ (1998) od Billa Condona zís­kal svou prv­ní nomi­na­ci na Oscara® za nej­lep­ší­ho her­ce, záro­veň s cena­mi Independent Spirit Award a British Independent Film Award. V tom­též roce jej usku­pe­ní před­ních kri­ti­ků zvo­li­lo nej­lep­ším her­cem za roli ve fil­mu Bryana Singera „Nadaný žák“. Za ztvár­ně­ní „Richarda III.“ v diva­del­ní adap­ta­ci Richarda Loncraina, na němž se záro­veň podí­lel jako kopro­du­cent a spo­lu­au­tor diva­del­ní­ho scé­ná­ře, byl jme­no­ván evrop­ským her­cem roku 1996.

Na dlou­hém sezna­mu McKellenových úspěš­ných fil­mů najde­me napří­klad „Pevnost“ (1983), „Více než dost“ (1985), „Aféra Profumo“ (1989), „Šest stup­ňů odlou­če­ní“ (1993), „Čas smy­sl­nos­ti“ (1995), “Bent” (1997), “Farma Cold Comfort” (1995) a „Da Vinciho kód” (2006).

Za svou tele­viz­ní prá­ci byl McKellen pět­krát adep­tem cenu Emmy, napo­sle­dy za monu­men­tál­ní adap­ta­ci „Krále Leara“ od PBS (2008), dále pak za brit­skou mini­sé­rii „Vězeň“ (2009) a zábav­ný spot „Extras“ (2006), kte­rý se vepsal do pamě­ti díky chytla­vé frá­zi „How do I act so well?“. Dříve také zís­kal Zlatý gló­bus za roli cara Nikolaje II. v tele­viz­ním fil­mu Rasputin (1996). Ze své prá­ce je však nej­ví­ce hrdý na roli men­tál­ně zao­sta­lé­ho „Waltera“ (kte­rý roku 1982 zís­kal Royal Television Award), kte­rý odvy­sí­la­la HBO v pořa­du “And the Band Played On” (1993 Cable ACE Award), kte­rá popi­su­je počát­ky AIDS, a koneč­ně se nakrát­ko obje­vil i v nejdéle vysí­la­ném brit­ském seri­á­lu „Coronation Street“ (2005).

 Narodil se a vyrůs­tal na seve­ru Anglie, kde nyní tři­a­se­dm­de­sá­ti­le­tý McKellen stu­do­val na Cambridské uni­ver­si­tě a od roku 1961 až dopo­sud pra­cu­je v Britském diva­dle. Je stá­le před­ní osob­nos­tí, pro­du­ku­je diva­del­ní hry, ať už moder­ní či kla­sic­ké, pro Royal Shakespeare Company, pro brit­ské National Theatre a lon­dýn­ský West End. Za role v „Alchymistovi“ (1977), „Bent“ (1979), „Wild Honey“ a „Richard III.“ zís­kal oce­ně­ní Olivier Award a cenu Evening Standard za před­sta­ve­ní „Coriolanus“ (1984) a „Othella“ (1989) a také za výraz­né při­spě­ní Britskému diva­dlu (2009).

V roce 1981 zís­kal všech­na dostup­ná oce­ně­ní, včet­ně Tonyho ceny pro nej­lep­ší­ho her­ce za ztvár­ně­ní Salieriho v na Broadwayi v „Amadeovi“ Petera Shaffera. Naposledy jej bylo mož­né vidět v New Yorku v před­sta­ve­ní „Tanec smr­ti“ (2001) s Helen Mirren. Už přes deset let navíc pořá­dá tur­né se svým slav­ným sólo­vým vystou­pe­ním „Ian McKellen: Acting Shakespeare“ na čtyřech svě­to­vých kon­ti­nen­tech; DVD s jeho vystou­pe­ním sle­du­jí den­ně stu­den­ti škol i uni­ver­zit. Své fanouš­ky také okouz­lil jako Widow Twankey ve vánoč­ní pan­to­mi­mě v lon­dýn­ském Old Vic (2004 a 2005), a také v „Čekání na Godota“ (2009) spo­lu s Patrickem Stewartem zlo­mil všech­ny rekor­dy v pro­de­ji vstup­né­ho v Londýně, v Británii a na svě­to­vých tur­né.

Roku 1991 byl jakož­to Sir Ian jme­no­ván do šlech­tic­ké­ho sta­vu za své význač­né při­spě­ní diva­dlu. Je také spo­luza­kla­da­te­lem spo­leč­nos­ti Stonewall UK, kte­rá pro­sa­zu­je zákon­nou a soci­ál­ní rov­nost pro homose­xu­á­ly. Roku 2008 jej brit­ská krá­lov­na osob­ně jme­no­va­la Rytířem cti za služ­bu diva­dlu a rov­nos­tář­ství.

Kompletní infor­ma­ce o jeho kari­é­ře a osob­ní pří­spěv­ky nalez­ne­te na strán­kách www.mckellen.com.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,34688 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58227 KB. | 13.08.2022 - 12:54:45