Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Ian McKellen aneb mladé stáří

Ian McKellen aneb mladé stáří

Ian Murray McKellen se naro­dil 25. květ­na roku 1939 v seve­ro­an­glic­kém měs­teč­ku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civil­ní inže­nýr a mat­ka pros­tá hos­po­dyň­ka. Ian měl také o 5 let star­ší sest­ru Jean. Těsně před vypuk­nu­tím Druhé svě­to­vé vál­ky se celá rodi­na pře­stě­ho­va­la do havíř­ské­ho měs­teč­ka Wiganu. Zde ve svých 3 letech Ian pro­dě­lal záškrt, ale naštěs­tí se z toho dostal. Postupně pro­šel základ­ní ško­lou, střed­ní chla­pec­kou ško­lou až nako­nec skon­čil na stu­di­um lite­ra­tu­ry na Cambridge collead­ge.K herec­tví ho při­ved­li jeho rodi­če, kte­ří ho popr­vé do diva­dla vza­li když mu byli pou­hé tři roky. První před­sta­ve­ní, kte­ré Ian spat­řil, byl pohád­ko­vý Peter Pan. Když mu bylo devět let, dostal od svých rodi­čů k váno­cům mini­a­tu­ru diva­del­ní­ho jeviš­tě, vyro­be­nou ze dře­va. První pří­le­ži­tost, aby se dostal na herec­ká prk­na se mu však naskyt­la až při stu­di­um na vyso­ké ško­le. V roce 1964 se popr­vé posta­vil před Londýnské pub­li­kum ve hře Vůně kvě­tin (Scent of Flowers). Jakožto diva­del­ní herec nemu­sel na úspěch pří­liš dlou­ho čekat. Brzy se z rod­né Anglie pře­su­nul na New Yorskou Broadwayskou scé­nu, dostal angaž­má i v Royal Shakespeare com­pa­ny a dokon­ce si zalo­žil i vlast­ní diva­del­ní spo­leč­nost  (Actor´s com­pa­ny).
Co se týká jeho fil­mo­vé kari­é­ry, tak ta měla výraz­ně poma­lej­ší start. Z počát­ku byl Ian brán jako odbor­ník na his­to­ric­ké role a až v 80. letech si reži­sé­ři plně všimli jeho vše­stran­nos­ti, když zjis­ti­li, že  roman­tic­ké i mili­tant­ní role mu jsou stej­ně tak blíz­ké (Kněz lás­ky, Skandál, Víc než dost,Countdown- zde si zahrál dokon­ce samot­né­ho Hitlera).
Devadesátá léta a počát­ky nové­ho milé­nia však pro Ina zna­me­na­li abso­lut­ní boom v jeho herec­ké kari­é­ře. V roce 1995 se jako pro­du­cent, scé­náris­ta i herec v hl. roli pode­psal pod sní­mek Richard III, kte­rý skli­dil, obzvláš­tě díky své­mu ino­vá­tor­ské­mu poje­tí, obrov­ský úspěch. Dále pokra­čo­val fil­mem Bohové a mon­stra (1998), kde si zahrál slav­né­ho reži­sé­ra Jamese Wheala, kte­rý reží­ro­val ve 30. letech zná­mé­ho Frankensteina. V tom­to roce, spo­leč­ně i s dal­ším jeho výbor­ným fil­mem Apt Pupil, dostal cel­kem 20 mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní, zahr­nu­jí­cí i nomi­na­ci na Oscara. Na kon­ci 90. let však při­šla nabíd­ka, kte­rá se dala jen těž­ko odmít­nout. Byla to role čaro­dě­je Gandalfa v jed­né z nej­kul­tov­něj­ších fan­ta­sy od J.R.R Tolikena -Pán Prstenů. V ten­to oka­mžik se z Iana, kte­rý se celý život zabý­val natá­če­ním umě­lec­kým fil­mů, sta­la hvězda prv­ní veli­kos­ti. Za roli Gandalfa dostal už svo­jí dru­hou Oscarovou nomi­na­ci Netrvalo dlou­ho a i dal­ší před­ní ame­rič­tí reži­sé­ři zača­li Iana na sta­rá kole­na pěk­ně uhá­nět. Po Pánovi prs­te­nů se obje­vil v dal­ší tri­lo­gii, ten­to­krá­te však z troš­ku jiné­ho pro­stře­dí. Akční sci-fi X-men ‚s rolí neú­stup­né­ho mutan­ta Magneta , ho po vynes­lo opět o kou­sek výše i mezi sfé­ry divá­ků, kte­ří hlta­jí Sci-fi o sto šest.. Jeho posled­ním trhá­kem byla letos v kinech uve­de­ná adap­ta­ce jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších best­selle­rů sou­čas­né doby- Šifra mis­tra Leonarda, kde ztvár­nil vyso­ko­škol­ské­ho pro­fe­so­ra  sira Tiebinga.
Kromě výbor­né Ianovi kari­é­ry, kte­rá ješ­tě zda­le­ka není u kon­ce (ba nao­pak) se Ian McKellen pro­sla­vil také svým spo­le­čen­ským posta­ve­ním. V roce 1988 se při­znal při jed­nom vysí­lá­ní rádia BBC ke své homose­xu­ál­ní ori­en­ta­ci v sou­vis­los­ti s deba­tou o ome­zo­vá­ní práv této men­ši­ny brit­skou vlá­dou. Od této chví­le se stal aktiv­ním čle­nem hnu­tí, kte­ré usi­lo­va­lo o zlep­še­ní posta­ve­ní homose­xu­á­lů v brit­ské spo­leč­nos­ti. Stal se také zakla­da­te­lem sdru­že­ní Stonewall, kte­ré má za úkol chrá­nit soci­ál­ní rov­no­práv­nost. Během natá­če­ní Pána prs­te­nů si Ian mimo jiné prý našel i nové­ho pří­te­le, se kte­rým hod­lá uzavřít regis­tro­va­né part­ner­ství.
Život Iana McKellena je spjat s bojem za „lep­ší život“. Ať už se podí­vá­me na jeho dět­ství, kde bojo­val během vál­ky o holý život, na jeho kari­é­ru, kde bojo­val o solid­ní posta­ve­ní či na jeho osob­ní život, kde den co den boju­je ve spo­leč­nos­ti za svá prá­va jakož­to homose­xu­ál. Dokonce i na plát­ně bojoval...ať už jako čaro­děj Gandalf pro­ti tem­ným silám, jako Magneto pro­ti nechá­pa­jí­cí spo­leč­nos­ti nebo jako bláz­ni­vý Tiebing, kte­rý obě­to­val svůj život boji za prav­du o Svatém Grálu. Do kaž­dé své role dal část své osob­nos­ti.
A chce­te vědět, kde dál může­te Iana v dohled­né době vidět ? Kromě jeho diva­del­ní­ho půso­be­ní v zno­vu zin­sce­no­va­ném Králi Learovy v Courtyard Theatre – Stratford se na něj může­me těšit ve fil­mu Flushed away. V tom­to ani­mo­va­ném sním­ku o živo­tě pou­lič­ních krys pro­půj­čí jed­no­mu z hlav­ních hrdi­nů Ian MkKellen svůj hlas.
Co říci závě­rem ? Jen málo­kte­rý herec se může chlu­bit tím, jak vel­ký kari­é­ro­vý skok udě­lal. Z ne pří­liš výraz­né­ho leč vel­kým talen­tem nada­né­ho her­ce se na sta­rá kole­na sta­la super­star, jehož popu­la­ri­ta se dá srov­nat s Bradem Pittem, Orlandem Bloomem či Johny Deppem. A jak je vidět, jeho pokro­či­lý věk (67 let) ho nikterak nebrz­dí. Do kaž­dé role vklá­dá tolik ener­gie, jako by mu bylo málo přes dva­cet. Ne nadar­mo se o něm tedy pro­hla­šu­je že je ztě­les­ně­ním mla­dé­ho stá­ří.

Kompletní fil­mo­gra­fie :

2006 Flushed away
2006 X-men 3 : Poslední vzdor
2006 Šifra mis­tra Leonarda
2006 Saint of 9-11
2006 Neverwas
2005 Asylum
2005 Sprung! The magic roun­d­bout
2003 Emile - Emile
2003 Pán prs­te­nů: Návrat krá­le /The Lord of the Rings: The Return of the King/
- Gandalf
2003 X - Men 2 /X-Men 2/ - Magneto/Erik Magnus Lehnsherr
2002 The Making of „The Lord of the Rings“ (video) - sám sebe/Gandalf Šedý/Gandalf
Bílý
2002 Making the Movie (TV) - sám sebe
2002 Pán prs­te­nů 2 - Dvě věže /The Lord of the Rings: The Two Towers/ (2002)
- Gandalf
2002 The Lord of the Rings: The Two Towers (počí­ta­čo­vá hra, hlas) - Gandalf
2002 Lord of the Piercing (TV) - Gandalf
2002 The 74th Annual Academy Awards (TV) - sám sebe
2002 8th Annual Screen Actors Guild Awards (TV) - sám sebe
2002 The Orange British Academy Film Awards (TV) - sám sebe
2002 Judi Dench: A BAFTA Tribute (TV) - sám sebe
2001 Pán prs­te­nů 1 - Společenstvo prs­te­nu /The Lord of the Rings: The Fellowship
of the Ring/ - Gandalf
2001 A Passage to Middle-earth: Making of Lord of the Rings (TV) - sám sebe
2001 Quest for the Ring (TV) - sám sebe/Gandalf
2000 Now You See Him: The Invisible Man Revealed! (video) - sám sebe
2000 William Shakespeare - Richard III
2000 X-Men /X-Men/ - Magneto/Erik Magnus Lehnsherr
2000 Cirque du Soleil: Journey of Man (hlas) - vypra­věč
1999 The World of Gods and Monsters: A Journey with James Whale (video) - sám
sebe
1999 David Copperfield (TV) - Creakle
1998 Nadaný žák /Apt Pupil/ - Kurt Dussander
1998 Bohové a zrů­dy /Gods and Monsters/ - James Whale
1997 Great Composers (TV seri­ál, hlas) - Pyotyr Ilyich Tchaikovsky
1997 Zrozeni z moře /Swept from the Sea/ - Dr. James Kennedy
1997 A Bit of Scarlet - vypra­věč
1997 Bent - Uncle Freddie
1996 An Evening with Lily Savage (TV) - sám sebe
1996 Rasputin /Rasputin/ (TV) - car Mikuláą II
1995 Čas smy­sl­nos­ti /Restoration/ - Will Gates
1995 Richard III /Richard III/ (hlav­ní pro­du­cent, scé­nář) - Richard, vévo­da
z Gloucester/vypravěč
1995 Jack a Sarah /Jack and Sarah/ - William
1995 Thin Ice - sám sebe
1995 Farma Cold Comfort /Cold Comfort Farm/ (TV) - Amos Starkadder
1994 To Die for (hlas) - vypra­věč
1994 The Shadow - Dr. Reinhardt Lane
1994 Princezna /I’ll Do Anything/ - John Earl McAlpine
1993 Šest stup­ňů odlou­če­ní /Six Degrees of Separation/ - Geoffrey
1993 A kape­la hrá­la dál /And the Band Played On/ (TV) - Bill Kraus
1993 Malá pis­tol­ni­ce Joe /The Ballad of Little Jo/ - Percy Corcoran
1993 Last Action Hero - Death
1993 Tales of the City (TV mini­se­ri­ál) - Archibald Anson Gidde
1991 Pet Shop Boys: Videography (video)
1989 Countdown to War (TV) - Adolf Hitler
1989 Scandal - John Profumo
1988 Větrné mlý­ny bohů /Windmills of the Gods/ (TV) - Chairman
1986 Walter and June - Walter
1985 Zina - Kronfeld
1985 Plenty - Sir Andrew Charleson
1984 Playing Shakespeare (TV mini­se­ri­ál) - sám sebe
1983 The Keep - Dr. Theodore Cuza
1982 Dying Day (TV) - Antony Skipling
1982 The Scarlet Pimpernel (TV) - Chauvelin
1982 Ian McKellen: Acting Shakespeare (TV) - sám sebe
1981 Priest of Love - D. H. Lawrence
1979 Amud Ha’Esh (TV mini­se­ri­ál) - vypra­věč
1979 Macbeth (TV) - Macbeth
1973 The Recruiting Officer (TV) - kapi­tán Plume
1972 Hamlet (TV) - Hamlet
1972 Hedda Gabler (TV) - George Tesman
1970 Edward II (TV) - král Edward
1970 The Tragedy of King Richard II (TV) - Richard II
1970 Ross (TV) - T.E. Lawrence
1970 Keats (TV) - John Keats
1969 The Promise - Leonidik
1969 Alfred the Great - Roger
1969 A Touch of Love - George Matthews
1968 Hay Fever (TV) - Simon Bliss
1966 David Copperfield (TV seri­ál) - David Copperfield (epi­zo­dy 5-13)
1965 Sunday Out of Season (TV) - Victor Leech
1965 The Trial and Torture of Sir John Rampayne (TV)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85628 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56252 KB. | 26.05.2022 - 06:28:56