I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení

img a296364 w1995 t1507463642V sou­čas­né době je vel­mi roz­ší­řen a u spous­ty zaměst­nan­ců oblí­be­ný výkon prá­ce z domo­va, tedy home offi­ce. Ne kaž­dý zaměst­na­va­tel toto umož­ňu­je, ale kdo má tako­vou mož­nost, pak je jis­tě rád. Z této výho­dy se však lehce může stát nevý­ho­da. Člověk, kte­rý den­ně do prá­ce dochá­zí mimo byd­liš­tě, doká­že zře­tel­ně odli­šit své pra­cov­ní a sou­kro­mé pro­stře­dí. Je u něj jas­né, že když je v prá­ci, musí samo­zřej­mě pra­co­vat.
zápisky z pc
Lidé, pra­cu­jí­cí z domu mohou mít ten­den­ci k niž­ší­mu pra­cov­ní­mu výko­nu, ane­bo se jim časem tato prá­ce zne­lí­bí, jeli­kož neod­dě­lí dosta­teč­ně své sou­kro­mí a pra­cov­ní povin­nos­ti. Spousta lidí, kte­ří pra­cu­jí z domu tvr­dí, že je pro ně důle­ži­té pohod­lí, ovšem někte­ří, když mají dovo­le­nou, musí nut­ně vyces­to­vat pryč z domu, jeli­kož si i ve vol­ném čase při­pa­da­jí jako v prá­ci.
Situaci lze v obou pří­pa­dech řešit vhod­ně vyba­ve­nou kan­ce­lá­ří. V prvé řadě by to měl být pro­stor, kte­rý bude slou­žit sku­teč­ně jen pro pra­cov­ní čin­nost. Kdo má rodin­ný dům a u něj napří­klad garáž, kde by se dala zre­kon­stru­o­vat míst­nost pro úče­ly kan­ce­lá­ře, pak je to mož­ná to neji­de­ál­něj­ší řeše­ní. Oddělí se tím obyt­ný a pra­cov­ní pro­stor. Kdo tuto mož­nost nemá, měl by mít ale­spoň svůj pokoj či kout, v němž bude vyko­ná­vat prá­ci a více do něj nemu­sí vstou­pit.
Co by měla správ­ně vyba­ve­ná kan­ce­lář obsa­ho­vat:
Možná to bude něko­mu při­pa­dat tri­vi­ál­ní, je to pře­ci jas­né, stůl, židle, počí­tač… Ano, základ­ní vyba­ve­ní, ovšem při prá­ci z domu se mnoh­dy uchy­lu­je­me k tomu, že se spo­ko­jí­me s tím, co už doslou­ži­lo, tak­že napří­klad kan­ce­lář­ská židle z dět­ské­ho poko­je, nebo sta­rý jídel­ní stůl a vyřa­ze­ná kni­hov­nič­ka. Ani jed­no není vhod­né. Je potře­ba si uvě­do­mit, kolik času den­ně při prá­ci strá­ví­me. Židle by tedy měla být alfou a omegou pro ty, jež pra­cu­jí za počí­ta­čem, měla by být kva­lit­ní, pev­ná, polo­ho­va­tel­ná, tvo­řit pev­nou a správ­nou opo­ru pro namá­ha­ná záda a hlav­ně pro své­ho uži­va­te­le musí být poho­dl­ná.
dvě židle u stolu
Na výběr je spous­ta židlí růz­ně ergo­no­mic­ky a mate­ri­á­lo­vě řeše­ných, je potře­ba si ji vyzkou­šet a cítit se v ní dob­ře. Stůl a dal­ší náby­tek by měl odpo­ví­dat poža­dav­kům jed­not­liv­ce a typu prá­ce, někdo potře­bu­je ulo­žit vytiš­tě­né doku­men­ty, něko­mu sta­čí pou­ze počí­tač. Vhodné však je, aby veš­ke­rý náby­tek spo­lu kore­spon­do­val, byl tedy jak prak­tic­ký, tak efekt­ní na pohled. Doplňky a ostat­ní věci je již mož­né řešit dle své­ho vku­su a potře­by. Je však důle­ži­té stá­le neza­po­mí­nat na to, že ač jsme doma, tak v prá­ci, kte­rá nás baví a zejmé­na živí, pro­to by se nemě­la stát neob­lí­be­nou ruti­nou a nut­nos­tí.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,80102 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46914 KB. | 23.01.2021 - 17:58:24