Kritiky.cz > Pro domov > I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!

I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!

img a316392 w1682 t1527365337

Dostat od ban­ky hypo­té­ku na cha­tu není úpl­ně jed­no­du­ché, stej­ně jako zís­kat hypo­té­ku na byt či dům. Každá hypo­té­ka má svá úska­lí a kaž­dý typ úvě­ru je v něčem spe­ci­fic­ký. Konkrétně u hypo­té­ky na chat­ku může být pro­blém v cel­ko­vé hod­no­tě nemo­vi­tost. Samozřejmě může­te poří­dit cha­lu­pu v hod­no­tě něko­li­ka mili­o­nů korun, ale také může­te najít vhod­nou chat­ku prá­vě pro úče­ly prázd­ni­no­vé­ho odpo­čin­ku tře­ba za sto pade­sát tisíc korun.
chata u jezera.jpg

Pokud si mys­lí­te, že čím méně, tím lépe pro vaši hypo­té­ku, není tmu tak úpl­ně. Jde totiž také o to, jaký spod­ní limit má ban­ka prá­vě pro posky­to­vá­ní hypo­teč­ních úvě­rů na rekre­ač­ní objek­ty. Některé ban­ky mají limit na hod­no­tě dvě stě tisíc korun napří­klad, a tak potom kou­pi chat­ky za sto pade­sát tisíc musí­te vyře­šit napří­klad spo­tře­bi­tel­ským úvě­rem.

Pokud však toto není váš pří­pad, jaké pod­mín­ky musí cha­ta spl­ňo­vat, aby vám na ni ban­ka moh­la dát hypo­té­ku?

1.    Číslo popis­né (může být i evi­denč­ní čís­lo – slou­ží k ozna­če­ní rekre­ač­ní­ho objek­tu)

2.    Majitel pozem­ku i cha­ty je ten­týž (nelze vzít hypo­té­ku na objekt, kte­rý sto­jí na pro­na­ja­tém pozem­ku)

3.    Má při­po­je­ní k elek­tri­ce i k vodě

4.    Není pro­blém se k nemo­vi­tos­ti dostat (napří­klad pokud by pří­stu­po­vá ces­ta ved­la přes poze­mek jiné­ho vlast­ní­ka prav­dě­po­dob­ně vám hypo­té­ku neod­klepnou)

5.    Má odpo­ví­da­jí­cí vyba­ve­ní (vyba­ve­ní je urče­no k byd­le­ní)

6.      Žadateli je 18 a více let, má dosta­teč­né pří­jmy, není předlu­že­ní atd..

 

Jestliže chce­te mít oprav­du vel­kou šan­ci na zís­ká­ní úvě­ru prá­vě za úče­lem poří­ze­ní cha­ty, je potře­ba najít oprav­du per­spek­tiv­ní cha­tu. Pokud poří­dí­te cha­tu, kte­rá v budouc­nu bude mít prav­dě­po­dob­ně ješ­tě vět­ší cenu než nyní, dá se před­po­klá­dat, že pokud s ní bude­te i ručit, což je vždy lep­ší, než ručit vlast­ním byd­le­ním, ban­ka bude urči­tě hypo­teč­ní­mu úvě­ru ote­vře­něj­ší.
věnec na okně.jpg

Jak by tedy měla cha­ta vypa­dat?

·         Nemovitost v zacho­va­lém sta­vu

·         Nemovitost po rekon­struk­ci

·         Nehrozí žád­né poško­ze­ní při bouř­ce

·         Dojezdová vzdá­le­nost vět­ší­mu měs­tu

·         Leží v oblas­ti atrak­tiv­ních míst – turis­ti­ka, památ­ky, měs­to

 

Normal
0

21

fal­se
fal­se
fal­se

CS
X-NONE
X-NONE

<w_lsdexception Locked=„false“ Priority=„66“ Name=“

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,76225 s | počet dotazů: 203 | paměť: 52216 KB. | 10.05.2021 - 06:56:23
X