Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hvězdy na cestě - „Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.“

Hvězdy na cestě - „Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.“

0062620368 A101B0N13884 V
0062620368 A101B0N13884 V

Máte rádi romá­ny Karin Krajčo Babinské? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh, na kte­rý bude­te ješ­tě dlou­ho vzpo­mí­nat? Máte jedi­neč­nou mož­nost se začíst do novin­ky vyda­va­tel­ství CPress s názvem Hvězdy na ces­tě. 

Vanda, úspěš­ná spi­so­va­tel­ka se na Krétě setká­vá se svým otcem Igorem, kte­rý se živí jako herec. O svou dce­ru celý život neje­vil zájem. Prožijí spo­lu něko­lik dní, v nichž k sobě hle­da­jí a vzá­jem­ně nachá­ze­jí ces­tu. Prožívají též mno­ho vypja­tých situ­a­cí, ty jim pomo­hou dojít k odpuš­tě­ní. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Dokáže Vanda změ­nit svůj život k lep­ší­mu díky své­mu otci? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Příběh o lás­ce, vině a odpuš­tě­ní vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi tak jako mě.

Na prv­ní pohled se ten­to pří­běh může zdát jako veli­ce jed­no­du­chý, ale opak je prav­dou. Spletitost vzta­hů, nevy­řče­ná slo­va, tragé­die, kte­rá změ­ni­la něko­li­ka lidem život k nepo­zná­ní ve vás bude  dlou­ho dozní­vat. Nesmírně si vážím toho, že jsem měla mož­nost si ten­to román pře­číst, jeli­kož jsem už dlou­ho nečet­la tak sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh. Musím říci, že se mně moc líbil. Karin Krajčo Babinskou mám moc ráda, ale ješ­tě jsem od ní nic nečet­la. Román Hvězdy na ces­tě byl můj prv­ní a roz­hod­ně si pře­čtu její dal­ší romá­ny. Čtení jsem si uží­va­la od začát­ku až do kon­ce. Chvílemi jsem ani nedý­cha­la a vní­ma­la kaž­dé pís­men­ko děje romá­nu.

Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi Karin Krajčo Babinskou, její romá­ny, také těm, co mají rádi Krétu a její nád­her­nou pří­ro­du.

Kniha má 304 stran, cel­kem 36 kapi­tol a čte se veli­ce dob­ře. Je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, má zají­ma­vou záplet­ku. Obálka kni­ha je celá mod­rá. Má na sobě malou pla­chet­ni­ci a spous­ty drob­ných vlnek. Evokuje ve mně dale­kou ces­tu, odpuš­tě­ní, daleký cíl.

Příběh o lás­ce, vině a odpuš­tě­ní vás roz­hod­ně nechá chlad­ný­mi.

Několik slov u autor­ce:

Karin Krajčo Babinská vystu­do­va­la na FAMU obor fil­mo­vá a tele­viz­ní režie. Po ško­le se řadu let živi­la natá­če­ním reklam­ních spo­tů. Natočila dva celo­ve­čer­ní fil­my – Pusinky (2007) a Křídla Vánoc (2014). Režírovala nej­ú­spěš­něj­ší kli­py kape­ly Kryštof (Ty a já, Zůstaň tu se mnou, Šňůry) a také jejich vel­ké kon­cert­ní show, včet­ně té nej­vět­ší na Strahově pro 70 tisíc fanouš­ků. Se svým man­že­lem Richardem Krajčem žije v Praze. V domě plném kytar, koček a psů vycho­vá­va­jí tři děti. V roce 2016 zalo­ži­la hoj­ně navště­vo­va­ný blog Kecy, kecy, kecič­ky. O rok poz­dě­ji vyšla stej­no­jmen­ná kni­ha a Karin se sta­la úspěš­nou spi­so­va­tel­kou. V roce 2018 potě­ši­la čte­ná­ře romá­nem Za sny.

  • Autor: Karin Krajčo Babinská
  • Žánr: čte­ní pro ženy
  • Vydáno: 2020,  Nakladatelství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 304
  • Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem s lami­no­va­ným pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-264-3298-2

Foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82692 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56706 KB. | 02.07.2022 - 16:05:10