Hvězdné války – příběh jednoho kultu

image0026

„Star Wars“, jeden z těch mála poj­mů, o kte­rém by se dalo říct, že ho zná oprav­du snad celý sou­čas­ný glo­ba­li­zo­va­ný svět. Jistě, mož­ná je pří­mo vylo­že­ně nezná­te, neví­te ani o čem vlast­ně jsou, nebo k nim tře­ba cítí­te i zášť, ale urči­tě jste někdy sly­še­li něco o svě­tel­ných mečích či moc­né Síle, a urči­tě jste už někdy zaslech­li ten sípa­vý zvuk, linou­cí se z chláp­ka v čer­ném pláš­ti a s hla­vou jako špat­ně sli­so­va­ná piv­ní ple­chov­ka. Star Wars je pros­tě mezi­ná­rod­ní pojem, je to jazyk, kte­rým se domlu­ví i v jiných ohle­dech napros­to cizí lidé, je to úpl­ně jiný vesmír, do kte­ré­ho se spous­ta z nás ráda vra­cí, ale proč? Proč je kolem toho tako­vý poprask? Co je na tom všem tak zvlášt­ní­ho?

Chceme-li se zabý­vat něčím tak epic­kým a  roz­sáh­lým jako Hvězdné vál­ky, což ony beze­spo­ru jsou, musí­me se podí­vat úpl­ně na začá­tek, do roku 1973.

A tam stál teh­dy devě­ta­dva­ce­ti­le­tý George Walton Lucas, dnes pro někte­ré bůh, pro jiné blá­zen, hlav­ně ale jed­na z nej­vět­ších ikon science ficti­on a  svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie vůbec. To všech­no mělo ale ješ­tě při­jít. Před těmi­to více než tři­ce­ti lety byl Lucas pou­ze jeden z mno­ha těch men­ších reži­sé­rů sna­ží­cích se zre­a­li­zo­vat svou vizi. A tu George viděl ve svém  inter­ga­lak­tic­kém náčr­tu s názvem „Příběh Mace Windu“. Už z toho­to pra­pů­vod­ní­ho nákre­su budou­cí­ho veli­ce pro­pra­co­va­né­ho svě­ta byl znát sil­ný důraz na vlast­ní myto­lo­gii. Z toho důvo­du se pro potře­by jed­no­ho samo­stat­né­ho fil­mu hod­ně věcí pozmě­ni­lo, a od někte­rých se dokon­ce úpl­ně upus­ti­lo, ale to jen pro­to, aby se v násle­du­jí­cích letech moh­ly zno­vu plně vyu­žít.


Samotný prů­běh natá­če­ní fil­mu (kte­rý byl z  původ­ní­ho „Příběhu Mace Windu“ pře­jme­no­ván na „Hvězdné vál­ky“ -tedy Star Wars-) není zase tak pod­stat­ný, jako výsle­dek. Možná by se ale hodi­lo ale­spoň podotknout, jaké napří­klad během natá­če­ní pro­ží­val Lucas depre­se, a to hlav­ně kvů­li sni­žo­vá­ní roz­počtu a nedů­vě­ře pře­váž­ně brit­ské­ho štá­bu, ze kte­ré­ho mu byla opo­rou jedi­ná zná­má tvář fil­mu, teh­dej­ší fil­mo­vá i  diva­del­ní hvězda, herec Alec Guinness. Jeho víra v pro­jekt se mu nako­nec vypla­ti­la, jeli­kož jeho dvě pro­cen­ta ze zis­ku, na kte­rých se s Georgem domlu­vil, pro něj jed­nou budou zna­me­nat zla­tý důl. Podobně chyt­rý tah udě­lal i  samot­ný Lucas, když si zajis­til pří­jmy ze všech reklam­ních před­mě­tů k fil­mu, což mu stu­dio ochot­ně schvá­li­lo. Kdo taky mohl tušit, co má v násle­du­jí­cích letech nastat.

Hvězdné vál­ky měly pre­mi­é­ru 25. květ­na 1977 a k pře­kva­pe­ní všech se sta­ly bez­kon­ku­renč­ním hitem. A tady začí­ná to, o čem to celé je. Postupem času se ze sto­vek fanouš­ků sta­ly tisí­ce a nako­nec i mili­ó­ny. Kolik musel, a musí dodnes Lucas vydě­lá­vat na všech těch blbůst­kách oko­lo (figur­ky, kar­ty, mas­ky, poz­dě­ji kni­hy, komiksy, počí­ta­čo­vé hry a pros­tě všech­no, na co si jen vzpo­me­ne­te) se ani nedá před­sta­vit. Amerika šíle­la. Tato mánie by se v pod­sta­tě dala srov­nat s o dva­cet let star­ším úspě­chem kniž­ní tri­lo­gie Pán prs­te­nů (kte­rou se nechal Lucas para­dox­ně do jis­té míry inspi­ro­vat). Lidé náh­le měli zase kam utéct a kde snít. Ten tři­ce­ti­le­tý chlá­pek z Kalifornie jim při­ne­sl něco úžas­né­ho, revo­luč­ní­ho, ale co na tom vlast­ně tak „revo­luč­ní­ho“ bylo?


Je cel­kem zby­teč­né nějak podrob­ně­ji tu roz­ví­jet pří­běh fil­mo­vých Hvězdných válek. Pro ty, co je zna­jí by to bylo zby­teč­né čte­ní, a ty co ne by to zase moh­lo mým špat­ným podá­ním odra­dit. Na roz­díl od dneška (viz. tři odstav­ce dolů) to na začát­ku vel­ké pou­ti Star Wars nemu­sel být ani tak pří­běh, co všech­ny fas­ci­no­va­lo. Ten vlast­ně ani nijak zvlášť neod­bo­ču­je z napří­klad již zmí­ně­né fan­ta­sy, stře­do­vě­ké lite­ra­tu­ry, či dokon­ce pohád­ky. „Za sed­me­ro řeka­mi a sed­me­ro hora­mi“ vystří­da­lo „Kdysi dáv­no v jed­né pře­da­le­ké Galaxii“ a v pod­sta­tě tu sle­du­je­me pří­běh mla­dé­ho far­má­ře Luka Skywalkera, kte­rý se vydá­vá napříč vesmí­rem, aby za pomo­ci staré­ho men­to­ra ovlá­da­jí­cí magic­kou Sílu a  sar­kas­tic­ké­ho mezihvězd­né­ho cow­boye zachrá­nil krás­nou prin­cez­nu a utkal se s  tem­ným rytí­řem (děj záměr­ně uvá­dím pře­hna­ně, až iro­nic­ky, jed­no­du­še, tak­že se oprav­du nenech­te odra­dit!).


Ne, Lucasovou hlav­ní zbra­ní byla beze­spo­ru for­ma. Jistě, pro vyzna­va­če sci-fi tu byl sta­rý dob­rý Star Trek, ale tam se ke všem těm cizím svě­tům při­stu­po­va­lo jak­si z „naše­ho“ úhlu pohle­du, tzn. z pohle­du lid­ské posád­ky, kte­rá s úža­sem sle­du­je všech­ny ty nové kul­tu­ry a rasy, ale pří­běh Hvězdných válek se ode­hrá­vá v úpl­ně jiném čase a Galaxii, kde jsou všech­ny ty tech­no­lo­gie a vesmír­né potvo­ry na den­ním pořád­ku, z čehož navíc vyplý­vá, že napros­to všich­ni, včet­ně hlav­ních hrdi­nů, jsou mimo­zemš­ťa­né. A to byl pod­le mě ten základ­ní impulz ke vzni­ku této pozo­ru­hod­né mánie. A ano, jis­tě.... ješ­tě tu jsou ty per­fekt­ní vesmír­né bitvy. 🙂


Po tom­to neče­ka­ném úspě­chu Hvězdných válek násle­do­val zce­la logic­ký krok: nato­čit pokra­čo­vá­ní. Během násle­du­jí­cích šes­ti let se nato­či­ly cel­kem dvě, Impérium vra­cí úder a Návrat Jediho. U těch­to fil­mů zane­chal Lucas reži­sér­skou žid­lič­ku vol­nou, aby se mohl plně věno­vat scé­ná­ři. A že se sna­žil. To, co původ­ně vypa­da­lo jako samo­stat­ný uza­vře­ný pří­běh bylo náh­le sou­čás­tí pev­ně sjed­no­ce­né tri­lo­gie. A sku­teč­ně, všech­ny díly byly na stej­né kva­li­ta­tiv­ní úrov­ni, což celé tri­lo­gii dodá­va­lo vizáž oprav­du pev­né­ho cel­ku. A myto­lo­gie se zase roz­ví­je­la dál, nové svě­ty, nové posta­vy, ale i  pro­pra­co­vá­vá­ní postav stá­va­jí­cích. V prů­bě­hu tri­lo­gie se z  mla­dé­ho nezku­še­né­ho Skywalkera stá­vá ostří­le­ný bojov­ník pro­ti dik­tá­tor­ské­mu Impériu, navíc vstu­pu­je do pra­staré­ho řádu rytí­řů Jedi, aby mohl odha­lit tajem­ství moc­né (již zmí­ně­né) Síly a obdr­žet tra­dič­ní jedij­skou zbraň, (již zmí­ně­ný) svě­tel­ný meč. Již jsem tu zmí­nil také hlav­ní­ho zápo­rá­ka tri­lo­gie (i když při  hlub­ším bádá­ní by se o tom­to ozna­če­ní moh­lo dlou­ze špe­ku­lo­vat :), ali­as Darth Vadera, kte­rý jis­tě, i při tom nej­hrub­ším nastí­ně­ní děje, roz­hod­ně sto­jí za zmín­ku. Jeho sípa­vý dech, tem­nou uni­for­mu, hrů­zostraš­ný hlas a ten­den­ce pořád něko­ho škr­tit pou­hou myš­len­kou si zami­lo­va­ly mili­o­ny lidí na svě­tě. V nesčet­ném množ­ství anket a sou­tě­ží o  nej­lep­ší fil­mo­vé zlo­du­chy vždy oku­po­val prv­ní mís­ta, a navíc je to ve fil­mo­vé his­to­rii jis­tě také padouch nej­ne­o­by­čej­něj­ší a při  sle­do­vá­ní tri­lo­gie Star Wars jis­tě brzy zjis­tí­te, že stej­ně jako má od své­ho pro­ti­kla­du, hlav­ní­ho kla­ďa­se Skywalkera dale­ko, tak k němu má i blíz­ko.


Před tře­mi odstav­ci jsem vás odká­zal sem s otáz­kou, jaký je roz­díl mezi chá­pá­ním „sta­rých“ Hvězdných válek v minu­los­ti a dnes. Proto se teď pře­ne­se­me do obdo­bí mezi lety 1983 (Návrat Jediho) až 1999 (Skrytá hroz­ba), kdy nastá­vá asi nej­vět­ší tak­zva­ná „okur­ko­vá sezó­na“. Po  uve­de­ní Návratu Jediho Lucas pro­hla­šu­je, že plá­nu­je nato­čit „nové“ Hvězdné vál­ky, dějo­vě před­chá­ze­jí­cí těm „sta­rým“, ale až na to bude dost vyspě­lá počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie, načež se uza­ví­rá do své­ho krá­lov­ství, spo­leč­nos­ti Lucasfilms, kte­rá se brzy pro­pra­cu­je k nej­lep­ším zpra­co­va­te­lům fil­mo­vých tri­ků (ILM) či fil­mo­vé hud­by a zvu­ku (Skywalker Sound). Sám Lucas pak spo­lu­pra­cu­je hlav­ně s uzná­va­ným reži­sé­rem a  pří­te­lem Stevenem Spielbergem, se kte­rým dá napří­klad vznik­nout dal­ší legen­dár­ní fil­mo­vé tri­lo­gii, a sice pří­bě­hům o  odváž­ném arche­o­lo­go­vi Indiana Jonesovi, ale o tom snad zase někdy jin­dy. 🙂 Teď zpát­ky k Hvězdným vál­kám.


Jestliže byl prv­ní film z roku 1977 pou­hé myto­lo­gic­ké semín­ko, kte­ré­mu pak daly vyrůst násle­du­jí­cí dva fil­my, tak podob­ným semín­kem by se dala nazvat  celá původ­ní tri­lo­gie, na kte­ré pak v  obdo­bí, kdy se pros­tě nic nedě­lo, nava­zo­va­ly dal­ší a dal­ší pro­jek­ty. Tak začal vzni­kat oprav­du slo­ži­tý a pro­pra­co­va­ný vesmír Star Wars, kte­rý se však od těch ostat­ních lišil. Zatímco kvan­ti­ta­tiv­ně se blí­žil pro­lí­na­jí­cím se svě­tům např. Vetřelce, Predátora nebo Terminátora, kva­li­ta­tiv­ně se veli­ce podo­bal svě­tu J. R. R. Tolkiena a jeho již zmí­ně­né­ho Pána prs­te­nů. Dějiny Středozemě totiž vymýš­lel Tolkien prak­tic­ky sám a pro­to si sice žád­né udá­los­ti nebo leto­poč­ty nemoh­ly odpo­ro­vat, ale v  porov­ná­ní s jiný­mi svě­ty ten jeho nebyl tak roz­sáh­lý. Naopak Vetřelčí, Predátoří a Terminátoří uni­ver­sa byla sice roz­sáh­lá, ale pro­to­že neby­la pod dosta­teč­nou kon­t­ro­lou, navzá­jem se vylu­čo­va­la (vzpo­meň­me napří­klad na bizard­ní komiks Alien vs. Predator vs. Terminator, ve kte­rém se hlav­ní hrdin­ka Vetřelčí quad­ri­lo­gie muse­la spo­jit s Predátory, aby spo­leč­ně zabrá­ni­li vzni­ku nové­mu dru­hu Terminátorů s Vetřelčí krví -uff). Ne, tohle Lucas nemohl dopus­tit. Mezi kaž­dý­mi díly, ale hlav­ně mezi onou pro­pas­tí mezi sta­rou a novou tri­lo­gií, vzni­ka­ly tuc­ty komik­sů, knih a her, ale všech­no to muse­lo per­fekt­ně paso­vat a nic se nesmě­lo vyvra­cet. A uvnitř toho­to vše­ho, této „omáč­ky“, kra­lo­va­ly původ­ní tři fil­my, na kte­ré najed­nou nava­zo­va­lo straš­ně moc dal­ších tvůr­ců, což tedy zna­me­ná nejen, že Hvězdné vál­ky byly pod­ně­tem pro tvo­ři­vost tisí­ců jedin­ců, ale hlav­ně (koneč­ně se k tomu dostá­vám) byly původ­ní fil­my náh­le chá­pá­ny úpl­ně jinak. Každý záběr náh­le na něco odka­zo­val, kaž­dý tvor měl náh­le jmé­no, svou oso­bi­tou kul­tu­ru a domov­skou pla­ne­tu, kaž­dá stí­hač­ka byla od něja­ké spo­leč­nos­ti, kaž­dá dějo­vá pro­past byla vypl­ně­na desít­ka­mi dal­ších pří­bě­hů...... a tak se postu­pem času sta­lo, že původ­ní tři fil­my ze svě­ta Hvězdných válek pře­sta­ly být fil­my, ale sta­ly se z nich kle­no­ty. Ale ne díky Georgi Lucasovi. To díky jeho fanouškům.


Ano, sym­bi­ó­za je to jis­tě pozo­ru­hod­ná, ale o její důle­ži­tos­ti si kaž­dý utvoř­te názor sami. My teď jde­me dál a to do roku 1997, kdy tri­lo­gie Star Wars vychá­zí ve spe­ci­ál­ní edi­ci na VHS, s mno­hem vybrou­še­něj­ším obra­zem a zvu­kem, nový­mi scé­na­mi, ale hlav­ně se zdo­ko­na­le­ný­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty. Z  prv­ních Hvězdných válek se tak sta­ly „Hvězdné vál­ky: Epizoda IV – Nová nadě­je“ a Impérium vra­cí úder a Návrat Jediho tak logic­ky obdr­že­li štít­ky s titu­ly epi­zo­da V a VI. Celá upra­ve­ná tri­lo­gie se pak u nás pro­mí­ta­la i v kinech a bylo to his­to­ric­ky popr­vé, co se do naší malé zemič­ky dosta­la (vlast­ně kro­mě Nové nadě­je, kte­rá měla u  nás jako jedi­ná pre­mi­é­ru již dří­ve, a sice 25. 7. 1991). Po tom­to remas­te­rin­gu své slav­né tri­lo­gie se tedy může Lucas koneč­ně pus­tit do dal­ších fil­mů.


Star Wars: Epizoda I  – Skrytá hroz­ba (pozor, pro nás už žád­né „Hvězdné vál­ky“ v názvu, pro novou tri­lo­gii vydal Lucas roz­kaz pojem „Star Wars“ nepře­klá­dat, aby tak více zdů­raz­nil jeho... pojmo­vost 🙂 měla pre­mi­é­ru 16. 9. 1999. Před kinosá­ly se tvo­ři­ly stej­né fron­ty jako před více než dva­ce­ti lety, ale už je neza­stu­po­va­lo hej­no pře­váž­ně nad­še­ných stu­den­tů a dítek, nýbrž klid­něj­ší dav čty­ři­cát­ní­ků, kte­ří si svou kri­zi střed­ní­ho věku chtě­jí tro­chu uleh­čit zavzpo­mí­ná­ním na sta­ré dob­ré Star Wars a při té pří­le­ži­tos­ti na ně navyk­nout i své potom­stvo. To se jim ale pře­váž­ně nespl­ni­lo. S dneš­ním, sko­ro již dese­ti­le­tým odstu­pem, je prv­ní díl nové tri­lo­gie sice roz­hod­ně o něčem jiném, než jeho před­chůd­ci, ale není špat­ný. Bohužel, před těmi osmi lety na Lucasovo nové podá­ní svě­ta Hvězdných válek nebyl nikdo při­pra­ven (men­ší per­lič­ka: Lucas do nových Star Wars pro­cpal i posta­vu, jejíž jmé­no hono­si­lo název původ­ní­ho scé­ná­ře, a sice Mace Windu). Protože jest­li se původ­ní tri­lo­gie na prv­ní pohled toči­la hlav­ně oko­lo mla­dé­ho Luka Skywalkera, tri­lo­gie nová (a v glo­bá­le pak vlast­ně celé Hvězdné vál­ky) vyprá­ví život­ní pří­běh Darth Vadera. A jak může­me pocho­pit něko­ho, v kom síd­lí zlo, aniž bychom sle­do­va­li jeho život před­tím, než se stal „zlým“? Výsledkem toho tak Skrytá hroz­ba vyzní­vá tro­chu jako film pro děti a násle­du­jí­cí Star Wars: Epizoda II: Klony úto­čí, jako (s veli­kou dáv­kou nad­sáz­ky) tee­nager­ská roman­ce. Jistě, i tato ver­ze Hvězdných válek si našla nové zástu­py fanouš­ků, ale to nemě­ni­lo nic na pře­váž­ném zkla­má­ní fanouš­ků stá­va­jí­cích. Jak už to tak ale v pří­bě­zích bývá, vše nako­nec dob­ře dopad­ne. V  roce 2005 do kin při­chá­zí posled­ní epi­zo­da fil­mo­vých Hvězdných válek, Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů, kte­rá per­fekt­ně spo­ju­je sta­rou a novou tri­lo­gii, zdán­li­vě dva úpl­ně odliš­né svě­ty, a uspo­ko­ju­je veskr­ze všech­ny fanouš­ky Hvězdných válek.


Co se nám tu tedy zro­di­lo? Prakticky z niče­ho povstal nový svět, legen­da, mýtus, hova­di­na, chcete-li. 🙂 A tak se dostá­vá­me zase na začá­tek, Star Wars je pros­tě pojem, je to kult. Kdyby chtěl Lucas nato­čit dal­ší tri­lo­gii, ať už z jaké­ho­ko­liv obdo­bí, musel by se držet přes­ných měří­tek daných fanouš­ky. Svůj pří­běh by pak nako­nec musel udě­lat pod­le něja­ké kni­hy, či dokon­ce počí­ta­čo­vé hry! Tak sil­né je spo­je­ní s jeho fanouš­ky (a  když už jsme tak u toho, svou šikov­nost, co se dodr­žo­vá­ní dějo­vých linií týče, si bude moct důklad­ně otes­to­vat, jeli­kož se chys­tá vrh­nout na tele­viz­ní seri­ál ze svě­ta Star Wars)...

Pokud tedy Hvězdné vál­ky ješ­tě nezná­te, roz­hod­ně bys­te si je nemě­li nechat ujít. Ať už se strh­ne­te celou jejich myto­lo­gií, nebo si jen zapa­ří­te něja­kou tu PC hru, ten­to svět vás doza­jis­ta vtáh­ne.

May the Force be with you.

  • Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa"25. září 2003 Mumie aneb: "Ničitelé ztraceného Ihmotepa" Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pouze ledajaká mumie, ale je to mumie Egyptského kněze Ihmotepa, který pro svou lásku, hodlal i […] Posted in Spoilery
  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw2. srpna 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw I letošní léto dostává vysokooktanovou akci. I když si série Rychle a zběsile dává menší pauzu, dva oblíbení aktéři posledních několika dílů v podání Jasona Stathama a Dwaynea Johnsona si […] Posted in Filmové recenze
  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání […] Posted in Filmové premiéry
  • TATIANA VILHELMOVÁ4. dubna 2016 TATIANA VILHELMOVÁ Pochází z Prahy. V dětství od deseti do devatenácti let se věnovala baletu a zpěvu v Kühnově dětském sboru a recitaci. Poté byla přijata na Pražskou konzervatoř (obor herectví), kterou […] Posted in Rozhovory
  • Filmové premiéry – 20. 08. 201520. srpna 2015 Filmové premiéry – 20. 08. 2015 Tentokrát jde do kin pět filmů. Dokument,akční retro a tři další. Dárek Simon (Jason Bateman) a Robyn (Rebecca Hall) jsou mladý manželský pár, jehož život se odehrává přesně podle […] Posted in Filmové premiéry
  • Wabi Daněk16. listopadu 2017 Wabi Daněk Wabi Daněk, nebo Stanislav Jan Wabi Daněk (30. ledna 1947 Zlín – 16. listopadu 2017), byl český folkový písničkář a trampský bard. Životopis Civilním povoláním byl řidičem záchranné […] Posted in Profily osob
  • Kenneth Branagh si zahraje britského premiéra Borise Johnsona v pětidílné minisérii This Scepred Isle.24. ledna 2021 Kenneth Branagh si zahraje britského premiéra Borise Johnsona v pětidílné minisérii This Scepred Isle. Kenneth Branagh si zahraje britského premiéra Borise Johnsona v pětidílné minisérii This Scepred Isle. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Filmové premiéry v únoru 20121. února 2012 Filmové premiéry v únoru 2012 02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael objevují nové a nepředvídatelně hluboké city, lidé na celém světě se začínají cítit divně, jako by něco ovlivňovalo jejich […] Posted in Filmové premiéry
  • Miloš Forman14. dubna 2018 Miloš Forman Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman (18. února 1932 Čáslav – 13. dubna 2018), byl režisér, scenárista a herec českého původu, žijící ve Spojených státech amerických. Byl držitelem […] Posted in Profily osob
  • Poklad z půdy – rozhovor s Janem Rosákem5. září 2018 Poklad z půdy – rozhovor s Janem Rosákem Máte rád staré věci kvůli příběhům, nebo protože je to vhodná investice? Jak stárnu, můj vztah ke starým věcem je vřelejší. Asi z kolegiality k ročníku narození, tedy vlastně […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,25711 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46752 KB. | 28.01.2021 - 16:44:00