Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hvězdné Války: Epizoda II - Klony Útočí - So 21. 5. 2005 - Nova 20:00

Hvězdné Války: Epizoda II - Klony Útočí - So 21. 5. 2005 - Nova 20:00

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen na málo­kte­rý film se člo­věk těší tak, že počí­tá kaž­dou minu­tu do jeho pre­mi­é­ry. Jen na málo­kte­rý film se člo­věk těší tak, že si nene­chá ujít žád­ný doku­ment, žád­nou zmín­ku o něm. Jen na málo­kte­rý film se člo­věk těší tak, že si nahrá­vá kaž­dou upou­táv­ku a shá­ní kaž­dý člá­nek. A jed­ně­mi z těch­to fil­mů jsou roz­hod­ně Hvězdné Války. Nejslavnější a nej­lep­ší sci-fi série, kte­rá utvá­ře­la, utvá­ří a bude utvá­řet „tvář“ fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Star Wars jsou něčím, co se nesma­za­tel­ně zapi­su­je do kaž­dé z gene­ra­cí, kte­ré mají tu „čest“ žít na tom­to svě­tě. Úvod troš­ku zavá­ní fana­tis­mem, ale prav­dou je, že nejsem žád­ným skal­ním fanouš­kem Hvězdných Válek. Ano, tyto fil­my mám sku­teč­ně rád, ale oprav­du nejsem ten, kte­rý by měl doma vyle­pe­né pla­ká­ty prin­cez­ny Leii a ani nemám u poste­le polo­že­nou repli­ku svě­tel­né­ho meče. Ovšem exis­tu­je spous­ta těch, kte­ří sku­teč­ně pro­vá­dě­jí to, co jsem popsal v úvo­du. A roz­hod­ně na tom není nic špat­né­ho. Ovšem já na(ne)štěstí nejsem z těch, kte­ří už v pod­sta­tě neroz­li­šu­jí mezi rea­li­tou a sno­vým svě­tem fil­mu. To mi ale nebrá­ní v tom, abych Star Wars, jakož­to fil­mo­vou kla­si­ku a modlu, uzná­val a obdi­vo­val. Jako jeden z mno­ha pova­žu­ji tuto (zatím) pen­ta­lo­gii za jeden z nej­lep­ších pro­jek­tů, kte­ré kdy vznik­ly. Je jis­té, že bych Hvězdných Válek by fil­mo­vý svět nebyl tam kde je a snad by se i utá­pěl v mono­tó­nos­ti a  bez­vý­raz­nos­ti. Ale nemá cenu se zabý­vat tím, co by bylo, kdy­by Star Wars nevznik­ly. Oni totiž jsou a prá­vě nyní máme mož­nost shléd­nout dru­hé (páté) nazva­né Hvězdné Války: Epizoda II – Klony Útočí.

Teď by bylo na mís­tě troš­ku se zmí­nit o pří­bě­hu. Mohl bych napsat, že vám o něm nic neřek­nu, abych vám nezka­zil poži­tek z fil­mu. Ale to už je troš­ku otře­pa­ná frá­ze a dokon­ce to zavá­ní lenos­tí. Jenže já vám sku­teč­ně nic moc o pří­bě­hu neřek­nu, není to způ­so­be­no tím, že bych vám tím zka­zil dojem z fil­mu, to je v pod­sta­tě nemož­né, pro­to­že už nyní vám mohu s  kli­dem říct, že Epizoda II je úchvat­ná. Nejsem ani líný (a to ode mě jen tak neu­sly­ší­te) vám pře­vy­prá­vět, ale­spoň, hlav­ní dějo­vou linii. Ne, prav­dou je, že pří­běh je poměr­ně kom­pli­ko­va­ný a v  tuto chví­li nevím, jak nej­lé­pe vám nastí­nit děj, tak abych vás při­pra­vil na to, co vás čeká, ale zase nepro­zra­dil pří­liš mno­ho. Co mohu říct, že ten­to díl je roz­hod­ně nejakč­něj­ší a urči­tě nej­ro­man­tič­těj­ší z dosa­vad­ních pěti epi­zod. Ano, čte­te dob­ře. Kromě akč­ní slož­ky se dočká­me i něče­ho, na co z Hvězdných Válek nejsme pří­liš zvyklí. Pokud pomi­ne­me vztah Leii a Hana Sola, není ve Star Wars lás­ka pří­liš čas­to pou­ží­va­ným výra­zem. Což je zvlášt­ní, pokud si uvě­do­mí­me, že vel­mi čas­to je sága George Lucase nazý­vá­na pohád­kou. V epi­zo­dě II je vel­ký pro­stor věno­ván vzta­hu mezi býva­lou krá­lov­nou, sou­čas­nou sená­tor­kou pla­ne­ty Naboo, Padme (jejíž krá­sa si roz­hod­ně s při­taž­li­vos­tí prin­cez­ny Leii neza­dá) a čer­s­tvě dospě­lým pada­wa­nem, pohled­ným Anakinem Skywalkerem (Hayden Christensen je nejmé­ně stej­ně cha­risma­tic­ký jako Harrison Ford). Já osob­ně mys­lím, že při­dá­ní emo­cí jako je lás­ka vůbec není na ško­du, spí­še nao­pak. A jak je u vel­ké­ho George Lucase zvy­kem, jeho hlav­ním pro­střed­kem podá­ní nejsou ani tak slo­va jako spí­še vizu­ál­ní poje­tí. To pla­tí i  pro roman­ti­ku. Která je zná­zor­ně­na nád­her­nou zele­nou lou­kou s mla­dým párem a vodo­pá­dem na poza­dí.

Také jsem se zmí­nil o tom, že ten­to díl je nej­ví­ce akč­ní. A je to prav­da. Dočkáte se jen málo momen­tů, kdy bude­te mít mož­nost zúžit zor­ni­ce a zavřít ústa, kte­rá budou takřka neu­stá­le ote­vře­na v němém údi­vu. Tvůrci fil­mu se roz­hod­li, že nás „zavá­lí“ obrov­ským množ­stvím akce, pod­po­ře­né vyni­ka­jí­cí­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty. Když vám řek­nu, že v  závě­reč­ných desít­kách minut se dočká­te boje tisí­ců dro­i­dů, klo­nů a  desí­tek Jediů, urči­tě pocho­pí­te, že George Lucas není žád­ný tro­š­kař a jak se zdá, mega­lo­man­ství mu vůbec není cizí.

A poma­lu se dostá­vá­me k  zásad­ní, i když mnou neob­lí­be­né, otáz­ce. Dosahuje Epizoda II kva­lit původ­ní tri­lo­gie? To je snad jed­na z nej­čas­tě­ji kla­de­ných otá­zek ve spo­ji­tos­ti s  feno­mé­nem Star Wars. Hvězdné Války: Epizoda I – Skrytá Hrozba byl film, kte­rý někte­ré, pře­de­vším fanouš­ky star­ší tri­lo­gie, zkla­mal. Mě ne. George Lucas si dob­ře uvě­do­mu­je, že to co se líbi­lo před dva­ce­ti lety nemu­sí být vhod­né pro dneš­ní­ho divá­ka a tak Epizoda I  při­způ­so­bil poža­dav­kům sou­čas­né­ho pub­li­ka. To mno­ho lidí nes­lo neli­bě a tak jsou Star Wars: Epizode II – Attack of the Clones jakým­si kom­pro­mi­sem mezi původ­ní­mi díly a Skrytou Hrozbou. Ve výsled­ku to zna­me­ná, že film se atmo­sfé­rou blí­ží IV., V. a VI. Epizodě, uby­lo humo­ru a tak se Jar Jar Binkse sice dočká­me, ale zapo­meň­te na jeho kome­di­ál­ní výstu­py (mys­lím, že si mno­zí z  nás oddech­li). Ale zpět k oné obli­gát­ní otáz­ce. Nevím, zda Epizoda II dosa­hu­je kva­lit původ­ní tri­lo­gie. Myslím, že odpo­věď vůbec není pod­stat­ná. Mnohem důle­ži­těj­ší je, zda jsou Hvězdné Války: Epizoda II – Klony Útočí dob­rým fil­mem. Mohu říct, že jsou vyni­ka­jí­cí, skvě­lé a str­hu­jí­cí. Jsou onen typ fil­mu, kte­rý vás „chy­tí“ na začát­ku a  nepus­tí do samot­né­ho kon­ce a ješ­tě dlou­ho dobu po skon­če­ní titul­ků to bude­te „vydý­chá­vat“ a  snít o tom, jak jako hrdý rytíř boju­je­te se svě­tel­ným mečem v ruce pro­ti tem­no­tě. A může vám být 15 nebo 60.

Už sku­teč­ně nemám, co bych dodal, i když jsem si vědom toho, že jsem byl mož­ná až pří­liš obec­ný, ale věř­te mi, že v tom­to pří­pa­dě je to ku pro­spě­chu věci. A ješ­tě jed­na věc: „Yoda je machr!“

Mimochodem, až se po zhléd­nu­tí Epizoda II posa­dí­te do auta a bude­te se hroz­ně divit, proč ten křáp jez­dí jenom po zemi a není scho­pen se vznést do vzdu­chu, tak je to napros­to nor­mál­ní reak­ce…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,06779 s | počet dotazů: 268 | paměť: 60903 KB. | 04.06.2023 - 23:35:04