Kritiky.cz > Filmové recenze > Hvězdná pěchota

Hvězdná pěchota

Kvalitní sci-fi od samot­né­ho Roberta A. Heinleina – to se musí vidět.

Tento film vzni­kl už hod­ně, hod­ně dáv­no. Přesto se k němu pořád rád vra­cím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvě­ma týd­ny a teď jsem se o něm roz­ho­dl napsat i recen­zi pro ty z vás, kte­ří Hvězdnou pěcho­tu dopo­sud nemě­li tu čest vidět, ani číst.

Stejně jako u Pána prs­te­nů nebo Harryho Pottera, i tady se fil­mo­vé zpra­co­vá­ní poměr­ně dost odchy­lu­je od kniž­ní podo­by a mno­hé pasá­že neod­po­ví­da­jí vždy úpl­ně přes­ně, ale to je asi nor­mál­ní a jinak to ani udě­lat nelze. Kdyby měl reži­sér pou­žít ve svém fil­mu přes­ně kaž­dý řádek a kaž­dou auto­ro­vu myš­len­ku, film by neměl hodi­nu a půl, ale pět hodin, při­nejmen­ším. Každopádně, i přes tuto drob­nou „vadu“ se dílo poda­ři­lo a na svě­tě je opět jeden z vel­ko­le­pých sci-fi fil­mů s tema­ti­kou „zabij­te ty odpor­né mimo­zemš­ťa­ny“.

Film je plný spe­ci­ál­ních počí­ta­čo­vých efek­tů, kte­ré jsou oprav­du pove­de­né a nemu­se­li by se za ně sty­dět ani tvůr­ci Jurského par­ku. Co se týče hud­by, fil­ma­ři zvo­li­li již osvěd­če­né „sci-fi melo­die“ ve sty­lu „tytydydýýý-tatatááá, tytydydýýý-tatááátadada“ :-). Dějově ten­to sní­mek nijak neza­os­tá­vá za ostat­ní­mi díly toho­to žán­ru a v pod­sta­tě jde o to, vyhu­bit rasu mimo­zem­ských brou­ků, kte­ří ze své pla­ne­ty napa­da­jí Zemi a ohro­žu­jí tak exis­ten­ci člo­vě­ka. A o člo­vě­ka jde pře­ce pře­de­vším, že? (iro­nic­ká poznám­ka redak­to­ra)

Hlavními hrdi­ny jsou tu tři přá­te­lé, Johnny Rico, Carmen Ibanezová a Carl Jenkins (ten však do děje vstou­pí pořád­ně až ke kon­ci fil­mu). Tito tři absol­ven­ti se roz­ho­du­jí, kam půjdou dál stu­do­vat. Carl zvo­lí obor „hry a teo­rie“, což je něco na způ­sob zpra­vo­daj­ské služ­by. Carmen se při­hlá­sí na letec­kou aka­de­mii a roz­hod­ne se stát pilo­tem. Johnny se i přes vel­ký odpor svých rodi­čů zapí­še do výcvi­ku Hvězdné pěcho­ty, o kte­ré tolik mlu­vil jejich pro­fe­sor, až se to Johnnymu zalí­bi­lo (není zde náho­dou pou­žit motiv z kni­hy Na západ­ní fron­tě klid?).

Hvězdná pěcho­ta pat­ří mezi nej­ú­čin­něj­ší zbra­ně fede­ra­ce a jejich prá­ce je zásluž­ná, jako žád­ná jiná. Bohužel však při ní den­ně nasa­zu­jí živo­ty tisí­ce vojá­ků a mno­hé z těch­to živo­tů bývá­va­jí ztra­ce­ny, což si John Rico záhy uvě­do­mí.

Ani letec­tvo a zpra­vo­daj­ská služ­ba však nejsou ušet­ře­ny a tak se mla­dí absol­ven­ti brzy setká­va­jí s kru­tou rea­li­tou vál­ky s brou­ky o záchra­nu pla­ne­ty Země.

Těm, kte­ří ten­to film nevi­dě­li, vře­le dopo­ru­ču­ji se na něj podí­vat. Už mu sice táh­ne na osmý rok, ale stá­le má co nabíd­nout a není toho málo. A ti, kte­ří film vidě­li, urči­tě ví, o čem mlu­vím, když řek­nu, že se k němu vždyc­ky rád vra­cím a pokaž­dé z něj mám vel­mi pozi­tiv­ní záži­tek.

A vy, pří­z­niv­ci knih, si roz­hod­ně zajdě­te do knihov­ny a vypůj­če­te si Hvězdnou pěcho­tu v podá­ní skvě­lé­ho Roberta A. Heinleina – bude­te se na 100% bavit.

Hodnocení toho­to fil­mu: 4/5 (nad­prů­měr­né)

  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Filmové recenze
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Filmové recenze
  • Gone Girl (Zmizelá) 20148. března 2015 Gone Girl (Zmizelá) 2014 Gone Girl (GG) je filmem, na který mě upzorňoval mnohý člověk z mého okolí, filmem, který (asi po zásluze) získával slušnou pozornost médií i filmových kritiku. Shrnuto a podtrženo - […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek: Nemesis4. června 2004 Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale na nejnovější "trekkie" film s podtitulem "Nemesis" (čili odplata) jsem se zlákat nechal. Je to […] Posted in Filmové recenze
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtící epidemie - tentokrát za nemoc můžou malé opičky30. července 2020 Smrtící epidemie - tentokrát za nemoc můžou malé opičky Tým amerických vojenských lékařů, který zoufale pátrá po neznámém bacilonosiči, z nějž by bylo možné získat sérum proti nákaze, zavlečené z Afriky do Kalifornie. Boj odhodlaných expertů s […] Posted in Retro filmové recenze
  • Stopy zmizelých (The Burrowers) 200831. října 2012 Stopy zmizelých (The Burrowers) 2008 Mám celkem rád westerny, tedy, rozhodně ne všechny, ba právě naopak, většinu westernů rád nemám, protože se podle mého názoru jedná o klišoidní příběhy plné tuctové zápletky. Pak je tu ale […] Posted in Filmové recenze
  • Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.29. října 2018 Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže. „Muž bez stínu“ je jedním z filmů, na který jsem neměl odvahu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj slyšel nějaké špatné názory, a tak jsem se jím prostě […] Posted in Retro filmové recenze
  • RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film!31. července 2019 RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film! Za dob komunismu nešlo mnoho amerických filmů do československé distribuce, a tak mnoho filmů, bohužel, si filmoví fanoušci musí zopakovat o mnoho let později na VHS, DVD a případně na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajemství jejich očí - 55 %21. ledna 2016 Tajemství jejich očí - 55 % Režisér a scénárista Billy Ray (nominovaný na Oscara za scénář Kapitána Phillipse) natočil Tajemství jejich očí podle argentinského románu i filmu, který získal pro změnu Oscara pro […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...