Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > HVĚZDNÁ PĚCHOTA

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

blackdot18
blackdot18

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem, a za tře­tí jsem tako­vý sci-fi fan­da, že mě pros­tě kaž­dý nový sní­mek žán­ru napl­ní radost­ným oče­ká­vá­ním.

Starship Troopers Logo   STARSHIP TROOPERS
HVĚZDNÁ PĚCHOTA
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie13. lis­to­pa­du 1997
Tristar & Big Bug & Touchstone Pictures, USA 7. lis­to­pa­du 1997, R, sci-fi dob­ro­druž­ný, 129 minut, Česko 15. led­na 1998
Režie:Paul Verhoeven
Hrají:Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Jake Busey, Neil Patrick Harris, Clancy Brown, Seth Gilliam, Patrick Muldoon, Michael Ironside, Rue McClanahan, Marshall Bell, Eric Bruskotter, Matt Levin, Blake Lindsley, Anthony Michael Ruivivar, Brenda Strong, Dean Norris, Ungela Brockman.
Web:http://www.spe.sony.com/Pictures/SonyMovies/movies/Starship/
 
 Voják uchvácený vážkou 
Voják uchvá­ce­ný váž­kou

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem, a za tře­tí jsem tako­vý sci-fi fan­da, že mě pros­tě kaž­dý nový sní­mek žán­ru napl­ní radost­ným oče­ká­vá­ním. Překonal jsem nástra­hy šíle­né­ho náva­lu lidu; v obrov­ském are­á­lu Century 12 se neda­lo zapar­ko­vat ani náho­dou, tak­že jsem se musel vlou­dit do jakési ved­lej­ší uli­ce a jít pěš­ky přes ztem­ně­lý are­ál Silicon Graphics, sle­do­ván stráž­ným v bud­ce s jed­nou rukou na obuš­ku a dru­hou na tele­fo­nu, jakož i nechá­pa­vý­mi pohle­dy kina­ch­ti­vých moto­ri­so­va­ných nešťast­ní­ků uvíz­lých na tří­prou­do­vém při­va­dě­či, jenž jsem tak­to znač­ně nea­me­ric­ky pře­bro­dil.
S odstu­pem pár dní pak sou­dím, že zna­lost kni­hy mému dojmu z fil­mu nepo­moh­la. Nemyslete si, že to byla něja­ká straš­ná bída, to ne; jenom že Heinlein psa­ný je asi nezfil­mo­va­tel­ný či co, pros­tě jiný kalibr.

 
 Přátelé: Carl/Carmen/Johnny 
Přátelé: Carl/Carmen/Johnny

V blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né budouc­nos­ti je lid­stvo slou­če­no v jed­nu fede­ra­ci, ces­tu­je vesmí­rem nad­svě­tel­ný­mi rych­lost­mi, a boju­je s kon­ku­renč­ní hmy­zí rasou o domi­nan­ci v gala­xii. Boje se zpo­čát­ku ome­zu­jí na niči­vé stře­ty okra­jo­vých kolo­nií, leč zlí brou­ci neu­stá­le obtě­žu­jí Zemi dál­ko­vým bom­bar­do­vá­ním aste­ro­i­dy. Lidé se dělí na dvě kate­go­rie: oby­va­te­lé a obča­né -- rozu­měj­te civi­lis­ti a vojá­ci. Ona ta svě­to­vá fede­ra­ce je vlast­ně jaká­si demo­kra­tic­ky kamuflo­va­ná vojen­ská jun­ta.

 
 Johnny: Tankový brouk! 
Johnny: Tankový brouk!

V tom­to svě­tě je vrchol­nou občan­skou ctí dát se zmr­za­čit nebo zabít v řadách fede­rál­ních jed­no­tek v boji pro­ti inte­li­gent­ním, obrov­ským brou­kům. Čerstvý absol­vent vzdě­lá­va­cí­ho stře­dis­ka v  Buenos Aires (chvá­la Bohu, aspoň jed­nou není Severní Amerika pup­kem svě­ta!), Johnny Rico (Casper Van Dien) si není jis­tý svou budouc­nos­tí. Chtěl by být nablíz­ku své dív­ce Carmen Ibanez (Denise Richards), ta má ale vyso­ké cíle. Chce se stát pilot­kou letec­kých sil Federace. A tak se Johny dá k armá­dě, zčás­ti aby jí impo­no­val, zčás­ti aby se posta­vil svým boha­tým, na jis­to­tu hra­jí­cím rodi­čům; zčás­ti indok­tri­no­ván jed­no­rukým uči­te­lem občan­ské nau­ky Jeanem Rasczakem (Michael Ironside). Se spo­lu­žá­kem Carlem Jenkinsem (Neil Patrick Harris), jenž má tele­pa­tic­kéh schop­nos­ti a skvě­lou kari­é­ru před sebou, Johnny a Carmen pří­sa­ha­jí v den své­ho vstu­pu do armá­dy, že zůsta­nou přá­te­li, ať už je osud zava­ne kam­ko­liv.

 
 Pěšáci brání opevnění 
Pěšáci brá­ní opev­ně­ní

Osud a vál­ka je vzá­pě­tí odlu­ču­je: Carmen se stá­vá výbor­nou pilot­kou, Carl mizí v taj­ných oddě­le­ních vojen­ské roz­věd­ky, a Johnný, jenž se dal k pěcho­tě, zaží­vá tuhý výcvik, kte­rý z něj má udě­lat kva­lit­ní „Kanonenfutter“. Všechno mu báječ­ně jde, až na to, že Carmen má pomyš­le­ní jen na kari­é­ru a na Johnnyho se lepí Dizzy Flores, taky býva­lá spo­lu­žač­ka, kte­rá se pro změ­nu upsa­la do armá­dy kvů­li Johnnymu...
Nebojte se, nevy­klá­dám vám celý film, tohle je oprav­du jen začá­tek. Válka totiž při­tvr­dí a  naší hrdi­no­vé se dosta­nou do sku­teč­né pal­by a celá lid­ská rasa musí bojo­vat o  pře­ži­tí. Někde tady kon­čí pod­stat­né hra­né scé­ny a začí­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce úchvat­ných spe­ci­ál­ních efek­tů.

 
 Na oběžné dráze 
Na oběž­né drá­ze

Brouci jsou vel­mi oblud­ní a vel­mi věr­ní - něco tako­vé­ho jste ješ­tě nevi­dě­li. Lidé a armád­ní meto­dy jsou věr­ní už méně (viz Rejpání). Při  sle­do­vá­ní fil­mu na to nemá­te čas mys­let, pro­to­že je to pros­tě vel­ká podí­va­ná, leč hned, jak skon­čil, musel jsem kon­sta­to­vat pocit jaké­ho­si prázd­na. Chyběla mi hloub­ka, vývoj, myš­len­ka hod­ná zapa­ma­to­vá­ní. Nic tako­vé­ho v Hvězdné pěcho­tě nena­chá­zím. Zato je tu oprav­du přes míru roz­tr­ha­ných lid­ských těl, ampu­ta­cí a vyhřez­lin vše­ho dru­hu, vyssá­té hla­vy, puka­jí­cí těl­ní duti­ny, maz­la­vé mimo­zem­ské orgá­ny a obě­ho­vé či trá­ví­cí teku­ti­ny hmy­zí rasy cáka­jí scé­na­mi. Závěrečná scé­na byla prý cen­su­ro­vá­na pro pří­liš­nou podob­nost s  geni­tá­li­e­mi...

Film se jed­no­znač­ně nemů­že srov­ná­vat s Hvězdnými vál­ka­mi, jak vel­ko­hubě pra­ví tele­viz­ní rekla­ma. Sestává vesměs z bojo­vých scén vyža­du­jí­cích pev­ný žalu­dek -- děti a cit­li­vé oso­by to nemu­sí sná­šet. Ukazuje budouc­nost napl­ně­nou nási­lím a bru­ta­li­tou, celo­svě­to­vé spo­le­čen­ství tota­lit­ní­ho, armád­ní­ho typu s expan­ziv­ní­mi cíli, hlav­ní posta­vy sta­ví kari­é­ru nad osob­ní vzta­hy. Kdo si ale doká­že najít roz­ptý­le­ní v optic­kých efek­tech, těž­ké pyro­tech­ni­ce a vojen­ském patri­o­tis­mu, nej­spíš nebu­de zkla­mán. Knížka je ovšem dale­ko lep­ší.

Hodnocení: CELKEM UJDE

 
 Hurá! 
Hurá!

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Invazi na pla­ne­tu pro­ve­de­me tak, že nechá­me při­stát něko­lik kra­bic v malém údo­lí, všich­ni vojá­ci vyběh­nou do jed­no­ho hou­fu a roz­běh­nou se daným smě­rem (viz obrá­zek).
  • Všechny pla­ne­ty mají při­bliž­ně pozem­skou gra­vi­ta­ci, dýcha­tel­nou atmo­sfé­ru, a kra­ji­nu poušt­ní­ho typu, jakou najde­te na jiho­zá­pa­dě USA.
  • Speciální brouk vystr­čí zadek a vyplk­ne plasmo­vou nálož -- z povrchu pla­ne­ty až na oběž­nou dráhu. Pokusil by se někdo spo­čí­tat nut­nou řit­ní rych­lost nálo­že?
  • Pozemské kos­mic­ké lodi mají umě­lou gra­vi­ta­ci - lidič­ky v nich nor­mál­ně cho­dí. Nejúčinnější zbra­ně jsou ale pořád pro­jek­ti­lo­me­ty. Nikdo nikdy nesly­šel o zbra­ních hro­mad­né­ho niče­ní, ner­vo­vých jedech, atd.
  • Brouci jsou kos­mic­ká, v gala­xii expan­du­jí­cí rasa. Nevidět jedi­nou jejich kos­mic­kou loď či jakou­ko­liv jinou tech­ni­ku. Jak tedy expan­du­jí?
  • Když gra­vi­ta­ce klo­pí hla­di­nu nápo­je ve skle­nič­ce, proč se lidi nemuse­jí naklá­nět?
  • Invazní jed­not­ky na oběž­né drá­ze jsou obrov­ské lodi, shro­máž­dě­né tak natěs­no, že nemo­hou úhyb­ně mané­v­ro­vat, když do nich stře­lí. Na orbi­tě je pře­ce tolik mís­ta! To by ale invaz­ní flo­ti­la vypa­da­la asi takhle: teč­ka... dlou­ho nic... teč­ka.
  • Carmen, chví­li napích­nu­tá na brou­čí kle­pe­to a těž­ce pošra­mo­ce­ná, vzá­pě­ti vese­le běhá a stří­lí a mává ruka­ma.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86546 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56720 KB. | 02.07.2022 - 08:02:14