Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hvězdná brána - 10 sérií, 4 spin-offy, další 2 filmy...

Hvězdná brána - 10 sérií, 4 spin-offy, další 2 filmy...

DetiBohu
DetiBohu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tento seri­ál jis­tě zná­te, nejdří­ve byl nato­čen film, k němu se plá­no­val dru­hý díl, kte­rý už ale nevy­šel. Místo toho fil­ma­ři nato­či­li asi 10 – 12 sérií seri­á­lu. Zajisté zná­te sta­ni­ci NOVA, kte­rá ten­to seri­ál vel­mi dlou­ho vysí­la­la, ale najed­nou pře­sta­la. Pak už jenom sli­bo­va­la a sli­bo­va­la a teď už je to doce­la dlou­ho co ho neu­ká­za­li. Pojďme si ho tedy ale­spoň v krát­kos­ti při­po­me­nout…

Velmi napí­na­vý sci-fi seri­ál nava­zu­je na původ­ní film Hvězdná brá­na, kde se ode­hrá­la úvod­ní část záplet­ky. Poté, co vlá­da USA zpro­vozni­la Hvězdnou brá­nu a dosta­la se na pla­ne­tu Abbydos, se dozví­dá­me, že tako­vých­to bran je více než dvě a vedou na spous­tu nezná­mých svě­tů. Týmy SGC mají za úkol pro­zkou­mat tyto čás­ti vesmí­ru, navá­zat nová spo­je­nec­tví v boji pro­ti Goa’uldům a zís­kat nové tech­no­lo­gie. Nejdůležitější tým je SG-1, jehož čty­ři čle­no­vé se sta­li hrdi­ny toho­to sci-fi seriálu.Postavy:

Plukovník Jack O’Neill (Richard Dean Anderson) je vůd­cem týmu SG-1. Poté, co se jeho syn zastře­lil jeho vlast­ní zbra­ní, ode­šel Jack do důcho­du. Byl ale povo­lán zpět při ote­vře­ní pro­jek­tu Hvězdná brá­na. Jeho posta­va je vel­mi cha­risma­tic­ká, (někdy) před­stí­ra­ná hloupost spo­lu s iro­nic­kým humo­rem z něj činí jedi­neč­ný pro­to­typ novo­do­bé­ho hrdi­ny. Rozhodně nemá plet­ky s Carterovou, pro­to­že v ame­ric­ké armá­dě je to zaká­za­né. Ale jak jsme se již mno­ho­krát pře­svěd­či­li, co není, může být… Důvěrně se zná s pre­zi­den­tem a něko­li­krát již této výho­dy pou­žil.

Major Samantha Carterová (Amanda Tapping) je vědec a odbor­ník na Hvězdnou brá­nu. Její fyzi­kál­ní tech­no­blá­bo­ly už mno­ho­krát zachrá­ni­ly Zemi před zká­zou. Její otec Jacob má v sobě sym­bi­on­ta Selmak, a jako Tok’ra jim již mno­ho­krát pomohl při misích SG-1. Carterová měla v sobě také Tok’ru Jollinar, ale ta zemře­la, aby zachrá­ni­la život Sam. To byl jejich prv­ní kon­takt s Goa’uldskými odpad­lí­ky. Tok’rové (jak nosi­tel tak i smy­bi­ont) se kdy­si dáv­no odpo­ji­li od Goa’uldů a sna­ží se pro­ti nim bojo­vat. Carterová je vel­mi sexy blon­dýn­ka, kte­rá zaujme kaž­dé­ho při­taž­li­věj­ší­ho mimo­zemš­ťa­na nebo člo­vě­ka. Od Jollinar zís­ka­la schop­nost vycí­tit naqa­dah a tím i goa’uldského sym­bi­on­ta v hos­ti­te­li, a pou­ží­vat jejich tech­no­lo­gii.

Teal’c byl jako jaf­fa prv­ní muž Goa’ulda Apofise. V úvod­ním díle seri­á­lu Hvězdná brá­na pomohl týmu SG-1 dostat se ze zaje­tí na Chu‘laku a ute­kl s nimi na Zemi. Tam dostal povo­le­ní při­po­jit se k týmu SG-1. Teal’c (Christopher Judge) se sna­ží osvo­bo­dit svůj lid z podru­čí Goa’uldů a ve svém boji byl již něko­li­krát zabit a zase oži­ven. Má ženu Drajak (ta zemře­la v 6. sérii) a syna Rajaka. Jelikož má v sobě sym­bi­on­ta, doká­že se vylí­zat z vět­ši­ny zra­ně­ní a nemo­cí.

Doktor Daniel Jackson (Miachael Shanks) roz­luš­til adre­su Hvězdné brá­ny na Abbydosu. Je to odbor­ník přes egypt­ské a sta­ro­ba­by­lon­ské tex­ty, mno­ho­krát již jeho pře­klad pomohl zachrá­nit Zemi před zká­zou. Je tro­chu pře­cit­li­vě­lý, co se týče eti­ky zachá­ze­ní s mimo­zemš­ťa­ny a čas­to se sna­ží svůj názor vnu­tit i jiným náro­dům. Dvě milo­va­né ženy (Šarí a Sáru) mu už unes­li Goa’uldi, pro­to se je sna­ží najít a zachrá­nit, ale mar­ně. V sou­čas­né době je nezvěst­ný, pro­to­že po neho­dě s radi­o­ak­tiv­ním mate­ri­á­lem naqad­rií umí­ral a byl s pomo­cí Omy Desah povzne­sen k vyš­ší exis­ten­ci, což vypa­dá jako svě­tél­ku­jí­cí cho­bot­ni­ce. Rozhodně se s ním ješ­tě setká­me.

Jonas Quinn (Corin Nemec) je mimo­zemšťan, kte­rý se s SG-1 při­po­jil v 6. sérii bez­pro­střed­ně po „smr­ti“ Daniela Jacksona. Plukovník O’Neill ho nemá pří­liš rád, do týmu ho vzal jenom pro­to, aby mu nepři­dě­li­li Rusa. Jason je vel­mi učen­li­vý a hned v počát­ku se uká­zal jako schop­ný a cen­ný člen týmu. Neustále se usmí­vá a zdá se, že jeho vědo­mos­ti jsou neko­neč­né.

Generál George Hammond(Don S. Davis) by měl už být dáv­no v důcho­du, ale zřej­mě je to jedi­ný vyš­ší důstoj­ník schop­ný vést efek­tiv­ně SGC. Když je někde něja­ký pro­blém, bez okol­ků zavo­lá pre­zi­den­to­vi. Jako veli­tel je přís­ný, ale jinak je to milý pleša­tý postar­ší pán, kte­rý lec­kdy pře­hléd­ne i dost výraz­né sla­bos­ti čle­nů svých týmů (obzvlášť SG-1).

Doktorka Janette Fraiserová(Teryl Rothery) je jed­na z výraz­ných ved­lej­ších postav seri­á­lu. Působí jako hlav­ní lékař­ka na základ­ně SGC a čas­to se věnu­je i xeno­bi­o­lo­gii. Adoptovala nezle­ti­lou mimo­zemš­ťan­ku Cassandru, kte­rou zachrá­nil tým SG-1 na cizí pla­ne­tě. V něko­li­ka dílech se již pro­ká­za­lo, že v nou­zo­vých situ­a­cích je více než schop­ná velet. Dějová linie: Tým SG-1 hle­dá nové svě­ty, na kte­ré vede Hvězdná brá­na. V jejich něko­li­ka­le­tém boji pro­ti Goa’uldům, faleš­ným bohů staré­ho Egypta, jim pomá­ha­jí Tok’rové a Asgardi. Společně se sna­ží osvo­bo­dit mimo­zem­ské pla­ne­ty z podru­čí Goa’uldů, kte­ří se pro­je­vi­li jako nemi­lo­srd­ní a krve­lač­ní panov­ní­ci.

Z původ­ně jed­no­du­ché­ho seri­á­lu se vyvi­nul oprav­du kva­lit­ní sci-fi kou­sek, kte­rý má ako­rát tu správ­nou kom­bi­na­ci spe­ci­ál­ních efek­tů, dějo­vos­ti záple­tek a inte­li­gent­ní­ho humo­ru v tom množ­ství, jaké doká­že plně zaujmout a sou­čas­ně i poba­vit nároč­né­ho sci-fi divá­ka.


Photo © MGM Television


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,41020 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61321 KB. | 31.05.2023 - 16:41:37