Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Hux a Poe ve filmu Ex Machina

Hux a Poe ve filmu Ex Machina

ex machina 3
Komorní sci-fi film Ex Machina jsem viděl již tři­krát a stá­le se jej nemo­hu naba­žit. Jedná se totiž o jeden z nej­lep­ších sním­ků, kte­ré kdy vznik­ly. A navíc si hlav­ní role zahrá­li gene­rál Hux Domhnall Gleeson a Poe Dameron Oscar Isaac.
Když jsem popr­vé uvi­děl, že oba dva páno­vé si zahrá­li ješ­tě před Star Wars spo­leč­ně v tom­to díle,nešlo se zhléd­nu­tí vyhnout. Film je v pod­sta­tě poctou Isaacu Asimovovi, konec­kon­ců pan Isaac v něm má jed­nu z hlav­ních rolí :-). A díky této roli je také krá­lem fil­mu, při­čemž tuto pozi­ci smo­zřej­mě sdí­lí s Gleesonem :-). Třetím do par­ty je žena (par­don robo­že­na) Alicia Vikander. Držitelka Oscara za film Dánská dív­ka (WTF?) oba dva pány skvě­le dopl­ňu­je a vná­ší do fil­mu i jis­tou por­ci sexu­a­li­ty (pro­to je zde taky rating 15+).
Film je pou­ta­vý, byť se v něm nevy­sky­tu­jí žád­né akč­ní scé­ny a je v pod­sta­tě nut­né sle­do­vat hlav­ně kon­ver­sa­ci (pro idi­ot­ské divá­ky, kte­rým sta­čí k potě­še­ní fil­my Stevena Seagala tedy roz­hod­ně není). Rovněž nám uka­zu­je jak ten­ká je hra­ni­ce mezi lid­stvím a bož­stvím, při­čemž hlav­ní posta­vy mají pří­znač­ná bib­lic­ká jmé­na - Caleb, Nathan a Ava.
Domhnall Gleeson opět zazá­řil.
Vyroste z Oscara Isaaca nej­vět­ší Guatemalan všech dob?
Alicia Vikander je po roli v Ex Machině a obdr­že­ní Oscara za Dánskou dív­ku patr­ně nej­slav­něj­ším oby­va­te­lem Švédska (pro­miň Zlatane).
Jelikož je Ex Machina drži­tel­kou Oscara za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty (pora­zi­la Star Wars i Mad Maxe), je nut­no zmí­nit se i o neu­vě­ři­tel­ných pohle­dech na robot(k)y. Doteď nedo­ká­žu pocho­pit, jak bylo toho­to efek­tu docí­le­no a před vše­mi tri­ka­ři fil­mu hlu­bo­ce sme­kám.
Abych již nepro­zra­zo­val děj a udá­los­ti toho­to fil­mu, musím zde skon­čit, vy ostat­ní však oka­mži­tě zhléd­ně­te toto neu­vě­ři­tel­ně skvě­lé fil­mo­vé díl­ko.
Hodnocení: 100%
zdroj obráz­ků: cinemablend.com, project-nerd.com, vcpost.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,23766 s | počet dotazů: 232 | paměť: 54828 KB. | 28.07.2021 - 10:21:29