Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Galerie > Husiti

Husiti

PB051441

Co když se klí­čo­vá pasáž našich dějin ode­hrá­la úpl­ně jinak, než se nám sna­ží namlu­vit učeb­ni­ce děje­pi­su? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neo­hřál, natož aby sho­řel? Co když měl Jan Žižka víc než jen jed­no zdra­vé oko? Animovaná kome­die reži­sé­ra Pavla Koutského hra­vě boří mýty o husit­ské éře, když na pie­destal his­to­rie mís­to kaza­te­le a voje­vůd­ce sta­ví dva nesku­teč­né pople­ty, kte­ří se pro­ti své vůli sta­li hrdi­ny své doby. Jen to nikdo neví. Mlhoš je nema­jet­ný šlech­tic a Záboj chudý odjak­ži­va. V jed­né praž­ské hos­po­dě je sved­la dohro­ma­dy náho­da a sna­ha aspoň na chví­li utéct před vlast­ní­mi pro­blémy (pře­váž­ně s žen­ský­mi). Jako ide­ál­ní pěšá­ky pro svou rafi­no­va­nou šacho­vou par­tii si je vybe­re Čeněk z Vartemberka, nej­vyš­ší čes­ký pur­kra­bí, kte­rý zruč­ně laví­ru­je mezi panov­ní­ky Václavem IV. a Zikmundem (ač brat­ři, z hlou­bi duše se nená­vi­dí), aby z toho měl on sám co nej­vět­ší pro­spěch. Když najme Mlhoše a Záboje, aby zavez­li kacíř­ské­ho kaza­te­le Jana Husa na kost­nic­ký kon­cil, netu­ší, že tím nastar­tu­je lavi­nu, kte­rá nako­nec mož­ná sme­te i jeho. Mlhoš a Záboj totiž nejsou schop­ní spl­nit ani ten nejmen­ší úkol, což kom­pen­zu­jí typic­ky čes­kou vychyt­ra­los­tí a umě­ním ztřeš­tě­né impro­vi­za­ce, kte­ré zásad­ní měrou ovliv­ní prů­běh a výsle­dek husit­ských válek. Hus, Žižka a vlast­ně i celé ději­ny se mají na co těšit.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,21362 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51576 KB. | 24.10.2021 - 18:23:44