Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > HURÁ DO AFRIKY! Neperte se! Sjednoťte se!

HURÁ DO AFRIKY! Neperte se! Sjednoťte se!

Animované dob­ro­druž­ství od auto­ra oblí­be­ných dět­ských knih

Luisa a Lotka, Emil a detek­ti­vo­vé.

 Afrika je pro divo­ká zví­řa­ta pros­tě ráj na Zemi.

Surikata Billy je bez­sta­rost­ný sní­lek s hla­vou v obla­cích. Spolu s vege­ta­ri­án­ským lvem Socratem rádi lel­ku­jí        a děla­jí si legra­ci z ostat­ních zví­řat. Ale Afrika čeká nové hos­ty a bez­sta­rost­né časy se mění. Na utr­že­né ledo­vé kře tam plu­je led­ní med­vě­di­ce Sushi. A kvů­li požá­rům v Austrálii hle­da­jí nový domov i klo­kan Toby     a tasmán­ský čert Smiley. Do vysně­né­ho svě­ta najed­nou míří spous­ta nespo­ko­je­ných zví­řá­tek, kte­rá tou­ží po lep­ším živo­tě. Africkou del­tu Okavango čeka­jí vel­ké změ­ny.

K tomu vše­mu nepři­šla voda, kte­rá kaž­dý rok mění poušť v zele­nou kve­tou­cí oázu. Zdá se, že v tom mají prs­ty lidé! Billy, Socrates a ostat­ní zví­řát­ka se vydá­va­jí na nebez­peč­nou výpra­vu. Na ces­tě je čeká  spous­ta dob­ro­druž­ství     a legra­ce, ale hlav­ně musí najít vodu, aby zachrá­ni­li svůj svět…

Animovaný rodin­ný film Hurá do Afriky! je nato­če­ný pod­le kni­hy slav­né­ho němec­ké­ho spi­so­va­te­le Ericha Kästnera (Luisa a Lotka, Kulička a Toník, Emil a detek­ti­vo­vé). Za své romá­ny pro děti zís­kal Cenu Hanse Christiana Andersena. Jeho kníž­ky si zís­ka­ly celo­svě­to­vou pro­slu­lost a v Česku se stá­le těší vel­ké obli­bě. Film Hurá do Afriky! zís­kal v roce 2011 nomi­na­ci na Cenu divá­ků při udí­le­ní pres­tiž­ních Evropských fil­mo­vých cen. Film bude uvá­děn s čes­kým dabin­gem v digi­tál­ním for­má­tu ve 3D i 2D.

Tisková zprá­va: Falcon, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75030 s | počet dotazů: 239 | paměť: 55811 KB. | 24.05.2022 - 08:39:26