Kritiky.cz > Filmové recenze > Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %

Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %

Hunger003

Film je závě­reč­nou čás­tí série o Katniss Everdeenové, kte­rá se sna­ží zachrá­nit oby­va­te­le Panemu a zajis­tit jim budouc­nost. V úvod­ním díle se Katniss vyda­la mís­to své sest­ry bojo­vat do aré­ny na život a na smrt. V dal­ším díle se sta­la sym­bo­lem vzdo­ru pro­ti zvů­li vlád­nou­cí­ho Kapitolu a opět boju­je na Hunger Games. Ve tře­tím díle se Katniss dostá­vá pod tlak, aby pora­zi­la Sídlo a pre­zi­den­ta Snowa. Tento boj ale není jed­no­du­chý, a pro­to se nato­čil i sní­mek Hunger Games: Síla Vzdoru 2. část, kde je koneč­ně zlo potres­tá­no.

Hunger001Všechny fil­my Hunger Games mají kniž­ní před­lo­hy, a to tri­lo­gii knih Hunger Games od Suzanne Collins. Ta se podí­le­la i na scé­ná­ři prv­ní­ho dílu Aréna smr­ti. Ke sním­ku Síla Vzdoru 2.část napsa­li scé­nář Danny Strong (Komorník) a Peter Craig (Město), ale poda­ři­lo se jim napsat jenom prů­měr­ný scé­nář.

Režisérem fil­mu je Francis Lawrence, kte­rý reží­ro­val již před­cho­zí dvě čás­ti série. Je vidět, že se sna­žil nato­čit akč­ní film. Akčních scén obsa­hu­je film málo, stří­da­jí se s nud­ný­mi scé­na­mi, kde se hrdi­no­vé sna­ží nor­mál­ně bavit a mlu­vit o budouc­nos­ti, záchra­ně lid­stva, apod. Navíc hlav­ní hrdin­ka Katniss kro­mě bojo­vých scén pře­mýš­lí nad svým milost­ným živo­tem.

Roli Katniss hra­je od prv­ní­ho dílu série Jennifer Lawrence. Její ztvár­ně­ní posta­vy je dob­ré, ale její herec­ký pro­jev vel­mi prů­měr­ný. Jejími part­ne­ry jsou Josh Hutcherson a Liam Hemsworth v rolích Peeta a Galeho. Oba dva hra­jí mla­dé bojov­ní­ky, ale jejich hra­ní není pří­liš pře­svěd­či­vé, ani akč­ní. Hlavní zápor­nou posta­vu, pre­zi­den­ta Snowa, si zahrál Donald Sutherland, kte­rý i ve svých osm­de­sá­ti letech dává své posta­vě to nej­lep­ší. Jeho pre­zi­dent je skvě­le zápor­ný, ale dává naje­vo i své emo­ce a je hod­ně čitel­ný. Další posta­vou Alma Coin v podá­ní Julianne Moore. Přesvědčivě zahrá­la poli­tič­ku, kte­rá nevá­há jít za svým cílem, i když musí vyu­žít růz­né pro­střed­ky. Příjemným zpes­t­ře­ním, hlav­ně vizu­ál­ním, pak byla koči­čí žena, u kte­ré se mla­dí hrdi­no­vé scho­va­li během své mise.

Hunger002Film zakon­ču­je úspěš­nou fil­mo­vou sérii, ale pro mě to byl prů­měr­ný film. Je určen hlav­ně pro nác­ti­le­té divá­ky, kte­ří se mohou s hlav­ní­mi hrdi­ny zto­tož­nit a pro­ží­vat jejich boj pro­ti zlu. Po prv­ních scé­nách jsem navíc měla pocit, že se dívám na film, kte­rý byl inspi­ro­ván původ­ní sérií Hvězdných válek s Harissonem Fordem v hlav­ní roli. Jeho posta­va, ale na roz­díl od Katniss, měla vývoj a také byl na prv­ní pohled sym­pa­tič­těj­ší a emo­tiv­něj­ší.

Snímek je dlou­hý 135 minut, ale už po něko­li­ka minu­tách jsem vědě­la, jak film i hlav­ní hrdi­no­vé skon­čí. I když to byl akč­ní film, chy­běl mi tam humor a nad­sáz­ka, kte­ré by moh­ly sním­ku pro­spět a poba­vit. Také se mi nelí­bil závěr fil­mu, kte­rý byl sice jas­ný od počát­ku, ale postrá­dal veš­ke­rou logi­ku. Film se bude líbit nác­ti­le­tým divá­kům, kte­ří zna­jí před­cho­zí díly a obdi­vu­jí mla­dé hrdi­ny.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec22. listopadu 2015 Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec Současné filmové série vyžadují od diváka značnou trpělivost. V případě série „Hunger Games“ jsme museli čekat dlouhé čtyři roky, abychom se dozvěděli, jak zvládne Katniss Averdeen […]
  • Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40%8. dubna 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40% Přichází revoluce! Hrdinka Katniss (Jennifer Lawrence) přežila své již druhé Hunger Games, avšak to pravé ořechové teprve začíná. Prezident země Panem, mocný Snow (Donald Sutherland), drží […]
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
  • Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger6. října 2019 Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger Krátce před tím, než vypukne válka Severu proti Jihu, se potkají a na první pohled do sebe zamilují půvabná Ada (Nicole Kidman) a fešák Inman (Jude Law). Po zbytek filmu pak divák sleduje, […]
  • Pýcha a předsudek9. listopadu 2006 Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypadá beznadějně. Najednou dojde ke zvratu kdy zjistíme, že jeho ignorace je pouze zdánlivá, ovšem je […]
  • The Messenger (2009)27. července 2014 The Messenger (2009) Válka je svinstvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přesto existuje a je stará asi jako lidstvo samo. Pozitivní vize humanitně uvažujících jedinců z počátku dvacátého století s poukazem na […]
  • Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%6. března 2018 Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55% Nový snímek, s Jennifer Lawrence v hlavní roli, nás bere do prostředí špiónů a tajných agentů. V podstatě tak sází na pořád vděčné téma Ruské a Americké kontrašpionáže a nekončící hrozbu […]
  • Den zrady (100%)15. února 2012 Den zrady (100%) Americký herec, producent a režisér George Clooney se v hollywoodském systému propracoval až na úplný vrchol, kdy už nemusí brát jakékoliv role, aby si zvyšoval za každou cenu svou […]
  • Sněhurka a lovec - Příběh o dívce s pokožkou bledou tak, že po ní jel i sám Robert Pattinson, zná asi každé malé dítě15. února 2019 Sněhurka a lovec - Příběh o dívce s pokožkou bledou tak, že po ní jel i sám Robert Pattinson, zná asi každé malé dítě Ale jak je zvykem u dnešní adaptací s předlouhou má toto dílo společné jen pramálo. Co je jiného? Lovec v podání Thora dostává tolik prostoru, že si dokonce vysloužíl býti v názvu. […]
  • Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána27. března 2019 Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik cliffhangerů, druhý díl se pohnul dál. Všechno […]
Další naše články...