Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han

Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han

DSC 0121

Přináším vám dru­hé ohléd­nu­tí za lite­rár­ním fes­ti­va­lem Humbookem, kte­rý nedáv­no otřá­sl Prahou. Akce se zúčast­ni­la i ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Jenny Han, jejíž roman­tic­ké kni­hy si oblí­bi­ly dív­ky po celém svě­tě. Můžete ji znát pře­de­vším díky tri­lo­gii Všem klu­kům, kte­ré jsem milo­va­la nebo sérii Oko za oko. Měla jsem tu čest Jenny vyzpo­ví­dat a zeptat se jí na pár otá­zek…

 1. Chtěla jste být spi­so­va­tel­kou už odma­la, nebo jste měla jiné plá­ny?

„Už od dět­ství jsem psa­la a milo­va­la psa­ní pří­bě­hů, ale nikdy jsem si nemys­le­la, že by to moh­la být i moje prá­ce. Na vyso­ké ško­le jsem ale cho­di­la na hodi­ny tvůr­čí­ho psa­ní a v tu chví­li jsem si uvě­do­mi­la, že bych se tím moh­la oprav­du živit.“

 1. Proč jste se zamě­ři­la na kni­hy pro mlá­dež?

„Po celý svůj život jsem milo­va­la prá­vě young adult pří­běhy o dospí­va­jí­cích a ve 20 letech, když jsem byla na uni­ver­zi­tě, jsem zača­la psát svou prv­ní kni­hu. Tudíž zamě­řit se na pří­běhy pro mla­dé mi při­šlo to nej­při­ro­ze­něj­ší.“

 1. Jaký máte názor na povin­nou čet­bu?

„To je slo­ži­tá otáz­ka. Myslím si, že je důle­ži­té číst růz­né tipy kní­žek, ale poprav­dě mě to také nudi­lo. Jsem pře­svěd­če­ná, že by si kaž­dý měl vyna­hra­dit čas na čte­ní toho, co ho baví. Musím se ale při­znat, že na povin­nou čet­bu vlast­ně žád­ný názor nemám.“

 1. Kde bere­te inspi­ra­ci pro své nové pří­běhy?

„Všude. Opravdu všu­de.“

 1. Čtete někdy své vlast­ní, již vyda­né, kni­hy?

„Své kni­hy čtu pou­ze teh­dy, pokud píšu nový díl série – dosta­nu se tak zpát­ky do kon­krét­ní­ho pří­bě­hu a vše si při­po­me­nu. Když vydá­vám novou kni­hu, tak ji zno­vu pro­chá­zím, ale jen struč­ně, pro­to­že je vel­mi těž­ké dívat se zpát­ky a říkat si, že jsem to moh­la napsat jinak a lépe.“

 1. Váš oblí­be­ný spi­so­va­tel?

„Mám ráda Stephena Kinga, J. K. Rowling a dále např. Judy Blume.“

 1. Na jaké nej­za­jí­ma­věj­ší mís­to jste se dosta­la díky lite­rár­ní akci?

„Takových míst je mno­ho. Velmi se mi zalí­bil Amsterdam – doká­žu si před­sta­vit, že bych tam žila, psa­la a uží­va­la živo­ta. Kanály a voda všu­de kolem vás, všich­ni jez­dí na kole, dá se tam snad­no pohy­bo­vat pěš­ky… Pak také Brazílie, ta mě zau­ja­la ska­la­mi, řeka­mi a při­po­mí­ná mi Hru o trů­ny.“

 1. A když půjde­me od lite­ra­tu­ry kou­sek dál… čemu dal­ší­mu se ráda věnu­je­te ve vol­ném čase?

„Miluju módu, vaře­ní, peče­ní, fil­my, navště­vo­vá­ní sta­rých muzeí, ces­to­vá­ní… Kdykoliv jsem v jiné zemi, nej­víc mě zají­ma­jí taměj­ší oby­va­te­lé, s kte­rý­mi si mohu popo­ví­dat, dozvě­dět se něco o jejich odliš­né kul­tu­ře, kde žijí, žili… To je pro mě nej­za­jí­ma­věj­ší.“

 1. A pro­zra­dí­te nám, jaký je Váš nej­ob­lí­be­něj­ší dezert?

„To je oprav­du hod­ně těž­ké… coko­liv se šle­hač­kou navrchu.“

 1. Jakými tře­mi slo­vy bys­te cha­rak­te­ri­zo­va­la Humbook?

„Vášniví milov­ní­ci knih.“

 1. Co bys­te vzká­za­la dospí­va­jí­cím?

„Nebojte se jít si za tím, co vás sku­teč­ně baví. Je běž­né, že se o něco pokou­ší­te a ono to nevy­jde. Tak to zkus­te zno­vu. Možná při tom nara­zí­te na něco nové­ho, co vás inspi­ru­je, zaujme a popo­str­čí dál. Buďte ote­vře­ní všem mož­nos­tem, pro­to­že nikdy neví­te, kam až vás ces­ta může zavést.“

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36139 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53308 KB. | 20.09.2021 - 03:40:54