Kritiky.cz > Festivaly > Humbook 2016

Humbook 2016

Humbook plakát

Na sobot­ní datum 15. 10. 2016 čeka­li mno­zí mla­dí čte­ná­ři. A to kvů­li Humbooku, u nás his­to­ric­ky prv­ní­mu lite­rár­ní­mu fes­ti­va­lu pro mla­dé čte­ná­ře – zamě­řu­jí­cí se na young adult lite­ra­tu­ru, kte­rá v posled­ních letech zís­ká­vá stá­le více a více pří­z­niv­ců. Jaký byl jeho prů­běh?

Festival se konal v Praze, kou­sek od cen­t­ra, v Sálu Elektra v Holešovicích. Humbook začí­nal v poled­ních hodi­nách worksho­py s redak­ce­mi Cooboo  a Fragment o tom, jak se vaří kni­ha. Diváci se moh­li dozvě­dět, co sto­jí za vzni­kem obál­ky, proč se vymýš­le­jí nové názvy knih, z jakých čás­tí se kni­ha sklá­dá a jak vypa­dá celý pro­ces, než se nám náš vysně­ný kou­sek dosta­ne do rukou. Nejen, že byly worksho­py oprav­du moc zají­ma­vé, zábav­né a kaž­dé­mu čte­ná­ři daly mno­ho cen­ných rad, ale pomoh­ly také se zori­en­to­vat v nakla­da­tel­ské bran­ži a prá­ci redak­to­rů. Nechyběli ani sou­těž­ní kví­zy a výhry, jak jinak než kniž­ní.

Ale v hlav­ním sálu bylo tepr­ve to, na co všich­ni čeka­li. Nejprve pro­běh­la bese­da s rus­kou autor­kou slav­né fan­ta­sy „Časodějové“ Nataljou Ščerbovou, násle­do­va­ná tře­mi čes­ký­mi autor­ka­mi – Marií Rejfovou, Lenkou Dostálovou a Michaelou Burdovou. Všechny spi­so­va­tel­ky byly moc milé a doká­za­ly skvě­le nastí­nit pro­ces psa­ní, tvo­ře­ní kni­hy (dá se to zvlád­nout, i když jste na mateř­ské!) a i ten fakt, že u nás se lze psa­ním uži­vit jen těž­ko.

V odpo­led­ních hodi­nách pak ale při­šlo oprav­du to nej­ví­ce oče­ká­va­né: bese­da a násled­ná auto­gra­mi­á­da Ruty Sepetys a Christophera Paoliniho – důka­zem bylo obrov­ské množ­ství zúčast­ně­ných, nesku­teč­ný nedo­sta­tek kys­lí­ku, poměr­ně málo míst k seze­ní, vedro a nedý­cha­tel­no. Ale co si bude­me poví­dat, stá­lo to zato! Ruta Sepetys, kte­rá před­sta­vo­va­la novin­ku „Sůl moře“ i Christopher Paolini, jenž je auto­rem best­selle­ru Odkazu dra­čích jezd­ců, byli cha­risma­tič­tí, milí, vstříc­ní, vtip­ní a zábav­ní. Skvěle komu­ni­ko­va­li s nad­še­ným pub­li­kem a bylo to jed­ním slo­vem úžas­né. Upřímně jsem váž­ně moc ráda, že jsem se akce zúčast­ni­la, pro­to­že pří­běhy o tom, jak Christopher kopal na zahra­dě jámu, a Ruta byla „nemoc­ná“, jsou neza­po­me­nu­tel­né.

Jejich násled­né auto­gra­mi­á­dy se pro­táh­ly i o něko­lik hodin, ale věř­te mi, že setká­ní a popo­ví­dá­ní si a tako­vý­mi význam­ný­mi autor­ky, jako je Christopher ane­bo Ruta, roz­hod­ně sto­jí za to.

V prů­bě­hu fes­ti­va­lu si bylo mož­né také odchy­tit na slo­víč­ko jaké­ho­ko­liv redak­to­ra (např. z oblí­be­né­ho nakla­da­tel­ství Cooboo), nebo vyzpo­ví­dat růz­né pře­kla­da­te­le – např. šéf­re­dak­to­ra Petra Eliáše, kte­rý pře­lo­žil osmý díl slav­né­ho Harryho Pottera. Ten měl k veče­ru spo­leč­ně s dal­ší­mi pře­kla­da­te­li také bese­du – jak jinak než o pře­klá­dá­ní. Tu mode­ro­va­li zná­mé Youtube hvězdy – Johny Machette a Molly v kni­ze.

Nechyběl ani boha­tý dopro­vod­ný pro­gram - za zmín­ku sto­jí např. hra Pukec, Instagraf, teto­vá­ní hen­nou,  chill out zóna, nebo stá­nek Knihy Dobrovský, kde se pro­da­va­či nestí­ha­li otá­čet za poža­dav­ky návštěv­ní­ků.

Humbook si nemůžu jinak než vyna­chvá­lit! Akce byla moc pove­de­ná a já se již nemůžu dočkat na dal­ší roč­ník.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te v naší Galerii - Humbook 2016.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...