Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Hulk - preview

Hulk - preview

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vzni­kl. Vím jen, že mě nebu­de­te mít rádi, až se rozzlo­bím.Bruce Banner, vědec kaž­dým cou­lem, má všech­ny důvo­dy ke zlos­ti na své nad­ří­ze­né. Jeho pře­vrat­ná vědec­ká prá­ce, kte­rá změ­ni­la pohled na mož­nos­ti gene­tic­ké tech­no­lo­gie, je zapo­me­nu­tou a pro její­ho auto­ra stá­le boles­ti­vou minu­los­tí. Jen Betty Rossová, skvě­lá spo­lu­pra­cov­ni­ce a někdej­ší pří­tel­ky­ně, se sna­ží uchrá­nit ho před dal­ší­mi stře­ty a kon­flik­ty. Stala se totiž svěd­kem neú­spěš­né­ho poku­su, kdy Bruce, ve sna­ze zabrá­nit explo­zi a zachrá­nit holý život, byl vysta­ven smr­tel­né dáv­ce záře­ní gama. Zdánlivě se nic nesta­lo, ale jed­no­ho dne opus­ti­lo Bruceho labo­ra­toř obrov­ské mon­strum. Svalovec zná­mý jako Hulk, kte­rý za sebou zane­chal jen trosky. Je nebez­peč­ný lidem, ale i celé­mu svě­tu. Armáda a její arze­nál jsou uve­de­ny do sta­vu nej­vyš­ší poho­to­vos­ti. Betty tuší sou­vis­los­ti, ale ve svém boji o záchra­nu zele­né­ho gigan­ta i blíz­ké­ho člo­vě­ka je téměř osa­mě­lá.

Hulk pat­ří k legen­dár­ním hrdi­nům komik­so­vé lite­ra­tu­ry, neboť v oso­bi­tém poje­tí toho­to spe­ci­fic­ké­ho žán­ru je moder­ni­zo­va­nou podo­bou „pří­pa­du“ dr. Jekylla a pana Hyda. „Narodil“ se v roce 1962 a už na sklon­ku 60. let byly jeho kres­le­né pří­běhy bez­kon­ku­renč­ně nej­pro­dá­va­něj­ší. Z jeho popu­la­ri­ty těžil celých pět let (1977 - 82) neko­neč­ný tele­viz­ní seri­ál, v němž chtě­la dlou­ho­do­bě pokra­čo­vat i pres­tiž­ní NBC. Stačila nato­čit ješ­tě tři samo­stat­né tele­viz­ní fil­my, než one­moc­něl hlav­ní před­sta­vi­tel. Současná úro­veň vizu­ál­ních počí­ta­čo­vých efek­tů nabí­zí pří­bě­hu Hulk/Banner zce­la nové mož­nos­ti. S tím­to vědo­mím a záze­mím nabíd­ku stu­dia Universal při­jal i drži­tel Oscara, půvo­dem tcha­jwan­ský reži­sér Ang Lee, kte­ré­ho lze prá­vem ozna­čit za skvě­lé­ho fil­ma­ře všech žánrů. Natočil např. úsměv­nou Svatební hos­ti­nu, adap­ta­ci stej­no­jmen­né­ho romá­nu Jane Austenové Rozum a cit či his­to­ric­ký akč­ní sní­mek Tygr a drak, jímž si spl­nil svůj dáv­ný sen - rea­li­zo­vat film s čín­ským bojo­vým umě­ním. I Hulkem, kte­rý je pře­de­vším por­trétem muže, vedou­cí­ho vál­ku se svě­tem i se sebou samým, potvr­dil svo­ji jedi­neč­nou pověst a lze prá­vem oče­ká­vat, že jeho nej­no­věj­ší film doslo­va otře­se kiny na celém svě­tě...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,16001 s | počet dotazů: 263 | paměť: 59744 KB. | 17.08.2022 - 22:41:43