Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)

Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)

Hulk

Tak tady máme dal­ší Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zele­ná pří­šer­ka, kte­rá se zje­vu­je pou­ze když je naštva­ná a v kli­do­vém sta­vu je z ní pohled­ný metr osm­de­sát dlou­hý sym­pa­tic­ký mla­dík, kte­rý je milo­ván a zami­lo­ván do jed­né nád­her­né hol­ky.

  Fenomén Hulk je zná­mý už půl sto­le­tí, kdy ho vymys­lel Stan Lee pro nakla­da­tel­ství Marvel pod názvem Incredible Hulk a ihned se posta­vil do slav­ných šlé­pě­jí Supermana, Daredevila. No pros­tě komix. A dost úspěš­ný. Během něko­li­ka desí­tek let se lidé a tvůr­ci sna­ži­li dostat Hulka na fil­mo­vé plát­no, a tak v osm­de­sá­tých letech vyšla série fil­mů s popu­lár­ním Billem Bixbym v roli Bannera a kul­tu­ris­tou Lou Ferrignem (kon­ku­rent Arnieho) jako Hulkem. Ale jak je nám zná­mo, na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí neby­lo dost dob­rých počí­ta­čů, a do dob Terminátora II se vůbec tvůr­cům nesni­lo o tom, že by měl Hulka hrát nikdo jiný než herec. Až teď na začát­ku jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí už jsou počí­ta­če tak moder­ní, že mís­to her­ce může srov­na­tel­ně hrát počí­ta­čo­vá posta­va. A teď když víme, že to jde, když Pán Prstenů, tak Hvězdné Války mají svo­jí CGI posta­vu, tak je i v Hulkovi dost důle­ži­tá posta­va vytvo­ře­ná počí­ta­čem. Ale oprav­du Glumovi se nemů­že rov­nat, je totiž hez­ky zele­ná a o oprav­do­vém herec­tví nelze vůbec říct, pro­to­že jenom mlá­tí do vojá­ků, do budov a do ostat­ních věcí, kte­ré lze zni­čit.

  Teď jsme v roce 2003 a slav­ný Taiwanský reži­sér, Ang Lee, byl anga­žo­ván, aby pokra­čo­val v režii momen­tál­ně úspěš­ných fil­mů pod­le komi­xů. Pokračoval v linii zalo­že­né na fil­mu X-Men Briana Singera, kde se nejed­ná pou­ze o akci, ale i o psy­cho­lo­gii postav se vše­mi její­mi nála­da­mi a kri­ze­mi. Takže ani Hulk, ani X-Men, nejsou jen akč­ní­mi fil­my, jsou hlav­ně o vnitř­ním kon­flik­tu postav posta­ve­ných pro­ti svým vro­ze­ným vlast­nos­tem, pro­ti všem věcem, kte­ré je děla­jí vyvrhe­li mezi ostat­ní­mi lid­mi.

  Ang Lee se do fil­mu vrhl se svo­jí Taiwanskou pílí a vzni­kl dob­rý komi­xo­vý film, kte­rý se sna­ží o vlast­ní sty­li­za­ci, o nástin his­to­rie, pro lidi, kte­ří komix pořád­ně nezna­jí a chtě­jí se dozvě­dět, proč tomu tak je, proč vlast­ně se sta­lo , co se sta­lo, a proč vlast­ně je hlav­ní hrdi­na tako­vý jaký je.

Pro role si vybral zku­še­né her­ce, kte­ří nejsou spo­jo­vá­ny s něja­ký­mi zná­mý­mi role­mi. Hlavní roli svě­řil Ericu Bannovi, kte­rý je z Austrálie, naro­dil se na kon­ci 60. let a není o něm moc zná­mo, krom toho, že si zahrál ve fil­mu Black Hawk Down. Jako hod­ný Hulk (Bruce Banner) je napros­to se hodí­cí a laho­dí­cí oku a naštva­né­ho Hulka už nehra­je. O vytvo­ře­ní se sta­ra­jí počí­ta­če fir­my ILM.

  Jeho lás­ku hra­je Jennifer Connelly,kterou na plát­nech kin může­me vidět už od půl­ky osm­de­sá­tých let, nejen v lout­ko­vém Labyrintu, ale i v oska­ro­vém fil­mu Čistá Duše.

Otce Bruce Bannera hra­je Nick Nolte, kte­rý je dost vel­kou hvězdou, a oprav­du je vidět, že je zku­še­ným her­cem, výbor­ně zvlá­dá „šíle­nost“ svo­jí posta­vy a pat­ří k neza­po­me­nu­tel­ným posta­vám. Známe jej z fil­mů 48 hodin, Jefferson v Paříži a jiných…

  Ang Lee je oprav­du dost dob­rým reži­sé­rem pro film pod­le komi­xu, pro­to­že jako jeden z mála se sna­ží o komi­xo­vou sty­li­za­ci. Rozdělení obra­zu na něko­lik čás­tí, sestří­ha­ných z růz­ných úhlů kame­ry, v někte­rých chví­lích dokon­ce i „vystřihává“ posta­vu z obra­zu, a někte­ré jeho bar­ve­né kom­po­zi­ce jsou k neza­po­me­nu­tí. Sice je ško­da, že se k pořád­né akci dosta­ne­me až v půl­ce fil­mu, ale není to na ško­du, pro­to­že v prv­ní půl­ce fil­mu se dozví­dá­me dost důle­ži­té věci, kvů­li kte­rým se Bruce Banner stal, když se roz­čí­lí, Hulkem.

  Nesmíme zapo­me­nou i na počí­ta­čo­vé­ho Hulka, kte­rý je kom­plet­ně vytvo­řen v nit­rech počí­ta­čů a pokra­ču­je v linii vytvo­ře­né Glumem. Být srov­na­tel­ným spo­lu­hrá­čem i pro­tiv­ní­kem nor­mál­ním her­cům.

  A jaký je to film? No pros­tě dob­rý, jeden z dob­rých fil­mů, pod­le komi­xu a tak se cho­vá. I když na prv­ní úspěš­ný film pod­le komi­xů nemá. Nemá na Batmana…


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film "Hulk" je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.27. února 2019 Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film "Hulk" je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést. Někdy si opravdu naivně myslím, že veřejné mínění nemá pravdu a že když se na film podívám sám, budu z něho mít mnohem lepší pocit, než měli ostatní. Jenže někdy to prostě není pravda. […]
  • Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera.30. dubna 2019 Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera. Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]
  • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
  • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man14. června 2012 Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man Poprvé se postava Spider-Mana objevila v klasickém marvelovském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čtenáře udělal pavoučí muž takový […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]