Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.

Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.

Hulk

Někdy si oprav­du naiv­ně mys­lím, že veřej­né míně­ní nemá prav­du a že když se na film podí­vám sám, budu z něho mít mno­hem lep­ší pocit, než měli ostat­ní. Jenže někdy to pros­tě není prav­da. Film „Hulk“ je toho jed­no­znač­ným důka­zem. Když jsem jej sle­do­val, říkal jsem si, jest­li i Stan Lee v něj vlo­žil tako­vou důvě­ru a jest­li se mu výsle­dek líbil. Jack Kirby se ale dle mého musel obra­cet v hro­bě.

Ani ten Hulk nevypadá moc dobře.

Hulk je jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav, kte­ré byly v komik­so­vém uni­ver­su stvo­ře­ny. Pravda, není to posta­va úpl­ně ori­gi­nál­ní, pře­ce jen para­le­la s dok­to­rem Jekyllem a panem Hydem je více než jas­ná, ale přes­to se jed­ná o posta­vu, kte­rá má obrov­ský poten­ci­ál. Myslím, že to pocho­pil hlav­ně Mark Millar, když vytvo­řil své „Ultimates“. Když se v nich dok­tor Banner pro­mě­ní v Hulka, tak to není jen něja­ký zlo­br, ale ato­mov­ka s huma­no­id­ní­mi tva­ry. Ničí a nic jí nedo­ká­že zasta­vit. „Hulk“ v pro­ve­de­ní Anga Lee a jeho scé­náris­tů je jiný, více... main­stre­a­mo­vý.

Rozhodně to není Nolteho životní role.

Docela chá­pu, o co se Ang Lee sna­žil. Chtěl vytvo­řit film, kte­rý bude maxi­mál­ně odka­zo­vat na to, odkud pochá­zí, tedy na komiks. Už jen pří­tom­nos­ti Stana Leeho nebo Lou Ferringa, kte­rý hrál Hulka v ame­ric­kých seri­á­lech v 70. i 90. letech (i když ve dru­hém seri­á­lu jen hla­so­vě) mlu­ví za sebe. Rozumím tomu, komiks je v Americe milo­va­ný. Jenže Ang Lee, což tak nějak není rodi­lý Američan, se poku­sil jít dál. Vložil do fil­mu pane­ly. Skutečně obraz je vel­mi čas­to roz­dě­lo­ván na men­ší okna, podob­ně jako tomu bylo napří­klad v seri­á­lu „24 hodin“. Ani tam se mi to dva­krát neza­mlou­va­lo, ale oukej, to byl tele­viz­ní seri­ál, navíc to mělo smy­sl. V „Hulkovi“ to vypa­dá pros­tě div­ně.

Klidně by to mohl být i Peter Parker.

Když jsem se na „Hulka“ díval, neu­stá­le jsem si říkal, jest­li to oprav­du mys­le­li váž­ně a vyšel jim z toho tako­vý paskvil, kde i Nick Nolte vypa­dá pří­šer­ně – ne, že by jinak vypa­dal jako něja­ký kra­sa­vec, ale herec to není špat­ný – ane­bo zůstá­va­la dru­há mož­nost. Ang Lee měl celou dobu v úmys­lu nato­čit paro­dii žán­ru a udě­lat si z „Hulka“ sran­du. Jenže pokud by sle­do­val tenhle neušlech­ti­lý cíl, proč se u toho člo­věk neza­smě­je? Film je nesku­teč­ně před­ví­da­tel­ný, struk­tu­ro­va­ný jako ty nej­hor­ší komiksy, kde vám je dopře­du jas­né, kdo je sku­teč­ný haj­zl. Hodně se tu dá na efek­ty, pro­to­že tohle taky ke komik­su pat­ří. Postavy jsou plo­ché a neza­jí­ma­vé. To je taky komiks, bohu­žel. Jo, a Eric Bana neu­mí hrát, ale s tím se nic moc dělat nedá.

Jennifer Connelly si takový film nezasloužila.

Ang Lee vzdal hold komik­so­vé­mu hrdi­no­vi tím, že namí­chal koktejl neza­jí­ma­vých postav, oko­ře­nil to sla­bým sci-fi, najal poměr­ně dob­ré her­ce, vždyť ani Jennifer Connelly není něja­ká dru­há liga, a hodil je do dění tak dogma­tic­ké­ho, nená­pa­di­té­ho, bez jaké­ho­ko­li cíle a smys­lu, že se v tom všich­ni napros­to ztra­ti­li. O čem ten film byl? O Hulkovi pře­ce! A tohle je tak jedi­ná odpo­věď, kte­rou dosta­ne­te. Edward Norton mož­ná ode­psal film „Neuvěřitelný Hulk“, kde si zahrál titul­ní­ho zele­ná­če, ale ve srov­ná­ní s tímhle je to pořád geni­ál­ní dílo.

Hodnocení: 30%


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hulk
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray


Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.
Hodnocení: 1 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

 1. Úplně bych s vámi nesou­hla­sil, tako­vá hrůza za jakou ten­to film ozna­ču­je­te to není. Dle mého názo­ru je hlav­ní chy­ba v tom, že v tom­to fil­mu nemá Hulk pořád­né­ho rov­no­cen­né­ho pro­tiv­ní­ka a sou­pe­ře aby se moh­la na kon­ci vybo­jo­vat pořád­ně epic­ká bitva.
  Je mož­né, že nejsem zce­la objek­tiv­ní, pro­to­že Hulk je má nej­ob­lí­be­něj­ší posta­va z Marvelu ale váž­ně bych ten­to film neza­tra­co­val.
  V čem Vám ale musím dát za prav­du je to roz­dě­lo­vá­ní obra­zu do víc oken, podob­ně jako v Balovi III. No ješ­tě že se to neu­ja­lo, je to nepře­hled­né a divák má ako­rát ve všem bor­del.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)15. ledna 2019 Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-) Tak tady máme další Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zelená příšerka, která se zjevuje pouze když je naštvaná a v klidovém stavu je z ní pohledný metr osmdesát dlouhý sympatický mladík, […]
 • Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera.30. dubna 2019 Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera. Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]
 • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
 • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
 • Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man14. června 2012 Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man Poprvé se postava Spider-Mana objevila v klasickém marvelovském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čtenáře udělal pavoučí muž takový […]
 • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
 • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
 • Dům u jezera - Sandra Bullock a Keanu Reeves se zamilují skrz čas.16. srpna 2019 Dům u jezera - Sandra Bullock a Keanu Reeves se zamilují skrz čas. U tohoto filmu nemůžete moc přemýšlet, proč se vlastně děje to, co se děje. Rozumné vysvětlení pro to totiž není. Prostě se jen nechte udivovat neskutečnem a vztahem dvou lidí, kteří jsou […]