Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Hugh Jackman

Hugh Jackman

Jack
Jack

Hugh Jackman, celým jmé­nem Hugh Michael Jackman (* 12. říj­na 1968 v Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie) je aus­tral­ský herec, pro­du­cent, zpě­vák a taneč­ník.

Získal mezi­ná­rod­ní uzná­ní za své význam­né role, zejmé­na v akč­ních , his­to­ric­kých a roman­tic­kých fil­mech. Proslul svo­jí rolí Wolverina v séri­ích X-Men, stej­ně dob­ře jako svý­mi hlav­ní­mi role­mi ve fil­mech Kate & Leopold, Van Helsing, Dokonalý trik, Austrálie a fil­mem Ocelová pěst.

Již tři­krát mode­ro­val pře­dá­vá­ní Tony a 22. úno­ra 2009 také mode­ro­val pře­dá­vá­ní Oscarů.

Životopis

Narodil se v Sydney, v Novém Jižním Walesu jako nejmlad­ší z pěti dětí ang­li­ča­nů Chrise Jackmana a Grace Watsonové. Narozený v Austrálii byl ale jako dru­hý, pro­to­že měl ješ­tě vlast­ní polo­ro­dou sest­ru z mat­či­na dří­věj­ší­ho man­žel­ství. Jeden z jeho pra­pra­ro­di­čů z otco­vy stra­ny byl řec­ké­ho půvo­du. Jeho rodi­če se roz­ved­li, když mu bylo 8 let. Zůstal s otcem a a sou­ro­zen­ci v Austrálii, zatím­co jeho mat­ka se vrá­ti­la zpát­ky do Anglie.

Jako dítě rád pobý­val ven­ku, trá­vil hod­ně času na plá­ži, s otcem a sou­ro­zen­ci čas­to kem­po­va­li a jez­di­li na dovo­le­nou po celé Austrálii. Chtěl pro­ces­to­vat celý svět, při jed­nom roz­ho­vo­ru řekl: „Trávil jsem celé noci pozo­ro­vá­ním atla­sů. Rozhodl jsem se, že chci být šéf­ku­cha­řem v leta­dle. Letadlem jsem už teh­dy totiž letěl a na palubě jíd­lo měli, tak jsem si řekl, že být šéf­ku­cha­řem v leta­dle je ide­ál­ní prá­ce.“

Chodil na základ­ní ško­lu Pymble Public School a poté na střed­ní chla­pec­ké gym­ná­zi­um Knox Grammar School, kde roku 1985 zazá­řil ve škol­ním zpra­co­vá­ní muzi­ká­lu My Fair Lady. Po odma­tu­ro­vá­ní pra­co­val rok na ško­le Uppingham School v Anglii. Když se vrá­til zpát­ky do Sydney, kde stu­do­val Technologickou uni­ver­zi­tu, a roku 1991 zís­kal titul baka­lá­ře z komu­ni­ka­cí. V posled­ním roč­ní­ku na uni­ver­zi­tě se zapo­jil do kur­zu herec­tví. Zahrál si tam hlav­ní roli ve hře Vyrozumění Václava Havla. Později pozna­me­nal, že „se v tom týd­nu cítil s ostat­ní­mi lid­mi více jako doma, než za celé tři roky, co byl na uni­ver­zi­tě.“

Osobní život

  1. dub­na 1996 si vzal aus­tral­skou herečkuDeborru-Lee Furnes. Potkali se při natá­če­ní aus­tral­ské­ho TV seri­á­lu Corelli. On sám pro ni osob­ně navr­hl zásnub­ní prs­ten, a na snub­ním prs­te­nu mají napsá­no v sanskrtu„Om para­mar mai­na­mar“, což v pře­kla­du do češ­ti­ny zna­me­ná „zasvě­cu­je­me náš sva­zek man­žel­ský vět­ší­mu zdro­ji“.

Deborra-Lee pro­dě­la­la dva potra­ty, načež si ado­p­to­va­li dvě děti, Oscara Maximilliana (* 15. květ­na 2000) a Avu Eliot (* 10. čer­ven­ce 2005).

Zmínky v populární kultuře

  • Časopisem Peoplebyl zvo­len nej­ví­ce sexy mužem pla­ne­ty za rok 2008.
  • V kome­di­ál­ním dra­ma­tu Scrubs, kte­rý vysí­lá ame­ric­ká TV sta­ni­ce American Broadcasting Companypatří mezi vyni­ka­jí­cí vtíp­ky nená­vist posta­vy Coxe (hra­je ho John C. McGinley) vůči Jackmanovi.
  • V 7. sérii ame­ric­ké­ho seri­á­lu Punk’dje naved­li, aby si mys­lel, že vyho­dil do povět­ří dům reži­sé­ra Bretta Rautnerse .
  • V 6. sérii v 13. díle TV seri­á­lu Will a Gracese posta­va Jack McFarland (hra­je ho herec Sean Hayes) zmí­ní, že se chys­tá jít do kina na muzi­kál The Boy from Oz , pro­to­že se nemů­že dočkat, až v ho něm uvi­dí. Později dis­ku­tu­je o tom, že ho chce zaža­lo­vat kvů­li tomu, že mu ukra­dl taneč­ní pohy­by.

Ocenění

  • Byl jme­no­ván vel­vy­slan­cem dob­ré vůle v Soulu, Jižní Korejiod 10. dub­na 2009.
  • Hollywoodský chod­ník slá­vy - svo­ji hvězdu zde má od 21. dub­na 2009.

Detaily o článku Hugh Jackman


Foto

Popis
English: Hugh Jackman at the Sydney pre­mie­re for Real Steel in September 2011.
Datum
ZdrojImage e-mailed from author to uplo­a­der
AutorPaul Cush at http://www.paulcush.com

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04349 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56711 KB. | 02.07.2022 - 04:22:12