Kritiky.cz > Recenze > Hudbu složil, slova napsal –

Hudbu složil, slova napsal –

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//
Hudbu slo­žil, slo­va napsal – Recenze

18.March.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková

On je vyhas­lá popo­vá hvězda osm­de­sá­tých let a musí nut­ně napsat hit. Ona mu zalé­vá kvě­ti­ny a náho­dou má bás­nic­ké stře­vo. Může z toho být lás­ka? Pokud jste už v živo­tě vidě­li ale­spoň jed­nu jedi­nou typic­kou roman­tic­kou kome­dii, je vám to snad jas­né.
V sou­čas­nos­ti snad není jiný herec, kte­rý by byl spo­jo­ván s žánrem roman­tic­ké kome­die tolik jako Hugh Grant. Ani v novin­ce Hudbu slo­žil, slo­va napsal (Music and Lyrics) se z této ška­tul­ky sym­pa­tic­ký Brit nevy­ma­nil. Ale nic pro­ti niče­mu, dob­ře napsa­ná roman­tic­ká kome­die si vždyc­ky své pří­z­niv­ce najde a pokud má jako hlav­ní hvězdu prá­vě Granta, dá se říci, že úspěch je zaru­čen. Tvůrci Music and Lyrics vsa­di­li na jis­to­tu a ser­ví­ru­jí nám sku­teč­ně typic­ký pro­dukt žán­ru. Není tu sice nic, co bychom už nevi­dě­li jin­de, ale záro­veň film hod­not­ně napl­ňu­je žánro­vé poža­dav­ky, nenu­dí, poba­ví a mož­ná i dojme.
Alex Fletcher je vyhas­lá hvězda 80.let, kdy coby dru­hý zpě­vák chla­pec­ké kape­ly Pop! oblu­zo­val mla­dá děv­ča­ta a vydě­lá­val spous­tu peněz. Dnes zpí­vá z nut­nos­ti výděl­ku v zábav­ních par­cích a na země­děl­ských fes­ti­va­lech, kde se pod pódi­em (snad už jen z nos­tal­gie) natřá­sa­jí postar­ší dámy v upnu­tých trič­kách s logem býva­lé sku­pi­ny. Náhle však Alex dostá­vá nabíd­ku od sou­čas­né megastar, zpě­vač­ky Cory. Pokud jí napí­še hit, budou ho spo­lu zpí­vat na vel­kém tur­né. Alex při­jí­má a po počá­teč­ních nesná­zích nalé­zá vel­mi talen­to­va­nou textař­ku v dív­ce jmé­nem Sophie, kte­rá mu cho­dí zalé­vat kvě­ti­ny.
Music and Lyrics je, pře­de­vším co se pří­bě­hu týče, sku­teč­ně roman­tic­kou kome­dií se vším všu­dy. On a ona se pot­ka­jí, po drob­ných peri­pe­ti­ích začnou spo­lu­pra­co­vat, spo­lu­prá­ce pře­ros­te v lás­ku, pak násle­du­je rozkol a nako­nec vel­ké usmí­ře­ní. Ano, přes­ně takhle roman­tic­ké fil­my obvykle vypa­da­jí a auto­ři Music and Lyrics se nijak nepo­kou­še­li zaběh­nu­té sché­ma naru­šit. Což však nemu­sí být nut­ně nega­ti­vem, pro­to­že divák ale­spoň dosta­ne přes­ně to, co oče­ká­val a ačko­li není ničím pře­kva­pen, urči­tě není ani ura­žen. Ostatně v posled­ní době se obje­vi­lo něko­lik fil­mů (např. Rozchod nebo Ďábel nosí Pradu), kte­ré se sna­ži­ly o netra­dič­ní konec, ale ve výsled­ku to půso­bi­lo znač­ně roz­pa­či­tě a mno­hý divák by byl jis­tě rad­ši za tra­dič­ní „doják“, kdy si odlou­če­ní milen­ci pada­jí s plá­čem do náru­če. Zkrátka, pokud film obsa­hu­je ješ­tě něco zají­ma­vé­ho navíc a nemá vylo­že­ně hloupé dia­lo­gy, nemů­že kla­sic­kou roman­tic­kou lin­kou prak­tic­ky nic zka­zit. A přes­ně to je pří­pad Music and Lyrics.
Tím něčím zají­ma­vým navíc je zde výbor­ně vyu­ži­té téma vyha­sí­na­jí­cí­ho popo­vé­ho ido­lu a dal­ší naráž­ky na hudeb­ní prů­my­sl. Zaručuji vám, že ať už si o dal­ším dění bude­te mys­let coko­liv, na prv­ních pár minut fil­mu jen tak neza­po­me­ne­te. V úvo­du totiž uvi­dí­te aran­žo­va­ný video­klip sku­pi­ny Pop!, kte­rý sku­teč­ně vysti­hu­je 80.léta se vším všu­dy. Taneční kre­a­ce Hugh Granta pak divá­ka pro­vá­ze­jí celým fil­mem a pat­ří roz­hod­ně k tomu nej­lep­ší­mu, co může Music and Lyrics nabíd­nout. Na poli kome­die fun­gu­je film také vel­mi sluš­ně, je tu spous­ta úsměv­ných a něko­lik oprav­du vtip­ných situ­a­cí. Snímek roz­hod­ně nenu­dí a vel­mi pří­jem­ně ute­če. Také herec­ké­mu obsa­ze­ní není veskr­ze, co vytknout. Všichni podá­va­jí ade­kvát­ní výko­ny k tomu, jaké posta­vy hra­jí a jaký pro­stor jim typic­ký roman­tic­ký scé­nář posky­tu­je. Ústřední milost­ná dvo­ji­ce Hugh Granta a Drew Barrymorové zkrát­ka nepřed­sta­vu­je pří­le­ži­tost pro osca­ro­vé výko­ny, ale hlav­ní je, že jim to dohro­ma­dy kla­pe.
Verdikt: Na poli žán­ru roman­tic­ké kome­die veli­ce sluš­ný film. Hugh Grant tady sice nepřed­vá­dí nic, co bychom od něj už nevi­dě­li (snad s výjim­kou taneč­ních kre­a­cí), ale pořád to fun­gu­je. Filmu nechy­bí vtip­né a úsměv­né situ­a­ce, roman­tic­ká linie neu­ra­zí a navíc je tu jeden fas­ci­nu­jí­cí klip ála 80.léta, tak­že pokud půjde­te na Music and Lyrics jako na čis­to­krev­nou roman­tic­kou kome­dii, nevi­dím důvod, proč bys­te se nemě­li dob­ře bavit.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Počet komen­tá­řů: 1
xxx napsal dne 4. April 2007 , 20.09

chtel jsem na to jit do nevim nevim


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Inside the Episode (HBO)6. května 2019 Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Inside the Episode (HBO) Posted in Videa
  • Komiks 5624. listopadu 2018 Komiks 56 Posted in Komiks
  • Výročí slovenské státnosti30. března 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, […] Posted in Články
  • Druhá šance8. července 2023 Druhá šance Vtipný roadmovie na emocionální horské dráze asi nejlépe vystihne tento film. Nedokážu si ani představit, jak náročné, ale i zároveň nádherné muselo natáčení, jak pro Claru, tak pro […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k Camp S01E03 - The Mixer24. září 2020 Titulky k Camp S01E03 - The Mixer Čeká nás párty, na kterou má dorazit i Roger a jeho táborníci, takže Mack bude mít plné práce, aby připravila skvělý večírek. Naštěstí má po svém boku Colea, který je ochotný je ve všem […] Posted in Titulky
  • Šestý den Bůh stvořil Black Adama19. října 2022 Šestý den Bůh stvořil Black Adama Black Adam je nařachaná akční jízda. Nouze není o inovace superhrdinského žánru, řemeslně vypiplané postavy a hlavně hlubokou myšlenkou na závěr. Fakt? A víte vy co? Ne! Řeknu to takhle: […] Posted in Filmové recenze
  • Code 8 - Film bratranců Amellových3. června 2023 Code 8 - Film bratranců Amellových Znáte nějaký film, který se po čtyřech letech dostal do top na Netflixu? No moc jich není, ale existuje. Code 8 už je hodně starší film, ale jakmile jej Netflix začal prosazovat s […] Posted in Filmové recenze
  • Užívej si, co to jde (Whatever Works)13. května 2022 Užívej si, co to jde (Whatever Works) Víte, čím se liší příznivci Miloše Formana od příznivců Woodyho Allena? Především tím, že zatímco Miloš Forman nakonec natočil jenom několik filmů (byť skvělých), Woody Allen práská rok co […] Posted in Filmová klasika
  • #DP144: Nejmocnější hrdinové Marvelu: Red Skull16. března 2021 #DP144: Nejmocnější hrdinové Marvelu: Red Skull  Autorem článku je Daniel Palička V zahraničí vydalo Hachette Fascicoli jako 120. knihu ze série "Nejmocnější hrdinové Marvelu". Původně vyšlo jako Captain America Comics #7, […] Posted in Recenze komiksů
  • #2105: Green Blood - Zelená krev 13. března 2020 #2105: Green Blood - Zelená krev 1 Green Blood - Zelená krev 1 (Green Blood 1)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Green Blood 1" v roce 2011. České vydání má 204 […] Posted in Recenze komiksů

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60377 s | počet dotazů: 283 | paměť: 61731 KB. | 03.10.2023 - 16:06:45