Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně

Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně

hudbu
hudbu

Romantické kome­die táh­nou do kin divá­ky v nema­lém počtu. Jenže obvykle spí­še dív­čí popu­la­ci, pro­to­že muži až tak neo­ce­ní, když se na ně z plát­na valí jed­no lás­ky­pl­né klišé za dru­hým, much­lo­vá­ní se při zápa­du slun­ce a dal­ší slad­ko­bol­né momen­ty. Ovšem jsou i fil­my, kte­ré stej­ně dob­ře zafun­gu­jí na divač­ky i divač­ky. A jed­ním z nich je urči­tě sym­pa­tic­ká kome­die Hudbu slo­žil, slo­va napsal.Ne, že by snad ke kon­ci ten­to kou­sek nebyl sen­ti­men­tál­ní až han­ba, ale na dru­hou stra­nu je to jedi­ná kla­sic­ká roman­tic­ká chvil­ka, na kte­rou ve fil­mu dojde. Tím nechci říct, že by Hudbu slo­žil, slo­va napsal nebyl pro­jekt, kte­rý vás chyt­ne za srd­ce, nao­pak chyt­ne, ale para­dox­ně díky tomu, že netla­čí na pilu.

Místo toho, aby vás film bom­bar­do­val srd­cervou­cí­mi scé­na­mi ala pár jedou­cí na koni na moř­ské plá­ži, tak na vás půso­bí skr­ze skvě­le napsa­né posta­vy a jem­ně štipla­vý humor, kte­rý vás výteč­ně poba­ví. A to dokon­ce, svě­tě div se, nedo­jde na žád­né fekál­ní, sper­ma­tic­ké a dal­ší nechut­né gagy. Hudbu slo­žil, slo­va napsal si boha­tě vysta­čí s dob­ře napsa­ným scé­ná­řem, kte­rý se sou­stře­dí hlav­ně na kon­ver­zač­ní humor.

Hlavní i ved­lej­ší hrdi­no­vé jsou navíc napsá­ni tak dob­ře, že všich­ni svým dílem při­spí­va­jí k pří­jem­né atmo­sfé­ře a humor­né­mu náde­chu fil­mu. Dokonce si scé­nář vysta­čí i bez vyslo­ve­né­ho zápo­rá­ka nebo něja­ké­ho zví­ře­te, kte­ré má ve zvy­ku prás­kat hla­vou do zdi nebo neu­stá­le padat z okna. Je to tak, věř­te tomu nebo ne, Hudbu slo­žil, slo­va napsal se vel­mi úspěš­ně vyhý­bá daným postu­pům, kte­ré vyu­ží­va­jí žánro­vě pří­buz­ní kole­go­vé.

Hlavními posta­va­mi jsou Alex Fletcher (Hugh Grant), býva­lý úspěš­ný zpě­vák (respek­ti­ve člen úspěš­né kape­ly osm­de­sá­tých let) a mla­dá spi­so­va­tel­ka Sophie Fisher (Drew Barrymore). Setkají se náho­dou a ješ­tě vět­ší náho­da je, že Sophie se pro­je­ví jako skvě­lá textař­ka ve chví­li, kdy Alex potře­bu­je napsat píseň pro mla­dou hvězdu Coru (Haley Bennett). I když to chví­li trvá, Alex Sophie pře­svěd­čí, aby mu pomoh­la. A ze spo­lu­prá­ce se samo­zřej­mě vzejde něco více…

To se jis­tě dá čekat, dá se také čekat, jakým smě­rem se bude jejich lás­ka ubí­rat, ale oprav­du je dob­ře, že sen­ti­ment tu netryská z kaž­dé vte­ři­ny fil­mu. Naopak vtíp­ky ano. Je jich tu dost a dost a něko­li­krát jsem se pořád­ně nahlas zasmál. A dal­ší pře­kva­pe­ní, k pádu dojde během fil­mu snad jen jed­nou, tohle není Neváhej a toč. Pobaví vás Alexovy poznám­ky, Sophiina roz­to­mi­lost a praš­tě­nost, zbě­si­lost její sest­ry Rhondy (Kristen Johnston), bru­čoun­ství Alexova mana­že­ra Chrise (Brad Garrett). Je toho plno co pošimrá vaše brá­ni­ce.

Hudbu slo­žil, slo­va napsal je film, kte­rý mě okouz­lil. V pod­sta­tě kro­mě povin­ně slad­ké­ho kon­ce nemá nic výraz­něj­ší­ho ke kri­ti­zo­vá­ni. A ten­to­krát, i když jsou herec­ké výko­ny skvě­lé, tak není kva­li­ta fil­mu vysta­vě­na jen na nich, ale také na fun­gu­jí­cím situ­ač­ním humo­ru nebo i chytla­vě kýčo­vi­tém soun­d­trac­ku, kte­rý si hlav­ní hvězdy nazpí­va­ly samy. Jedna z mala roman­tic­kých kome­dií, u kte­ré se poba­ví vlast­ní­ci „kačen­ky“ i „šuli­na“ :D.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hudbu složil, slova napsal


  • n200911191133 SL1. prosince 2009 Hudbu složil, slova napsal (Music & Lyrics) - soundtrack Alex Fletcher je bývalý popový idol fiktivní skupiny Pop! (cosi v duchu tehdejších What! a ABC) z 80. let, jenž se smířil s osudem a v současné době si docela slušně vydělává na akcích […] Posted in Hudební recenze
  • Vřískot9. ledna 2022 Vřískot Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera14. prosince 2021 Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému životu i životu druhých. Svými vlastnostmi, chováním a komentáři může být hlavní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ14. prosince 2021 Spider-Man 2 - Doc Ock unese MJ Dvouhodinový film je rozdělen do tří hlavních částí. V té první se setkáváme s naším starým známým Peterem Parkerem alias Spider-manem, který pokračuje ve svém poslání - zachraňuje […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Deník Bridget Jonesové20. června 2021 Deník Bridget Jonesové Taky se Vám někdy zachtělo mít život jako v pohádce a v ruce držet flašku tekutého štěstí pro všechny příležitosti? Tak přesně takhle to nevypadá u Bridget Jones. Třicátnice, bezdětná, bez […] Posted in Retro filmové recenze
  • E.T. - Mimozemšťan - Nestárnoucí Sci-fi klasika.25. února 2021 E.T. - Mimozemšťan - Nestárnoucí Sci-fi klasika. V blízkosti Los Angeles přistane kosmická loď, jejíž posádka má za úkol sesbírat vzorky ze Země. Jeden z mimozemšťanů se ale zatoulá příliš daleko od lodi a posádka ho na neznámé planetě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Americká elegie - Ron Howard tentokrát na Netflixu.27. listopadu 2020 Americká elegie - Ron Howard tentokrát na Netflixu. Student práv z Yalu J. D. Vance (Owen Asztalos/Gabriel Basso) se vrací do rodného města v Appalačském pohoří, vzpomíná na minulost svojí rodiny a přemýšlí o vlastní budoucnosti... Ron […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,77431 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55901 KB. | 24.05.2022 - 12:18:17