Kritiky.cz > Pro domov > Hubnout přirozenou cestou

Hubnout přirozenou cestou

img a325714 w1693 t1537786964


Možná, že už jste vyzkou­še­li tu spous­tu „zaru­če­ných“ diet, kte­ré nám radí slav­né fil­mo­vé hvězdy ane­bo tře­ba die­tu pod­le horo­sko­pu. Už na prv­ní pohled je jas­né, že to asi pří­liš fun­go­vat nebu­de.

restaurace

 • Je prav­da, že ta hvězd­ná holly­wo­od­ská má své výsled­ky.
 • A to dokon­ce téměř oka­mži­té.
 • Ale jen na krát­kou dobu.
 • Tyto dras­tic­ké die­ty jsou také pro naše trá­ve­ní doce­la zatě­žu­jí­cí.

Z jed­né ame­ric­ké uni­ver­zi­ty k nám při­šla meto­da, kte­ré se roz­hod­ně nemu­sí­te obá­vat.

 • Je zalo­že­na na pro­tei­no­vé stra­vě a mini­ma­li­za­ci tuků a sacha­ri­dů.

Je jis­té, že tělo sacha­ri­dy ke své­mu fun­go­vá­ní potře­bu­je. Pokud mu nasta­ví­me při­ro­ze­ný bio­lo­gic­ký stav, kte­rý se nazý­vá ketó­za, dove­de si je vytvo­řit v pod­sta­tě samo. Na tom­to prin­ci­pu je tedy zalo­že­na bíl­ko­vin­ná https://www.prodietix.cz/o-proteinove-dietenebo­li keto­no­vá die­ta.

Ztráta kilogramů bez ztráty energie

Každý pro­gram, kte­rý je nasta­ven přes­ně na kaž­dé­ho kli­en­ta, se sklá­dá ze tří fází, jejichž dél­ka je stej­ná. Rozdíl mezi nimi je pou­ze v počtu pro­tei­no­vých pokr­mů za den.

 • Vprv­ní fázi dochá­zí k nahra­ze­ní běž­né­ho jídel­níč­ku za ten, kte­rý je slo­že­ný pou­ze z pro­tei­no­vých jídel a také zele­ni­ny, kte­rá je dovo­le­na.
 • Tato fáze se vyzna­ču­je tím, že při ní dochá­zí k nej­vět­ší­mu úbyt­ku váhy.
 • Ketóza je totiž navo­ze­na během dvou a tří dnů a tělo na ni rea­gu­je tím­to ide­ál­ním způ­so­bem.
 • Týdně nás tedy opus­tí dva až tři kilo­gra­my.

Druhou fází je sta­bi­li­za­ce a tře­tí fixa­ce. Je tedy jas­né, že jsou kilo­gra­my pros­tě v nená­vrat­nu.

dieta

 • Jak je mož­né, že prá­vě keto­no­vá die­ta fun­gu­je?
  • V tak­zva­né ketóze se tvo­ří keto­lát­ky, kte­ré vzni­ka­jí ště­pe­ním tuko­vých tká­ní. Plně nahra­zu­jí sacha­ri­dy, kte­ré potře­bu­je­me pro zís­ká­ní ener­gie.
  • Tím, že si je tělo vytvo­ří samo, není potře­ba je dodá­vat.
  • Redukce hmot­nos­ti pak pro­bí­há niko­li nežá­dou­cím sva­lo­vým úbyt­kem, ale pře­de­vším úbyt­kem tuko­vých zásob.


Foto: Pixabay

 • Bezpečí je vždy na prvním místě24. března 2021 Bezpečí je vždy na prvním místě Máte nádherný byt či rodinný dům, chatu anebo chalupu? Máte je také dobře pojištěné a to v případě katastrof, živelných pohrom, proti vandalismu, krádežím i nepříjemným […] Posted in Pro domov
 • Pojištění domácnosti- na co se vztahuje7. února 2021 Pojištění domácnosti- na co se vztahuje Zvažujete nad pojištěním své domácnosti, ale nikde jste nenašli seznam věcí, na které se vztahuje? Je to velmi jednoduché. Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci, které tvoří […] Posted in Pro domov
 • Povinné pojištění a všechny druhy pojistek19. ledna 2021 Povinné pojištění a všechny druhy pojistek Pro klidný a bezpečný život, je velmi důležité, mít správné druhy pojištění. Když se stane nehoda či jakékoliv druhy nepříjemností, úraz a podobně, jsme finančně kryti, proti nemalým […] Posted in Pro domov
 • Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel16. ledna 2021 Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel A je to tady - našli jsme si nádherný dům, založili rodinu a ke krásnému příbytku se zahradou jsme si pořídili malé roztomilé štěňátko. Co ale dělat, když naše psí miminko najde […] Posted in Pro domov
 • Pojistit dům nebo byt?9. prosince 2020 Pojistit dům nebo byt? Mnoho lidí nemá pojištění domu nebo bytu. Zabere to přitom jenom chvíli času.Máte možnost si vybrat z pojišťoven, jako jsou například: •      […] Posted in Pro domov
 • Vyplatí se mít pojištění domácnosti?18. listopadu 2020 Vyplatí se mít pojištění domácnosti? Nikdy nevíte, co se může stát. Říkáte si, že Vám se přece nemůže stát, že byste zapomněli vypnout žehličku či Vás navštívili zloději, když máte bezpečnostní zámek. Život nám je schopen […] Posted in Pro domov
 • Vyberte si to, na co se můžete spolehnout7. listopadu 2020 Vyberte si to, na co se můžete spolehnout Pokud chcete snížit svoje náklady na provoz domácnosti, rozhodně byste se měli zaměřit na mnoho věcí, mimo jiné také na to, kolik zaplatíte za elektrickou energii. Věřte tomu, že i něco […] Posted in Pro domov
 • Pojištění domu se vyplatí2. listopadu 2020 Pojištění domu se vyplatí Dům pro mnohé z nás je oáza klidu, harmonie a místo, kde prožíváme radostné i ty méně radostné rodinné situace.  Proto je potřeba toto místo pořádně ochraňovat. K tomu Vám může […] Posted in Pro domov
 • Pojistěte si domácnost25. října 2020 Pojistěte si domácnost V době, kdy důvěra k pojišťovnám klesá, je nanejvýš vhodné upozornit na pohromy, které mohou postihnout vaši domácnost. V takovýchto případech děkujete všem, že jste mysleli na […] Posted in Pro domov
 • Za plotem - kniha - recenze - 100 %11. dubna 2017 Za plotem - kniha - recenze - 100 % V téhle knize se zabývá hlavní hrdina doktor Dvořák o záhadných případech, se kterými se potkal, pozor lidově řečeno – v blázinci, jinak psychiatrické léčebně. K tomu má i pomoc a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,27580 s | počet dotazů: 218 | paměť: 54276 KB. | 17.04.2021 - 02:14:57
X